Nariadenie vlády č. 66/1959 Zb.Vládne nariadenie o zriadení Správy pre rozvoj miestneho hospodárstva

Čiastka 31/1959
Platnosť od 10.11.1959 do22.08.1961
Účinnosť od 01.11.1959 do22.08.1961
Zrušený 85/1961 Zb.

66

Vládne nariadenie

z 23. októbra 1959

o zriadení Správy pre rozvoj miestneho hospodárstva

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb. o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

(1) Zriaďuje sa Správa pre rozvoj miestneho hospodárstva (ďalej len „Správa“) ako orgán vlády, ktorého úlohou je zabezpečovať najmä jednotné riešenie zásadných otázok metodických, mzdových a cenových v miestnom hospodárstve a jednotné vykonávanie predpisov o hospodárení s bytmi; Správa obstaráva v prípadoch vymedzených vládou i ďalšie záležitosti miestneho hospodárstva, spoločné krajským národným výborom, predovšetkým na úseku technického rozvoja a prípravy a zvyšovania kvalifikácie kádrov.

(2) Ťažisko pôsobnosti Správy je v poradenskej a koordinačnej činnosti pre výkonné orgány krajských národných výborov.

§ 2

Na čele Správy je jej vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva vláda.

§ 3

Úlohy Správy a jej organizáciu podrobnejšie upraví štatút, ktorý schvaľuje vláda.

§ 4

(1) Na Slovensku sa zriaďuje Správa pre rozvoj miestneho hospodárstva na Slovensku (ďalej len „Správa na Slovensku“) ako orgán Sboru povereníkov, ktorý zabezpečuje a obstaráva v prípadoch vymedzených Sborom povereníkov úlohy uvedené v § 1.

(2) Vedúceho Správy na Slovensku vymenúva a odvoláva Sbor povereníkov.

(3) Úlohy Správy na Slovensku a jej organizáciu podrobnejšie upraví štatút, ktorý schvaľuje Sbor povereníkov.

§ 5

Na zabezpečenie úloh Správy a Správy na Slovensku môžu ich vedúci vydávať všeobecné právne predpisy a záväzné smernice.

§ 6

Zriadením Správy a Správy na Slovensku nie je dotknutá doterajšia právomoc a zodpovednosť výkonných orgánov národných výborov na úseku miestneho hospodárstva.

§ 7

Vedúci Správy a Správy na Slovensku sa vo svojej práci bezprostredne opierajú o pomoc poradného sboru; členmi poradných sborov sú vybraní funkcionári národných výborov a pracovníci organizácií miestneho hospodárstva.

§ 8

(1) Zásadné veci miestneho hospodárstva riešia vedúci Správy a Správy na Slovensku vždy v úzkej spolupráci, vymieňajú si skúsenosti a dbajú o ich využitie.

(2) Vedúci Správy na Slovensku je členom poradného zboru vedúceho Správy.

§ 9

Ústredné úrady, výkonné orgány národných výborov a iné orgány štátnej správy poskytujú Správe a Správe na Slovensku potrebnú pomoc pri plnení ich úloh.


§ 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembrom 1959; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.