Nariadenie vlády č. 19/1959 Zb.Vládne nariadenie o úprave nárokov na starobný dôchodok po dobu zamestnania

Čiastka 9/1959
Platnosť od 28.03.1959 do30.06.1964
Účinnosť od 01.06.1959 do30.06.1964
Zrušený 101/1964 Zb.

19

Vládne nariadenie

z 26. marca 1959

o úprave nárokov na starobný dôchodok po dobu zamestnania

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 11 zákona č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 17/1959 Zb.:


§ 1

Zamestnancovi I. pracovnej kategórie mladšiemu ako 60 rokov a zamestnancovi II. alebo III. pracovnej kategórie mladšiemu ako 65 rokov (žene mladšej ako 60 rokov), ktorí po splnení podmienok pre vznik nároku na starobný dôchodok určených v § 9 zákona konajú

a) zamestnanie I. pracovnej kategórie, náleží starobný dôchodok v plnej výške, najviacej však 1 200 Kčs mesačne, a nárok na starobný dôchodok sa zvyšuje za každý rok zamestnania vykonávaného po splnení určených podmienok až do dovŕšenia 65 rokov, a ak ide o zamestnanca I. pracovnej kategórie alebo o ženu, do 60 rokov, o 4 % priemerného ročného zárobku, z ktorého bol dôchodok vymeraný;

b) zamestnanie II. pracovnej kategórie, náleží jedna tretina starobného dôchodku vymeraného ku dňu splnenia podmienok pre vznik nároku na tento dôchodok, najviacej však 600 Kčs mesačne, a nárok na starobný dôchodok sa zvyšuje za každý rok zamestnania vykonávaného po splnení určených podmienok až do dovŕšenia 65 rokov, a ak ide o zamestnanca I. pracovnej kategórie alebo o ženu, do 60 rokov, o 4 % priemerného ročného zárobku, z ktorého sa dôchodok vymeral;

c) zamestnanie III. pracovnej kategórie, sa zvyšuje nárok na starobný dôchodok za každý rok zamestnania vykonávaného po splnení určených podmienok až do dovŕšenia 65 rokov, a ak ide o zamestnanca I. pracovnej kategórie alebo o ženu, do 60 rokov, o 4 % priemerného ročného zárobku, z ktorého by bol tento dôchodok vymeraný ku dňu splnenia podmienok určených v § 9 zákona. Namiesto tohto zvýšenia náleží zamestnancovi, ak o to požiada, odo dňa podania žiadosti jedna tretina starobného dôchodku vymeraného ku dňu splnenia podmienok pre vznik nároku na tento dôchodok, najviacej však 400 Kčs mesačne. Zamestnanec môže zmeniť svoju žiadosť najskôr po uplynutí jedného roku po jej podaní.

§ 2

(1) Po dovŕšení 65 rokov, a ak ide o zamestnanca I. pracovnej kategórie alebo o ženu, po dovŕšení 60 rokov, náleží zamestnancom uvedeným v § 1 starobný dôchodok v plnej výške, najviacej však mesačne

1 400 Kčs, ak konajú zamestnanie I. pracovnej kategórie,

1 200 Kčs, ak konajú zamestnanie II. pracovnej kategórie, a

1 000 Kčs, ak konajú zamestnanie III. pracovnej kategórie;

to platí aj pre požívateľa starobného dôchodku, na ktorý vznikol nárok do 30. septembra 1956.

(2) Po dovŕšení veku uvedeného v odseku 1 sa zvyšuje nárok na starobný dôchodok za každý ďalší rok zamestnania o 2 %, 1,5 % alebo 1 % priemeru hrubých ročných zárobkov, ktoré mal dôchodca po dovŕšení tohto veku, a to podľa toho, v ktorej pracovnej kategórii bol v tom čase zamestnaný; rovnako sa zvyšuje nárok na starobný dôchodok zamestnancovi, ktorému tento nárok vznikol až po dovŕšení 65 rokov (§ 9 ods. 2 zákona).

§ 3

Do najvyšších súm uvedených v § 1 písm. a) a § 2 sa započítavajú nároky z predošlého verejného penzijného zaopatrenia a dôchodky z penzijného nadlepšenia, nie však výchovné a zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť.

§ 4

(1) Zvýšenie dôchodku podľa § 1 sa vykoná po dovŕšení 65 rokov, a ak ide o zamestnanca, ktorý splňuje podmienky pre vznik nároku na starobný dôchodok zo zamestnania I. pracovnej kategórie alebo o ženu, po dovŕšení 60 rokov; ak však vystúpil zamestnanec zo zamestnania pred dovŕšením tohto veku, vykoná sa zvýšenie dôchodku po skončení zamestnania.

(2) Zvýšenie dôchodku podľa § 2 ods. 2 sa vykoná vždy po dvoch rokoch, pokiaľ zamestnanie trvá, inak po skončení zamestnania.

(3) Do doby zamestnania potrebnej pre zvýšenie starobného dôchodku sa nezapočítavajú náhradné doby.

§ 5

Nároky na zvýšenie starobných dôchodkov o 4 % priemerného ročného zárobku získané v dobe do 31. mája 1959 zostávajú nedotknuté.

§ 6

Dôchodky vyplácané podľa predpisov o sociálnom zabezpečení platných pred 1. aprílom 1959 zamestnancom, ktorí vykonávajú zamestnanie po splnení podmienok pre vznik nároku na starobný dôchodok, sa upravia podľa tohto nariadenia začínajúc splátkou dôchodku zročnou v júni 1959.


§ 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júnom 1959; vykoná ho predseda Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia.


Široký v. r.