Nariadenie č. 62/1959 Zb.Nariadenie ministra financií, ktorým sa určuje správny poplatok za domáce zakáľačky ošípaných

Čiastka 27/1959
Platnosť od 25.09.1959 do31.12.1960
Účinnosť od 01.10.1959 do31.12.1960
Zrušený 160/1960 Zb.

OBSAH

62

Nariadenie ministra financií

z 10. septembra 1959,

ktorým sa určuje správny poplatok za domáce zakáľačky ošípaných

Minister financií nariaďuje v dohode so zúčastnenými členmi vlády podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch:


Čl. I

Nariadenie ministra financií č. 60/1955 Zb. o správnych poplatkoch v znení nariadenia č. 71/1956 Zb. a č. 52/1957 Zb. sa doplňuje tak, že sa v sadzobníku I vkladá za doterajšiu položku 101 nová položka 101a, ktorá znie:

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
„ 101a Povolenie domácej zakáľačky ošípaných - za kus 20“

Poznámka: Poplatok za povolenie domácej zakáľačky sa platí aj za súhlas na ponechanie nútene zaklanej ošípanej chovateľovi pre jeho domácnosť.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1959.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.