Zákon č. 10/1959 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o súdnych poplatkoch

Čiastka 5/1959
Platnosť od 13.03.1959 do31.12.1966
Účinnosť od 01.03.1959 do31.12.1966
Zrušený 116/1966 Zb.

OBSAH

10

Zákon

z 20. februára 1959,

ktorým sa mení a doplňuje zákon o súdnych poplatkoch

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 173/1950 Zb. o súdnych poplatkoch sa mení a doplňuje takto:

1. § 7 znie:

„Následky nesplnenia poplatkovej povinnosti

(1) Ak navrhovateľ nezaplatil poplatok včas (§ 5), vyzve ho súd, aby poplatok zaplatil v určenej lehote. Ak sa v tejto lehote poplatok nezaplatí, súd podaný návrh (žalobu) odmietne; na tento následok je nutné vo výzve na zaplatenie poplatku upozorniť. Ak ide o zápis do pozemkovej alebo železničnej knihy a do podnikového registra, overenie odpisu a podpisu a podobné úkony súdu, ktoré nevyžadujú rozhodovanie, ako aj o úkony vo veciach súdnej správy a úkony prokuratúry, nevykonajú sa, dokiaľ sa poplatok nezaplatí.

(2) Ak podá navrhovateľ žiadosť za oslobodenie od poplatku, rozhodne súd najprv o nej; ak ju zamietne, určí zároveň lehotu na zaplatenie poplatku a upozorní na následky nezaplatenia poplatku uvedené v odseku 1.

(3) Ak je poplatníkom iná osoba než navrhovateľ alebo ak ide o poplatok z odvolania, sťažnosti, odporu v konaní o výpovediach a v rozkaznom konaní a z námietok v konaní zmenkovom a šekovom a ak sa poplatok včas nezaplatil, bude ho súd vymáhať exekučne. Pred začatím exekučného konania vyzve súd poplatníka, aby poplatok zaplatil v určenej lehote.“

2. K § 8 ods. 1 sa pripojuje ďalšia veta tohto znenia:

„V rovnakej lehote možno dodatočne vyrubiť sumy, o ktoré sa predpísalo menej, pretože poplatok sa správne nevyrubil.“

3. § 9 písm. d) znie:

d) nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia (poistenia) a poskytovania zdravotníckej starostlivosti.“

4. § 10 ods. 1 písm. a), b) a d) znie:

a) Československý štát zastúpený výkonnými orgánmi národných výborov a inými orgánmi štátnej správy, štátne ústavy a štátne fondy, ak prevyšuje poplatok 50 Kčs, prípadne v rozkaznom konaní 25 Kčs;

b) zamestnanci (učni, domácki robotníci), ak sú predmetom konania nároky z ich pracovného (učebného) pomeru, s výnimkou nárokov na náhradu škody spôsobenej úmyselne alebo v opilosti alebo trestným činom, prípadne priestupkom;

d) žalobca v konaní o náhrade škody spôsobenej ublížením na zdraví, včítane nárokov štátu na náhradu nákladov liečebnej starostlivosti a dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia (poistenia).“

5. § 12 znie:

„Oslobodenie z osobitných dôvodov

(1) Ministerstvo financií sa splnomocňuje, aby v dohode s Ministerstvom spravodlivosti z osobitných dôvodov priznalo osobné oslobodenie od všetkých alebo niektorých poplatkov skupinám osôb alebo vecné oslobodenie pre určité konania.

(2) Ministerstvo financií môže priznať oslobodenie alebo povoliť úľavy jednotlivým osobám alebo môže v dohode s Ministerstvom spravodlivosti splnomocniť na to iné orgány.“

6. Za § 12 sa vkladá § 12a tohto znenia:

㤠12a

Oprava poplatku neprávom predpísaného

Súd na žiadosť poplatníka zmení uznesenie, ktorým sa vyrubil poplatok, i keď uznesenie nadobudlo právoplatnosť,

a) ak sa predpísal niekomu, kto podľa zákona a predpisov ho vykonávajúcich nie je povinný poplatok platiť,

b) ak došlo pri výpočte alebo predpise poplatku k chybe v počítaní, písaní alebo k inému omylu, ktorý je zrejmou nesprávnosťou, najmä ak ide o dvojaké vyrubenie toho istého poplatku,

c) v prípadoch § 13 ods. 1 písm. b) a c), ak sa poplatok nezaplatil.“

7. § 13 ods. 1 písm. a) a c) znie:

a) celý poplatok, ak odmietne návrh (žalobu) bez ústneho pojednávania, ako aj ak sa na sťažnosť zrušil zápis v pozemkovej alebo železničnej knihe;

c) pomernú časť poplatku, ak sa zmení na sťažnosť zápis v pozemkovej alebo železničnej knihe.“

8. § 13 ods. 2 znie:

„Ak zaplatil poplatník viacej, než určuje sadzobník, alebo ak zaplatil poplatok, bez toho, že by bol na to povinný, vráti sa mu preplatok na jeho žiadosť, ak prevyšuje 5 Kčs. Ak však súd zmenil uznesenie, ktorým sa poplatok vyrubil (§ 12a), a ak sa poplatok celkom alebo sčasti zaplatil, vráti sa z úradnej povinnosti celý preplatok.“

9. K § 15, ktorý sa označuje ako odsek 1, pripojuje sa odsek 2 tohto znenia:

„Ministerstvo spravodlivosti môže v dohode s Ministerstvom financií určiť, ktoré úkony zverené podľa odseku 1 predsedovi senátu môže vykonávať súdna kancelária.“


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1959; vykonajú ho ministri financií a spravodlivosti v dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Škoda v. r.