79

Zákon

z 18. decembra 1959

o zrušení dane z predstavení

Národné zhromaždenie Republiky československej sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Uskutočnenie socialistickej kultúrnej revolúcie vyžaduje, aby sa pracujúci ako tvorcovia kultúrnych hodnôt aktívne zúčastňovali na rozvíjaní kultúry, vzdelania a výchovy. Rovnako významné sú i úlohy v telesnej výchove, ktorá je v socialistickej spoločnosti významnou zložkou kultúrneho života a neodlučiteľnou súčasťou socialistickej výchovy.

Dosiahnutá úroveň nášho socialistického hospodárstva umožňuje podporovať úsilie pracujúcich zamerané na splnenie týchto úloh tak, aby sa ich aktívna účasť na poli kultúry i telesnej výchovy mohla plne rozvinúť. Všetky akcie, podniky a predstavenia, ktorých prostredníctvom sa budú tieto úlohy plniť, sa oslobodzujú od dane a vyberanie dane z predstavení sa zrušuje.

Daň z predstavení sa preto nebude v budúcnosti vyberať z usporadúvaní výstav, prednášok, literárnych programov, divadelných, hudobných a filmových predstavení každého druhu, kurzov spoločenského tanca a spoločenskej výchovy, tanečných a ľudových zábav, podnikov športových, branných a telovýchovných a pod.


§ 2

Zrušuje sa zákon č. 81/1952 Zb. o dani z predstavení a predpisy podľa neho vydané.

§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1960; vykoná ho minister financií v dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.