Nariadenie vlády č. 36/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďuje Dukelská pamätná medaila

Čiastka 17/1959
Platnosť od 30.06.1959
Účinnosť od 30.06.1959

36

Vládne nariadenie

z 26. júna 1959,

ktorým sa zriaďuje Dukelská pamätná medaila

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 7 zákona č. 247/1949 Zb. o vyznamenaniach a čestných uznaniach:


§ 1

Na pamäť pätnásteho výročia bojov pri Dukle zriaďuje sa Dukelská pamätná medaila. Podrobné ustanovenia o tejto medaile a o jej udeľovaní obsahujú pripojené stanovy, ktoré sú súčasťou tohto nariadenia.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister národnej obrany.


Široký v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.


Stanovy

Dukelskej pamätnej medaily

Čl. 1

Dukelská pamätná medaila je zriadená ako vojenská pamätná medaila k 15. výročiu bojov pri Dukle v ocenení zásluh o oslobodenie Československej republiky od fašistických okupantov a upevnenie československo-sovietskej bojovej družby.

Čl. 2

Dukelskú pamätnú medailu možno udeliť žijúcim, padlým a zomrelým príslušníkom 1. Československého armádneho sboru v SSSR, ktorí sa v dňoch 8. septembra až 28. novembra 1944 zúčastnili bojov pri Dukle, a ostatným občanom, ktorí v bezprostrednej súvislosti s dukelskou operáciou ako partizáni alebo organizovanou a sústavnou bojovou činnosťou, prípadne inak prispeli k citeľnému poškodeniu nepriateľa a k pomoci sovietskym a československým útvarom.

Čl. 3

Dukelskú pamätnú medailu možno udeliť útvarom Československej ľudovej armády, ktoré sú nositeľmi historických názvov a bojových tradícií jednotiek a útvarov 1. Československého armádneho sboru v SSSR, ktoré boli v dňoch 8. septembra až 28. novembra 1944 nasadené do bojov pri Dukle.

Čl. 4

Dukelskú pamätnú medailu možno udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom a vojenským útvarom.

Čl. 5

Dukelskú pamätnú medailu udeľuje na návrh vlády prezident republiky.

Čl. 6

Zároveň s Dukelskou pamätnou medailou sa vydá diplom a preukážka oprávňujúca na jej nosenie.

Ak zomrel vyznamenaný, ponecháva sa medaila pozostalým, ktorí ju však nesmú nosiť.

Medaila udelená „in memoriam" padlým a zomrelým sa nenosí, ale sa odovzdá do pietnej úschovy pozostalým.

Čl. 7

Dukelská pamätná medaila je bronzový kruh s priemerom 35 mm. Na líci je dvojportrét sovietskeho a československého vojaka vyjadrujúci československo-sovietsku bojovú družbu. Pri okraji je nápis: „Česť a sláva dukelským hrdinom." Na rube je postavami sovietskeho a československého vojaka v družnom spoločnom postoji znázornené v symbolickej podobe trvalé bratstvo československej a sovietskej armády. Pri okraji je nápis: „So Sovietskym sväzom na večné časy".

Stuha medaily je 35 mm široká. V strede stuhy je 2 mm široký zlatý prúžik, po jeho obidvoch stranách je 13,6 mm široký červený pruh, 1,4 mm široký biely prúžik a 1,5 mm široký modrý prúžik.

Čl. 8

Dukelská pamätná medaila sa nosí na ľavej strane pŕs za Sokolovskou pamätnou medailou. Ak sa nosí len stužka, je napätá na pravouhlej doštičke 10 mm širokej a 35 mm dlhej.

Čl. 9

Veci Dukelskej pamätnej medaily spravuje Ministerstvo národnej obrany.