Nariadenie vlády č. 43/1959 Zb.Vládne nariadenie o Správe štátnych hmotných rezerv

Čiastka 19/1959
Platnosť od 22.07.1969 do19.04.1964
Účinnosť od 01.07.1959 do19.04.1964
Zrušený 69/1964 Zb.

43

Vládne nariadenie

z 3. júla 1959

o Správe štátnych hmotných rezerv

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb. o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

(1) Zriaďuje sa Správa štátnych hmotných rezerv ako ústredný orgán štátnej správy pre tvorbu, ochranu, kontrolu a financovanie štátnych rezerv.

(2) Činnosť Správy štátnych hmotných rezerv sa vzťahuje na celé štátne územie.

§ 2

Na čele Správy štátnych hmotných rezerv je jej vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva vláda. Za riadnu činnosť Správy štátnych hmotných rezerv zodpovedá jej vedúci vláde.

§ 3

Vymedzenie úloh Správy štátnych hmotných rezerv, ako aj jej organizáciu a pôsobnosť upravuje štatút, ktorý schvaľuje vláda.


§ 4

Zrušuje sa § 2 vládneho nariadenia č. 46/1953 Zb., ktorým sa novo začleňujú, menia alebo zrušujú niektoré zložky Štátneho úradu plánovacieho.

§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1959; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.