Vyhláška č. 32/1959 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o kultúrnej spolupráci

Čiastka 15/1959
Platnosť od 17.06.1959 do16.03.1969
Účinnosť od 02.07.1959 do16.03.1969
Zrušený 42/1969 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 10 Dohoda vstúpila v platnosť 26. januárom 1959.

32

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 5. mája 1959

o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o kultúrnej spolupráci


Dňa 25. októbra 1958 v Prahe sa dojednala Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o kultúrnej spolupráci.

Vláda Dohodu schválila 7. januára 1959. Schválenie Dohody vládou Rumunskej ľudovej republiky sa oznámilo nótou z 26. decembra 1958 a jej schválenie vládou

Československej republiky sa oznámilo nótou z 26. januára 1959.

Podľa svojho článku 10 Dohoda vstúpila v platnosť 26. januárom 1959.

České znenie Dohody sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)


David v. r.


DOHODA
medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o kultúrnej spolupráci

Vláda Československej republiky a vláda Rumunskej ľudovej republiky

vedené prianím ďalej upevňovať a rozvíjať priateľské vzťahy medzi československým a rumunským ľudom a ďalej prehlbovať a všestranne rozširovať kultúrne a vedecké styky medzi oboma krajinami

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej republiky -

dr. Františka Kahudu, ministra školstva a kultúry,

vláda Rumunskej ľudovej republiky -

Vasila Dumitresca, námestníka ministra zahraničných vecí,

ktorí vymenivší si plnomocenstvá a zhľadavší ich v dobrej a náležitej forme dohodli sa na tomto:

Článok 1

Zmluvné strany budú upevňovať a rozvíjať spoluprácu medzi obidvoma krajinami vo vede, školstve, kultúre a športe a oboznamovať ľud svojich krajín s kultúrnym bohatstvom druhej krajiny a s výsledkami dosiahnutými v uvedených oblastiach.

Článok 2

V oblasti vedy budú Zmluvné strany napomáhať a podporovať spoluprácu medzi akadémiami vied, vysokými školami a inými vedeckými inštitúciami

a) stálou výmenou skúseností;

b) vzájomným vysielaním vedeckých pracovníkov na štúdijné pobyty, prednášky a pre účasť na vedeckých zasadaniach;

c) výmenou vedeckých diel, časopisov a štúdijných materiálov.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať a rozvíjať spoluprácu v oblasti školstva všetkých stupňov, najmä

a) vzájomným vysielaním školských pracovníkov;

b) výmenou vedeckých pracovníkov na špecializáciu na vysokých školách a prijímaním študentov na štúdium;

c) výmenou odborných materiálov, pedagogických časopisov a diel.

Článok 4

Zmluvné strany budú napomáhať a podporovať spoluprácu medzi kultúrnymi a umeleckými inštitúciami a organizáciami v oblasti literatúry, divadla, hudby, výtvarného umenia, osvety a podobne, najmä

a) vzájomným vysielaním kultúrnych pracovníkov na štúdijné pobyty, k účasti na zasadaniach, festivaloch a súťažiach;

b) vzájomným hosťovaním umelcov a umeleckých súborov, usporadúvaním výstav, koncertov a predstavení;

c) výmenou odborných kníh a publikácií, beletrie, umeleckých reprodukcií, hudobnín a hudobných nahrávok.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať vydávanie prekladov významných diel vedeckej, krásnej a umeleckej literatúry druhej krajiny.

Článok 6

Zmluvné strany zabezpečia ochranu autorských práv občanov druhej Zmluvnej strany.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať činnosť zástupcov tlačových agentúr druhej krajiny, ako aj výmenu novinárov a tlačového materiálu.

Článok 8

Na vykonávanie tejto Dohody budú Zmluvné strany dojednávať na určitú dobu plány vykonávania kultúrnej dohody o spolupráci v oblasti vedy, školstva a kultúry, v ktorých sa určia tiež finančné podmienky realizácie plánovaných akcií. Taktiež budú podporovať dojednávanie priamych dohovorov o spolupráci medzi akadémiami vied, tvorivými zväzmi, vydavateľstvami, tlačovými orgánmi, kinematografiami, rozhlasom a televíziou, kultúrnymi inštitúciami a organizáciami a športovými organizáciami oboch krajín.

Tieto dohovory budú nedeliteľnou súčasťou uvedených plánov, prípadne ich budú doplňovať.

Článok 9

Táto Dohoda nahradzuje Dohodu o kultúrnej spolupráci podpísanú v Prahe 5. septembra 1947.

Dohovory medzi jednotlivými inštitúciami a organizáciami o vzájomnej spolupráci v oblasti vedy, školstva, kultúry a športu uzavreté do dňa nadobudnutia platnosti tejto Dohody zostávajú v platnosti, pokiaľ neodporujú ustanoveniam tejto Dohody.

Článok 10

Táto Dohoda sa uzaviera na päť rokov. Jej platnosť sa predlžuje vždy o ďalších päť rokov, ak žiadna zo Zmluvných strán nevypovie Dohodu šesť mesiacov pred uplynutím tejto doby.

Táto Dohoda podlieha schváleniu vlád oboch krajín a vstúpi do platnosti dňom, keď si obe Strany toto schválenie oznámia.

Dané v Prahe 25. októbra 1958 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a rumunskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho splnomocnenci oboch Zmluvných strán túto Dohodu podpísali a pripojili pečiatky.

Z poverenia vlády

Československej republiky

Dr. František Kahuda v. r.

Z poverenia vlády

Rumunskej ľudovej republiky

Vasile Dumitrescu v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 24.