Nariadenie vlády č. 80/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 56/1956 Zb. o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev a o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich

Čiastka 37/1959
Platnosť od 30.12.1959 do30.06.1964
Účinnosť od 30.12.1959 do30.06.1964
Zrušený 103/1964 Zb.

OBSAH

80

Vládne nariadenie

zo 7. decembra 1959,

ktorým sa mení vládne nariadenie č. 56/1956 Zb. o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev a o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 90 zákona č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení:


Čl. I

Vládne nariadenie č. 56/1956 Zb. o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev a o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich sa mení takto:

1. § 20 znie:

„Druhy dávok

Z dôchodkového poistenia osôb samostatne hospodáriacich sa poskytujú:

1. dôchodky:

a) starobné,

b) invalidné,

c) vdovský (vdovecký),

d) sirotský;

2. dávky pri pracovnom úraze;

3. výchovné;

4. zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť;

5. zabezpečenie dôchodcov v nemoci.“

2. § 29 znie:

„Bezodplatná preventívna a liečebná starostlivosť o deti osôb samostatne hospodáriacich

Deťom osôb samostatne hospodáriacich mladším ako 15 rokov poskytuje štát bezodplatne preventívnu a liečebnú starostlivosť v úplnom rozsahu podľa predpisov o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti.“


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia v dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.