Zákon č. 18/1959 Zb.Zákon o niektorých zmenách v sociálnom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl

Čiastka 9/1959
Platnosť od 28.03.1959 do30.06.1964
Účinnosť od 01.04.1959 do30.06.1964
Zrušený 101/1964 Zb.

18

Zákon

z 26. marca 1959

o niektorých zmenách v sociálnom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 33/1957 Zb. o sociálnom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl sa mení a doplňuje takto:

1. V § 6 ods. 2 sa prečiarkujú slová „ak nejde o prepustenie z dôvodov uvedených v § 8“.

2. K § 7 sa pripojuje ďalší odsek tohto znenia:

(3) Výsluhový dôchodok podľa odseku 2 je najviacej 2 000 Kčs (u výkonných letcov 2 200 Kčs) mesačne. Vláda môže nariadením tieto sumy zvýšiť.“

3. § 8 znie:

„Úprava výsluhového dôchodku v osobitných prípadoch

(1) Vojakovi z povolania a požívateľovi dôchodku mladším ako 55 rokov, u ktorých bola vyslovená strata vojenskej hodnosti podľa § 46 Trestného zákona alebo ktorým bola odňatá hodnosť podľa príslušného zákona, sa výsluhový dôchodok nepriznáva (odníma); ak ide o vojaka z povolania (požívateľa dôchodku) staršieho ako 55 rokov, môže byť dôchodok znížený.

(2) Osobám, ktorým bol dôchodok upravený podľa odseku 1, možno zníženie alebo odňatie (nepriznanie) dôchodku celkom alebo sčasti odpustiť a dôchodok sa im môže priznať až do úplnej zákonnej výmery, ak svojou prácou pre spoločnosť preukázali snahu odčiniť skutočnosti, ktoré boli dôvodom pre zníženie alebo odňatie (nepriznanie) dôchodku, alebo ak svedčia preto iné dôvody hodné osobitného zreteľa.

(3) Výsluhový dôchodok sa znižuje do dovŕšenia 55 rokov na polovicu vojakovi z povolania, ktorý bol prepustený pred dovŕšením tohto veku na vlastnú žiadosť bez dôvodov hodných osobitného zreteľa a ktorého prepustenie nie je v súlade so záujmami ozbrojených síl.

(4) Pri zamestnaní požívateľa výsluhového dôchodku kráti sa jeho dôchodok o sumu, o ktorú súčet dôchodku a zárobku presahuje výšku určenú vládou; u osôb starších než 55 rokov upraví vláda výšku dôchodku a nároky zo sociálneho zaopatrenia obdobne, ako je to u zamestnaných požívateľov starobných dôchodkov podľa zákona o sociálnom zabezpečení. Vláda môže tiež určiť, že výsluhový dôchodok náleží v pôvodnej (neskrátenej) výške, ak je požívateľ výsluhového dôchodku zamestnaný v určitom pracovnom odbore, prípadne môže upraviť krátenie dôchodku najmä výkonným letcom odchylne. Vláda môže určiť ďalšie podrobnosti.

(5) Ak nebol požívateľ výsluhového dôchodku podľa § 7 ods. 1 v dobe od svojho prepustenia zo služby v ozbrojených silách do dovŕšenia 55 rokov bez dôvodov hodných osobitného zreteľa zamestnaný v pracovnom pomere alebo inak činný pre socialistický sektor, náleží mu namiesto dôchodku vo výške podľa § 7 ods. 2 dôchodok vo výške podľa § 7 ods. 1.

(6) Podrobnosti k ustanoveniam predchádzajúcich odsekov upravia ministri národnej obrany a vnútra.“

4. K § 10 sa pripojuje ďalší odsek tohto znenia:

(3) Ustanovenie § 7 ods. 3 platí obdobne.“

5. § 18 znie:

„Výchovné k dôchodkom

(1) Výchovné náleží na každé dieťa (§ 15 ods. 1 až 3) požívateľa dôchodku výsluhového, invalidného, čiastočného invalidného a osobného. Výchovné nenáleží na dieťa, ktoré má nárok na sirotský dôchodok alebo na ktoré prislúcha prídavok na deti (výchovné podľa predpisov o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl). Výchovné taktiež nenáleží na dieťa, na ktoré neprislúcha prídavok na deti len preto, že zamestnanec nesplnil určené podmienky.

(2) Výchovné je mesačne

pri dôchodkuna 1 dieťana 2 detina 3 detina 4 detina 5 detí
KčsKčsKčsKčsKčsKčs
do 1 40070170430690950
nad 1 40070170400640880

Pri viacerých deťoch sa zvyšuje suma výchovného, ktorá náleží dôchodcovi na 5 detí, na každé ďalšie dieťa mesačne

o 260 Kčs pri dôchodku do 1 400 Kčs a

o 240 Kčs pri dôchodku nad 1 400 Kčs.

(3) Výchovné je mesačne

pri invalidnom dôchodkuna 1 dieťana 2 detina 3 detina 4 detina 5 detí
KčsKčsKčsKčsKčsKčs
do 1 400120260480700950
nad 1 400120260460660880

Pri viacerých deťoch sa zvyšuje suma výchovného, ktorá náleží požívateľovi invalidného dôchodku na 5 detí, na každé ďalšie dieťa mesačne

o 260 Kčs pri dôchodku do 1 400 Kčs a

o 240 Kčs pri dôchodku nad 1 400 Kčs.

(4) Ak požívateľ dôchodku je zároveň užívateľom poľnohospodárskej pôdy vo výmere nad 0,5 ha (v pastvinárskej alebo krmovinárskej oblasti nad 2 ha) alebo žije s takýmto užívateľom pôdy v spoločnej domácnosti ako člen rodiny, je výchovné

na 1 dieťana 2 detina 3 detina 4 deti
KčsKčsKčsKčs
k dôchodku70170310490
k invalidnému dôchodku120260420600

mesačne a zvyšuje sa o 220 Kčs na každé ďalšie dieťa.

Ustanovenie § 36 ods. 2 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov platí obdobne.

(5) Ak by malo nárok na výchovné na to isté dieťa niekoľko osôb, náleží výchovné tej, ktorá má nárok na vyššie výchovné, a pri rovnakej výške výchovného tej, ktorej sa skôr priznalo. Ak vzniknú niekomu nároky na výchovné na to isté dieťa podľa rôznych predpisov o dôchodkovom zaopatrení (zabezpečení, poistení), prizná sa len vyššie výchovné.

(6) Výchovné náleží až do skončenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa a potom za rovnakých podmienok ako sirotský dôchodok.

(7) Ak je dieťa v zaopatrení inej osoby než dôchodcu, vypláca sa výchovné tejto osobe.

(8) Ak určuje súd výživné na dieťa, prihliada aj na to, do akej miery sú potreby dieťaťa uhradzované výchovným, ktoré sa naň poskytuje; do určeného výživného sa výchovné nezapočítava.“


Čl. II

(1) Ustanovenia § 7 ods. 3, § 8, § 10 ods. 3 a § 18 zákona o sociálnom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl v znení čl. I platia aj pre nároky vzniknuté pred začiatkom účinnosti tohto zákona.

(2) Výchovné sa zvyšuje od 1. apríla 1959.

(3) Vyplácané dôchodky, pokiaľ prevyšujú sumy uvedené v § 7 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona v znení čl. I č. 2 a 4, sa upravia na tieto sumy začínajúc 1. júnom 1959. Obdobne sa upravia dôchodky pozostalých.

(4) Úprava dôchodkov podľa § 8 ods. 4 v znení čl. I. č. 3 sa vykoná začínajúc 1. júnom 1959.

Čl. III

Vláda môže postupne zvyšovať dôchodky priznané podľa predpisov o dôchodkovom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl platných pred 1. septembrom 1957 až na úroveň dôchodkov priznaných podľa predpisov o dôchodkovom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl platných od tohto dňa.

Čl. IV

Zrušuje sa § 6 ods. 2 zákona č. 40/1958 Zb. o úprave dôchodkov niektorých odsúdených osôb.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1959; vykonajú ho ministri národnej obrany a vnútra.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Barák v. r.