Vyhláška č. 39/1959 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

(v znení č. 41/1976 Zb.)

Čiastka 18/1959
Platnosť od 21.07.1959 do19.03.1989
Účinnosť od 29.12.1975 do19.03.1989
Zrušený 94/1989 Zb.
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 4. júna 1959 na základe svojho článku 9.

39

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 18. júna 1959

o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Dňa 4. júna 1959 bol v Prahe dojednaný Dohovor medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva.

Vláda Dohovor schválila 29. apríla 1959.

Podľa svojho článku 9 Dohovor vstúpil v platnosť dňom podpisu, t. j. 4. júna 1959.

České znenie Dohovoru sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)

David v. r.

DOHOVOR
medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Vláda Československej republiky a vláda Kórejskej ľudovodemokratickej republiky za účelom upevnenia a rozšírenia spolupráce medzi obidvoma krajinami v odbore zdravotníctva a lekárskej vedy rozhodli sa uzavrieť tento Dohovor:

Článok 1

Obidve Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú výmenu skúseností v oblasti organizácie zdravotníctva a lekárskej vedy a za tým účelom kompetentné orgány a inštitúcie obidvoch Zmluvných strán budú:

1. vzájomne si vymieňať konkrétne skúsenosti v otázkach organizácie zdravotníctva a jeho riadenia, najmä na úsekoch preventívnej a liečebnej starostlivosti, hygienickej a protiepidemickej služby, zdravotníckej osvety a použitia lekárskych prístrojov, nástrojov a liekov;

2. vzájomne si vymieňať plány a materiály týkajúce sa zjazdov, konferencií a porád, ktoré sú venované otázkam organizácie zdravotníctva a lekárskej vedy. Budú vzájomne pozývať zástupcov druhej Strany na účasť na vedeckých zjazdoch a konferenciách svojej krajiny;

3. vzájomne si vymieňať lekársku literatúru, zdravotnícke filmy, názorné pomôcky a iné zdravotníckoosvetové materiály;

4. organizovať vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi výskumnými ústavmi, zdravotníckymi školami a inými zdravotníckymi zariadeniami oboch krajín.

Článok 2

Kompetentné orgány a inštitúcie oboch Zmluvných strán si budú vzájomne vymieňať skúsenosti o prevencii, diagnostike a liečení infekčných chorôb za účelom spoločného boja proti nim.

Článok 3

Kompetentné orgány a inštitúcie oboch Zmluvných strán budú spolupracovať v oblasti výuky zdravotníckych kádrov:

1. budú napomáhať na to, aby študenti druhej Strany mohli študovať na lekárskych školách ich krajín;

2. budú si vymieňať lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov za účelom ich špecializácie a doškoľovania;

3. budú si vzájomne vymieňať pedagogické skúsenosti a učebné pomôcky.

Článok 4

Kompetentné orgány a inštitúcie oboch Zmluvných strán budú vzájomne prijímať chorých druhej Strany do svojich zdravotníckych zariadení na ústavné liečenie, podľa dohody medzi ministerstvami zdravotníctva oboch krajín.

Článok 5

Na vykonávanie tohto Dohovoru budú ministerstvá zdravotníctva oboch Zmluvných strán dojednávať dvojročné vykonávacie plány spolupráce.

Článok 6

Obidve Zmluvné strany budú vykonávať úhradu nákladov vyplývajúcich zo spolupráce podľa tohto Dohovoru, takto:

1. lekárska literatúra, učebné a názorné pomôcky, filmy, zdravotníckoosvetový materiál a vzorky nových druhov liekov budú sa vymieňať bezodplatne;

2. pri vzájomnom vysielaní delegácií alebo pri návštevách zjazdov a konferencií uhradzuje vysielajúca Strana výdavky na cestu do miesta určenia a späť a hostiteľská Strana krajiny uhradzuje výdavky za ubytovanie, stravovanie a miestne cestovné včítane príslušného vreckového;

3. výdavky spojené s vysielaním a pobytom lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov na území druhej Strany za účelom ich školenia alebo zvýšenia kvalifikácie uhradí Strana vysielajúca;

4. náklady spojené s liečením chorých v zdravotníckych zariadeniach druhej Zmluvnej strany uhradí Strana, ktorá chorých vysiela.

Článok 7

Vzájomné vyúčtovanie výdavkov podľa čl. 6 tohto Dohovoru sa bude vykonávať prostredníctvom štátnych bánk oboch Strán na základe príslušnej dohody medzi obidvoma Zmluvnými stranami o neobchodných platbách.

Článok 8

Vzájomné informácie podľa tohto Dohovoru sa budú zasielať v ruskom jazyku.

Článok 9

Tento Dohovor vstúpi v platnosť dňom podpisu. Uzaviera sa na päť rokov a jeho platnosť sa vždy predlžuje na ďalších päť rokov, ak neprejaví jedna zo Zmluvných strán šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia prianie ho vypovedať.

Spísané v Prahe 4. júna 1959 v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom, kórejskom a ruskom.

V prípade rozdielnosti výkladu tohto Dohovoru je rozhodujúce znenie ruské.

Za vládu Československej republiky

Dr. Josef Plojhar v. r.

Za vládu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky

T jan Ik Chvan v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 31.