Nariadenie vlády č. 24/1959 Zb.Vládne nariadenie o úlohách orgánov štátnej správy a podnikov v starostlivosti o absolventov vysokých škôl a výberových odborných škôl

Čiastka 12/1959
Platnosť od 30.04.1959 do24.02.1963
Účinnosť od 30.04.1959 do24.02.1963
Zrušený 16/1963 Zb.

24

Vládne nariadenie

zo 17. apríla 1959

o úlohách orgánov štátnej správy a podnikov v starostlivosti o absolventov vysokých škôl a výberových odborných škôl

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 14 ods. 1 zákona č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily:


§ 1

Toto nariadenie upravuje zamestnávanie absolventov vysokých škôl a výberových odborných škôl tak, aby absolventi v súlade s potrebami národného hospodárstva mohli uplatniť svoje odborné znalosti získané štúdiom, aby sa zabezpečil ich ďalší odborný a politický rast a absolventi mohli tak rozvinúť všetky svoje schopnosti pri plnení úloh socialistickej hospodárskej a kultúrnej výstavby.

§ 2

(1) Zamestnávanie absolventov sú povinní zabezpečiť vo svojej pôsobnosti ústredné úrady a orgány, a to v počtoch a odboroch, ktoré im určil štátny plán rozvoja národného hospodárstva. Za tým účelom ústredné úrady a orgány, prípadne orgány nimi poverené určia, ktoré podniky a v akom počte sú povinné absolventov zamestnávať.

(2) Krajské plánovacie komisie určia, ktoré podniky a v akom počte sú povinné zamestnávať absolventov dvojročného štúdia hospodárskych škôl a absolventov, ktorých počty a odbory boli určené krajským národným výborom štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva pre úseky hospodárstva samostatne plánované národnými výbormi. Krajské plánovacie komisie pritom prihliadajú k požiadavkám podnikov.

(3) Plán početného rozdelenia absolventov lekárskych a farmaceutických fakúlt a odborných zdravotníckych škôl určí Ministerstvo zdravotníctva v dohode so Štátnym úradom plánovacím.

§ 3

Ústredné úrady a orgány, do pôsobnosti ktorých prislúchajú vysoké školy alebo výberové odborné školy alebo orgány nimi poverené určia školám po prejednaní s nimi, pre ktoré určené podniky (§ 2 ods. 1 a 2) a v akom počte majú odporúčať absolventov na prijatie do pracovného pomeru.

§ 4

(1) O umiesťovanie absolventov sa starajú v úzkej spolupráci s podnikmi predovšetkým príslušné vysoké a výberové odborné školy. Škola prejedná s absolventom jeho umiestenie a po prejednaní s príslušným podnikom (§ 3) odporučí absolventa tomuto podniku na prijatie do pracovného pomeru. Ak súhlasí podnik pri prejednávaní s prijatím absolventa, ktorého mu navrhuje škola, je povinný po vydaní odporúčania prijať absolventa po skončení jeho štúdií do pracovného pomeru. Škola môže odporúčať absolventa, aj keď s jeho prijatím podnik pri prejednávaní nesúhlasil, ak je toho názoru, že nejde o dôvody uvedené v § 5 ods. 1; orgánom štátnej správy, súdom a prokuratúram nemôže škola odporúčať absolventa, s prijatím ktorého tieto orgány pri prejednávaní nesúhlasili.

(2) Pri odporúčaní vychádza škola z potrieb národného hospodárstva a z politických a odborných znalostí absolventa a prihliada k jeho študijným výsledkom a záujmom, zdravotným a rodinným pomerom.

§ 5

(1) Podnik smie odmietnuť dojednanie pracovného pomeru s absolventom, ktorého odporúčala škola, len vtedy, ak nesúhlasil pri prejednávaní s jeho prijatím a ak

a) absolvent nie je zdravotne spôsobilý na práce, pre ktoré sa má prijať; túto spôsobilosť zistí podľa potreby lekárska poradná komisia; alebo

b) absolvent nesplňuje ostatné podmienky vyplývajúce z povahy príslušného pracovného miesta.

(2) Podnik je povinný oznámiť dôvody, pre ktoré odmieta dojednať pracovný pomer podľa odseku 1, bezodkladne, a ak to nie je možné, najneskoršie do 7 dní potom, čo mu škola absolventa na prijatie do pracovného pomeru odporúčala, výkonnému orgánu okresného národného výboru, v obvode ktorého má sídlo, a upovedomiť o tom zároveň školu.

(3) Ak nesúhlasí výkonný orgán okresného národného výboru s dôvodmi odmietnutia, rozhodne, že podnik je povinný prijať absolventa do pracovného pomeru.

(4) Ak súhlasí výkonný orgán okresného národného výboru s dôvodmi odmietnutia, určí orgán uvedený v § 2 ods. 1 a 2 do lehoty určenej vykonávacími predpismi iný podnik, ktorý je povinný dojednať pracovný pomer s absolventom, pokiaľ škola neprejednala so súhlasom tohto orgánu umiestenie absolventa s iným podnikom.

§ 6

Podniky smú v období určenom vykonávacími predpismi prijať do pracovného pomeru len tých absolventov, ktorých im odporúčala škola.

§ 7

Na prijatie absolventa, ktorého škola podniku odporúčala, nie je potrebný súhlas výkonného orgánu okresného národného výboru podľa ustanovenia § 13 ods. 1 dekrétu č. 88/1945 Zb.

§ 8

(1) Aby sa absolventom zabezpečil ďalší odborný a politický rast, konajú po vstupe do pracovného pomeru spravidla nástupnú prax, prípadne sa podrobujú špeciálnemu školeniu (ďalej len „prax“).

(2) Prax zabezpečuje podnik na svojich pracoviskách, a ak to nie je možné, na pracoviskách iného podniku.

(3) V priebehu trvania praxe je podnik povinný venovať absolventom zvýšenú starostlivosť o ich odborný a politický rast, oboznámiť ich s prevádzkou podniku a umožniť im získanie praktických znalostí a skúseností potrebných na úspešné konanie prác zodpovedajúcich dosiahnutému vzdelaniu. Pritom podnik spolupracuje úzko s príslušnými orgánmi spoločenských organizácií, najmä s orgánmi Revolučného odborového hnutia a Československého sväzu mládeže.

(4) Na záver praxe je podnik povinný v spolupráci so závodným výborom odborového sväzu a výborom závodnej organizácie Československého sväzu mládeže vykonať jej zhodnotenie a podľa jeho výsledku zaradiť absolventa na miesto zodpovedajúce jeho schopnostiam preukázaným v období praxe s prihliadnutím k jeho odbornému vzdelaniu.

§ 9

(1) Podniky sú povinné vytvárať priaznivé životné podmienky pre absolventov; najmä sú povinné sa starať o zabezpečenie ich vhodného ubytovania, pokiaľ absolventi nemajú bydlisko v sídle podniku alebo v primeranej vzdialenosti od neho.

(2) Na úhradu nákladov spojených s nástupom do pracovného pomeru sú podniky povinné poskytovať absolventom náhradu cestovných a sťahovacích výdavkov obdobne podľa predpisov o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.

(3) Pracovné pomery absolventov sa spravujú právnymi predpismi platnými pre ostatných zamestnancov.

§ 10

(1) Na účely tohto nariadenia sa za podnik považujú aj iné organizácie a zariadenia.

(2) Pôsobnosť, ktorá podľa tohto nariadenia prislúcha ústredným úradom a orgánom, vykonávajú v odvetví miestneho hospodárstva výkonné orgány krajských národných výborov.

§ 11

(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na absolventov, ktorí sú po skončení štúdií poprvé prijímaní do pracovného pomeru.

(2) Umiesťovanie absolventov, ktorí nevstúpia do pracovného pomeru v období určenom podľa § 6, sa spravuje ustanoveniami zákona č. 70/1958 Zb.; i na týchto absolventov sa však vzťahujú ustanovenia § 8 tohto nariadenia.

(3) Na československých občanov, ktorí vyštudujú na vysokých alebo odborných školách v zahraničí a ktorých na toto štúdium vyslala vláda Československej republiky, vzťahujú sa ustanovenia tohto nariadenia s tou odchýlkou, že o ich umiestení rozhodujú priamo ústredné úrady a orgány, pre ktoré boli títo absolventi určení štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva.

(4) Na absolventov odborných škôl umeleckých výrobného smeru sa ustanovenia tohto nariadenia vzťahujú začínajúc 1. januárom 1960.

(5) Umiesťovanie absolventov škôl vojenských a bohosloveckých fakúlt sa spravujú osobitnými predpismi.

(6) Osobitnými predpismi sa upraví aj umiesťovanie absolventov odborných škôl umeleckých nevýrobného smeru a vysokých škôl umeleckých.

§ 12

(1) Ústredné úrady a orgány, do pôsobnosti ktorých prislúchajú vysoké alebo výberové odborné školy, určia v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi, so Štátnym úradom plánovacím, s Ústrednou radou odborov a s Ústredným výborom Československého sväzu mládeže bližšie podrobnosti o postupe školských orgánov pri odporúčaní absolventov podnikom a určia lehotu a obdobie podľa § 5 ods. 4 a § 6.

(2) Ústredné úrady a orgány vydajú v dohode s Ministerstvom školstva a kultúry, so Štátnym úradom plánovacím, s ústrednými výbormi kompetentných odborových sväzov a s Ústredným výborom Československého sväzu mládeže podrobné vykonávacie smernice, v ktorých najmä upravia dĺžku praxe, ako aj obsah a spôsob jej výkonu a hodnotenie a určia, kedy absolventi výnimočne prax nekonajú.


§ 13

(1) Zrušujú sa

1. vládne nariadenie č. 20/1952 Zb. o rozmiesťovaní absolventov vysokých škôl a výberových odborných škôl,

2. vládne nariadenie č. 56/1953 Zb. o rozmiesťovaní ďalších absolventov škôl a o podmienkach pre nástup zamestnania niektorých študentov a žiakov škôl.

(2) Nedotknuté zostávajú ustanovenia vládneho nariadenia č. 97/1953 Zb. o Vysokej straníckej škole pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa.

§ 14

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.