Vyhláška č. 4/1959 Zb.Vyhláškaministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o skoncovaní nevybavených majetkových otázok

Čiastka 2/1959
Platnosť od 20.02.1959
Účinnosť od 07.03.1959
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 10 Dohoda nadobudla platnosť 9. januára 1959.

4

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 28. januára 1959

o Dohode medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o skoncovaní nevybavených majetkových otázok


Dňa 29. marca 1958 bola v Prahe dojednaná Dohoda medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o skoncovaní nevybavených majetkových otázok.

Národné zhromaždenie prejavilo s Dohodou súhlas 11. decembra 1958 a prezident republiky ju ratifikoval 15. decembra 1958. Ratifikačné listiny sa vymenili vo Varšave 9. januára 1959.

Podľa svojho článku 10 Dohoda nadobudla platnosť 9. januára 1959.

České znenie Dohody sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)

David v. r.

DOHODA

MEDZI ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU A POĽSKOU ĽUDOVOU REPUBLIKOU
O SKONCOVANÍ NEVYBAVENÝCH MAJETKOVÝCH OTÁZOK

Prezident Československej republiky a Štátna rada Poľskej ľudovej republiky v snahe skoncovať nevybavené majetkové otázky z doby pred 9. májom 1945 i niektoré majetkové otázky z doby neskoršej rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

prezident Československej republiky
Júliusa Ďuriša, ministra financií,

Štátna rada Poľskej ľudovej republiky
dr. Tadeusza Dietricha, ministra financií,

ktorí, vymenivší si plnomocenstvá a zistivší ich v dobrej a náležitej forme, dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok 1

1. Touto Dohodou sú skoncované, ako aj celkom a konečne zlikvidované všetky peňažné nároky a nároky na iné majetkové plnenia právnych subjektov jednej Zmluvnej strany voči právnym subjektom druhej Zmluvnej strany, pokiaľ takéto nároky vznikli pred 9. májom 1945, vynímajúc nároky fyzických osôb jednej Zmluvnej strany voči fyzickým osobám druhej Zmluvnej strany.

2. a) Československými právnymi subjektami v zmysle tohto článku sa rozumejú československý štát, československé právnické osoby, ako aj ústavy a základiny, ktoré majú v deň podpísania tejto Dohody sídlo na dnešnom území Československej republiky, a československé fyzické osoby.

b) Poľskými právnymi subjektami v zmysle tohto článku sa rozumejú poľský štát, poľské právnické osoby, ako aj ústavy a základiny, ktoré majú v deň podpísania tejto Dohody sídlo na dnešnom území Poľskej ľudovej republiky, a poľské fyzické osoby.

3. Ak došlo po vzniku nároku alebo záväzku k zmene v osobe oprávneného alebo zaviazaného, posudzuje sa právne nástupníctvo podľa právnych predpisov Zmluvnej strany, ktorého právneho subjektu sa táto zmena týka.

4. Ustanovením tohto článku nie sú dotknuté:

a) práva zakladajúce nároky na opätovné plnenia (sociálne poistenie, autorské práva a práva podobného druhu);

b) záväzky vyplývajúce z práv spomenutých v bode a) tohto odseku, pokiaľ tieto záväzky sú zročné po 8. máji 1945.

Článok 2

1. Touto Dohodou sú taktiež skoncované, ako aj celkom a konečne zlikvidované:

a) všetky záväzky poľského štátu súvisiace s nárokmi, ktoré vyplývajú z opatrení urobených do dňa podpísania tejto Dohody podľa poľských znárodňovacích, vyvlastňovacích alebo akýchkoľvek iných vlastnícke právo odnímajúcich alebo obmedzujúcich zákonných predpisov, ktorými boli postihnuté československé majetky, práva a záujmy na dnešnom území Poľskej ľudovej republiky;

b) všetky záväzky československého štátu súvisiace s nárokmi, ktoré vyplývajú z opatrení urobených do dňa podpísania tejto Dohody podľa československých znárodňovacích, vyvlastňovacích alebo akýchkoľvek iných vlastnícke právo odnímajúcich alebo obmedzujúcich zákonných predpisov, ktorými boli postihnuté poľské majetky, práva a záujmy na dnešnom území Československej republiky.

2. Za poľské majetky, práva a záujmy sa v zmysle tohto článku považujú majetky, práva a záujmy poľského štátu a poľských fyzických a právnických osôb, ktoré mali tento status v deň, keď Československá republika urobila také opatrenia, a ktoré - alebo ich právni nástupcovia - v deň podpísania tejto Dohody majú tento status.

3. Za československé majetky, práva a záujmy sa v zmysle tohto článku považujú majetky, práva a záujmy československého štátu a československých fyzických a právnických osôb, ktoré mali tento status v deň, keď Poľská ľudová republika urobila také opatrenia, a ktoré - alebo ich právni nástupcovia - v deň podpísania tejto Dohody majú tento status.

Článok 3

1. Do vlastníctva Československej republiky prechádzajú nehnuteľný a iný majetok, ako aj majetkové práva, zanechané v Československej republike poľskými občanmi podľa

a) Protokolu z 18. septembra 1948 medzi Československou republikou a Poľskou republikou o presídlení osôb poľskej národnosti z okolia Humenného a

b) Protokolu z 5. mája 1949 medzi Československou republikou a Poľskou republikou o presídlení osôb poľskej národnosti z východného Slovenska do Poľska.

2. Akékoľvek nároky súvisiace s presídlením podľa uvedených Protokolov uznávajú sa navzájom za zlikvidované a úplne skoncované a uvedené Protokoly za vykonané touto Dohodou a za zaniknuté.

Článok 4

Záväzky právnych subjektov oboch Zmluvných strán spomenutých v článkoch 2 a 3 tejto Dohody súvisiace s majetkami, právami a záujmami, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia týchto článkov, považujú sa za úplne skoncované.

Článok 5

1. Touto Dohodou sú ďalej skoncované, ako aj celkom a konečne zlikvidované:

a) všetky nároky plynúce z Dohovoru z 21. septembra 1945 medzi Československou republikou a Poľskou republikou o repatriácii, ako aj akékoľvek iné nároky z titulu pomoci pri repatriácii a preprave československých a poľských občanov a nároky podobného druhu; všetky dojednania o tom sa považujú za zaniknuté;

b) všetky nároky plynúce z Dojednania z 12. februára 1946 medzi Československou republikou a Poľskou republikou o vzájomnom vydaní majetku odvezeného po začatí vojny, ako aj nároky vzniknuté v súvislosti s vykonávaním tohto Dojednania; uvedené Dojednanie sa považuje za naďalej platné, len pokiaľ ide o kultúrny a archívny materiál; naproti tomu v ostatnom rozsahu toto Dojednanie stráca platnosť;

c) nároky na vrátenie železničných vozidiel a nároky plynúce z ich užívania, pokiaľ nie sú už skoncované a zlikvidované podľa predchádzajúceho odseku, s vylúčením prípadov, na ktoré sa vzťahujú dojednania železničných správ o používaní vozňov v medzinárodnej doprave, začínajúc dojednaním, ktoré nadobudlo platnosť 1. aprílom 1948;

d) nároky plynúce z Dohody uzavretej 29. mája 1945 medzi Vyslanectvom Československej republiky vo Varšave a Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky o vzájomnom poskytnutí úveru zastupiteľským úradom oboch štátov.

2. Obe Zmluvné strany si vrátia navzájom cenné papiere, ktoré boli z územia jednej Zmluvnej strany po začatí vojny odvlečené na územie druhej Zmluvnej strany, pokiaľ ich možno nájsť, okrem cenných papierov, ktoré podliehajú odovzdaniu podľa ustanovenia článku 6 tejto Dohody.

Článok 6

1. V rámci vykonávania tejto Dohody Československá republika odovzdá Poľskej ľudovej republike všetky cenné papiere, ktoré vydal poľský štát a poľské právnické osoby verejného práva alebo právnické osoby súkromného práva, so sídlom na dnešnom území Poľskej ľudovej republiky, ako aj podľa možnosti iné listiny a doklady týkajúce sa záväzkov, majetkov, práv a záujmov skoncovaných a zlikvidovaných touto Dohodou, pokiaľ sú ku dňu podpisu tejto Dohody vlastníctvom československého štátu alebo československých fyzických a právnických osôb so stálym bydliskom alebo sídlom na dnešnom území Československej republiky.

2. V rámci vykonávania tejto Dohody Poľská ľudová republika odovzdá Československej republike všetky cenné papiere, ktoré vydal československý štát a československé právnické osoby so sídlom na dnešnom území Československej republiky, ako aj podľa možnosti iné listiny a doklady týkajúce sa záväzkov, majetkov, práv a záujmov skoncovaných a zlikvidovaných touto Dohodou, pokiaľ sú ku dňu podpisu tejto Dohody vlastníctvom poľského štátu alebo poľských fyzických a právnických osôb so stálym bydliskom alebo sídlom na dnešnom území Poľskej ľudovej republiky.

Článok 7

Majetky, práva a záujmy fyzických a právnických osôb jednej Zmluvnej strany na území druhej Zmluvnej strany, pokiaľ nespadajú pod ustanovenia tejto Dohody, zostávajú vo voľnom nakladaní týchto fyzických a právnických osôb v rámci platných právnych predpisov.

Článok 8

1. Kompetentné orgány jednej Zmluvnej strany, ako aj jej fyzické a právnické osoby majú právo odmietnuť prejednávanie nárokov druhej Zmluvnej strany a jej fyzických a právnických osôb, pokiaľ tieto nároky boli skoncované a zlikvidované touto Dohodou.

2. Obe Zmluvné strany upravia podľa potreby svojími vnútornými predpismi otázky, na ktoré sa vzťahuje táto Dohoda.

Článok 9

Obe Zmluvné strany si vzájomne poskytnú všetku pomoc za účelom zistenia nárokov a záväzkov, ktoré sa likvidujú touto Dohodou.

Článok 10

Táto Dohoda podlieha ratifikácii. Nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa vykoná vo Varšave.

Táto Dohoda sa spísala v Prahe 29. marca 1958 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a poľskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho vymenovaní splnomocnenci podpísali túto Dohodu a pripojili k nej pečiatky.

Z plnomocenstva prezidenta Československej republiky

Ďuriš v. r.

Z plnomocenstva Štátnej rady Poľskej ľudovej republiky

Dr. Dietrich v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 1.