1

Vládne nariadenie

z 9. januára 1959

o ochrane proti zavlečeniu a rozširovaniu škodcov rastlín pri dovoze, prevoze a vývoze

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 26 ods. 2 zákona č. 188/1950 Zb. o zdokonalení rastlinnej výroby:


§ 1

Základné ustanovenia

(1) Opatrenia na ochranu proti zavlečeniu a rozširovaniu škodcov rastlín (ďalej len „škodcovia“) podľa ďalších ustanovení tohto nariadenia sa vzťahujú

1. na rastlinný tovar v čerstvom alebo sušenom stave včítane tovaru mletého, šrotovaného, drveného, lúpaného, lisovaného alebo obdobným spôsobom upraveného;

2. na živých škodcov.

(2) Rastlinným tovarom sa rozumejú:

a) rastliny a ich podzemné i nadzemné časti, plody a semená;

b) neodkôrnené drevo, nespracovaná kôra, nespracovaný korok a nespracovaná rašelina.

§ 2

Zoznam škodcov

(1) Za škodcov (karanténnych škodcov) sa v zmysle tohto nariadenia považujú:

A

Háďatko zemiakové
(Heterodera rostochiensis Wllw.)

Háďatko nebezpečné
(Ditylenchus dipsaci Kühn)

Strapka mečíková
[Taeniothrips simplex (= gladioli) Mand.]

Sieťnatka repná
(Piesma quadrata Fieb.)

Fyloxéra
(Viteus vitifolii Fitch.)

Červec nebezpečný - Červec sanchoský
(Quadraspidiotus perniciosus Comst.)

Červec japonský
(Leucaspis japonica Cockll)

Červec záhubný
(Pseudococcus comstocki Kuw.)

Pásavka zemiaková
(Leptinotarsa decemlineata Say)

Chrústik japonský
(Popillia japonica Newm.)

Listopas bavlníkový
(Pantomorus leucoloma Boh.)

Listopas skladiskový
(Caulophylus latinasus Say)

Spriadač americký
(Hyphantria cunea Drury)

Moľa repná
(Gnorimoschema ocelatellum Boyd.)

Moľa zemiaková
(Gnorimoschema operculellum Zell.)

Obaľovač východný
(Laspeyresia molesta Busck.)

Vijačka hrušková
(Numonia pyrivorella Mats.)

Moľa azalková
(Gracilaria azaleella Brants.)

Obaľovač klinčekový
[Tortrix (= Cacoecia) pronubana Hb.]

Obaľovač azalkový
(Acalla schalleriana L.)

Vŕtavka ovocná
(Ceratitis capitata Wied.)

Vŕtavka jabloňová
(Rhagoletis pomonella Walsh.)

Cibuľovka nebezpečná
(Eumerus strigatus Fall.)

Cibuľovka podobná
(Eumerus tuberculatus Rond.)

Cibuľovka narcisová
(Lampetia equestris Fabr.)

Cibuľovka sivá
(Lampetia clavipes Fabr.)

Rakovina zemiakov
(Synchytrium endobiocitum Schilb.)

Exobazídium azaliek
(Exobasidium azaleae Peck.)

Háďatko jahodové
(Aphelenchoides fragariae Ritz. - Bos.)

Roztočec jahodový
(Tarsonemus fragariae Zimmerm.)

Bakterióza hyacintov
(Pseudomonas hyacinthi Wakk.)

Odumieranie brestov
(Ophiostoma ulmi Schwarz.)

Huba Chalara quercina Henry.
Huba Endothia parasitica (Murr.) Anders.

B

Zrnovcovité
(Bruchidae)

Zrniar - všetky druhy tohto rodu
(Calandra spec.)

Podkôrnikovité
(Scolytidae)

Vijačka papriková
(Plodia interpunctella Hb.)

Vijačka múčna
(Ephestia sericarium Scott.)

Vijačka ryžová
(Corcyra cephalonica Stt.)

Moľa obilná
(Sitotroga cerealella Ol.)

Hnednutie a lámavosť stonkov ľanu
(Polyspora lini Laff.)

Septorióza ľanu
(Phlyctaena linicola Speg. Septoria linicola)

Sneť mazľavá zakrpacujúca
(Tilletia controversa Kühn)

Kukučiny - všetky druhy tohto rodu
(Cuscuta spec.)

Záraza - všetky druhy tohto rodu
(Orobanche spec.)

(2) Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva môže vyhláškou v Zbierke zákonov zoznam škodcov (odsek 1) zmeniť alebo doplniť.

§ 3

Dovoz rastlinného tovaru

(1) Dovážaný rastlinný tovar s výnimkou tovaru uvedeného v odseku 2, musí mať úradné zdravotné (fytopatologické) osvedčenie krajiny pôvodu, v ktorom kompetentný verejný orgán vyvážajúceho štátu potvrdzuje, že rastlinný tovar je bez škodcov (§ 2 ods. 1).

(2) Úradné zdravotné (fytopatologické) osvedčenie krajiny pôvodu nemusia mať

1. balíkové a listové zásielky ovocia a zeleniny,

2. rastlinný tovar pre vlastnú potrebu cestujúcich,

3. rastlinný tovar určený pre vlastnú potrebu osôb požívajúcich výsady a imunity.

(3) Dovážaný rastlinný tovar nesmie obsahovať s výnimkou okrasných a liečivých rastlín viacej než 1% hliny.

(4) Dovážaný rastlinný tovar včítane obalov musí byť podrobený rastlinolekárskej prehliadke, ktorá sa vykonáva

a) pri vagónových zásielkach - v mieste pohraničnej staničnej colnice,

b) pri lodných zásielkach - v mieste pohraničnej prístavnej colnice,

c) pri leteckých zásielkach - na colnom alebo inom letisku,

d) pri zásielkach prepravovaných po ceste - na pohraničnej cestnej colnici,

e) pri poštových zásielkach - na vyclievacom poštovom úrade,

f) pri tovare dovážanom cestujúcimi z cudziny - na colnici, ktorá vedie colné konanie.

(5) Dovážanú zásielku rastlinného tovaru hlási bez meškania odboru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva rady okresného národného výboru

a) dopravný podnik, ak ide o zásielky uvedené v odseku 4 písm. a) až c),

b) colnica, ak ide o zásielky uvedené v odseku 4 písm. d).

§ 4

Prevoz zásielok rastlinného tovaru

(1) Prevážané zásielky rastlinného tovaru musia byť, s výnimkou zásielok uvedených v § 1 ods. 2 písm. b), prepravované v plombovaných alebo podľa povahy tovaru v uzavretých a nepoškodených vozňoch alebo v nepoškodených obaloch.

(2) Ak nie sú pri prevážanej zásielke rastlinného tovaru splnené podmienky uvedené v odseku 1, je dopravný podnik povinný hlásiť túto závadu bez meškania odboru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva rady okresného národného výboru za účelom vykonania rastlinolekárskej prehliadky.

§ 5

Vývoz rastlinného tovaru

(1) Vyvážanú zásielku rastlinného tovaru ohlási vývozca odboru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva rady okresného národného výboru, z obvodu ktorého sa tovar vyváža.

(2) Vyvážaný rastlinný tovar musí mať úradné zdravotné (fytopatologické) osvedčenie zodpovedajúce predpisom dovozného štátu, ak je toto osvedčenie predpísané alebo žiadané.

(3) Zdravotné (fytopatologické) osvedčenie vydá po vykonaní rastlinolekárskej prehliadky rastlinného tovaru včítane obalov odbor poľnohospodárstva a lesného hospodárstva rady okresného národného výboru, z obvodu ktorého sa rastlinný tovar vyváža.

§ 6

Orgány kompetentné vykonávať rastlinolekárske prehliadky

Rastlinolekársku prehliadku vykonávajú kontrolné orgány, ktorými sú

1. odbory poľnohospodárstva a lesného hospodárstva rád okresných národných výborov,

2. colné orgány, pokiaľ ide o rastlinolekársku prehliadku vykonávanú podľa § 3 ods. 4 písm. e) a f).

§ 7

Výsledok rastlinolekárskej prehliadky

(1) Kontrolný orgán vyhotoví o výsledku rastlinolekárskej prehliadky zápisnicu. Podľa výsledku prehliadky poznamená kontrolný orgán na prepravnom doklade, že

a) rastlinný tovar možno prepustiť do voľného obehu v tuzemsku;

b) rastlinný tovar možno prepustiť do voľného obehu v tuzemsku za podmienky asanácie (ošetrenia), prípadne prednostného spracovania rastlinného tovaru alebo

c) rastlinný tovar nesmie sa vôbec prepustiť do voľného obehu v tuzemsku.

Kontrolný orgán svoje rozhodnutie stručne odôvodní.

(2) Rastlinný tovar, v ktorom sa vyskytnú škodcovia uvedení v § 2 ods. 1 písm. A, nesmie sa prepustiť do voľného obehu v tuzemsku. Rastlinný tovar, v ktorom sa vyskytnú škodcovia uvedení v § 2 ods. 1 písm. B, podlieha asanácii, prípadne musí sa vhodne spracovať; asanáciu a spracovanie rastlinného tovaru zariaďuje dovozca.

(3) Ak rozhodne kontrolný orgán, že rastlinný tovar sa nesmie prepustiť do voľného obehu v tuzemsku, zariadi dovozca jeho vrátenie alebo zničenie.

§ 8

Dovoz a prevoz živých škodcov

Živí škodcovia sa smú dovážať alebo prevážať len so súhlasom Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

§ 9

Pohraničný styk

Pri pohraničnom styku sa postupuje podľa dohovorov so susednými štátmi o úprave pohraničného styku. Ak niet takýchto dohovorov, prípadne ak neobsahujú dohovory ustanovenia o ochrane proti zavlečeniu alebo rozširovaniu škodcov, postupuje sa podľa opatrení, ktoré urobia Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, prípadne ním poverené výkonné orgány národných výborov.

§ 10

Zákaz dovozu a prevozu rastlinného tovaru

Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva môže vyhláškou vydanou v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi zakázať dovoz alebo prevoz rastlinného tovaru zo štátov, v ktorých sa vyskytujú nebezpeční škodcovia.

§ 11

Výnimky

Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva môže v jednotlivých prípadoch povoliť výnimky z ustanovení tohto nariadenia.

§ 12

Vykonávacie predpisy

Podrobnejšie predpisy na vykonanie tohto nariadenia vydá Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.


§ 13

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 8/1951 Zb. o ochrane proti rozširovaniu alebo zavlečeniu škodcov rastlín pri dovoze, prevoze a vývoze.

§ 14

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februárom 1959; vykoná ho minister poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

Bakuľa v. r.