Nariadenie vlády č. 45/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovuje štatút Slovenskej plánovacej komisie

Čiastka 19/1959
Platnosť od 22.07.1969 do23.01.1961
Účinnosť od 22.07.1959 do23.01.1961
Zrušený 3/1961 Zb.

45

Vládne nariadenie

zo 17. júla 1959,

ktorým sa ustanovuje štatút Slovenskej plánovacej komisie

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3 ods. 3 zákona č. 41/1959 Zb. o Štátnej plánovacej komisii:


§ 1

(1) Slovenská plánovacia komisia je orgánom Sboru povereníkov pre plánovanie rozvoja hospodárstva riadeného Sborom povereníkov a oblastným orgánom Štátnej plánovacej komisie.

(2) Slovenská plánovacia komisia plní najmä tieto základné úlohy:

a) vypracúva návrhy plánov rozvoja hospodárstva riadeného Sborom povereníkov, hlavne perspektívnych plánov, a predkladá ich Sboru povereníkov;

b) vykonáva z poverenia Sboru povereníkov, Štátnej plánovacej komisie i z vlastnej iniciatívy systematickú analýzu rozvoja hospodárstva, riadeného Sborom povereníkov, zisťuje odchýlky od jeho plánovaných proporcií, podľa svojich zistení predkladá Sboru povereníkov, prípadne Štátnej plánovacej komisii iniciatívne návrhy a rozpracúva potrebné opatrenia do návrhu plánu; odhaľuje rezervy v hospodárstve a navrhuje využívanie dodatočných zdrojov;

c) vykonáva v štátnych plánoch rozvoja národného hospodárstva v rámci proporcií určených Sborom povereníkov zmeny nevyhnutné pre riešenie nepredvídaných problémov, pre hospodárnejšie využitie prostriedkov alebo pre zvýšenie celkovej efektívnosti národného hospodárstva;

d) predkladá Sboru povereníkov, prípadne Štátnej plánovacej komisii zásadné návrhy rozvoja jednotlivých oblastí Slovenska, vypracované podľa analýzy rozmiestenia výrobných síl, ako i návrhy na umiestenie národohospodársky významných investičných akcií; vo svojich návrhoch dbá o rovnomerné rozmiestenie výrobných síl, priblíženie novobudovaných závodov k zdrojom surovín a oblastiam spotreby a o vylúčenie zbytočne dlhých a protismerných prepráv;

e) určuje v súlade s pokynmi Štátnej plánovacej komisie postup prác pri vypracovaní plánu rozvoja hospodárstva riadeného Sborom povereníkov, vydáva na tento cieľ záväzné pokyny a zjednocuje činnosť povereníctiev, ústredných orgánov riadených Sborom povereníkov (ďalej len „povereníctva“) a národných výborov pri príprave a vykonávaní plánu; stará sa o posilnenie plánovitosti na všetkých stupňoch riadenia a pomáha nižším plánovacím orgánom pri zvyšovaní úrovne plánovania;

f) usmerňuje riešenie výstavby významných investícií už v období plánovacej prípravy s cieľom zabezpečiť maximálnu efektívnosť;

g) určuje v rámci štátnych plánov čiastkové úlohy jednotlivým povereníctvam a krajským národným výborom;

h) vypracúva stanoviská k návrhom hospodárskeho dosahu, ktoré predkladajú iné orgány;

i) usmerňuje prípravu kvalifikovaných kádrov pre národné hospodárstvo, vychádzajúc pritom z potrieb a praktických skúseností plánovacích orgánov všetkých stupňov a z výsledkov ekonomickej vedy;

j) dáva podnet k rozvoju a k správnemu zameraniu ekonomickej propagandy; pritom dbá o to, aby rozsiahle oboznamovanie všetkých pracujúcich s problémami národohospodárskeho plánovania podnietilo ich účasť pri riešení týchto problémov; zabezpečuje maximálne využitie kolektívnych skúseností a návrhov pracujúcich pre správne riešenie národohospodárskych problémov.

(3) Slovenská plánovacia komisia vykonáva aj pôsobnosť podľa vládneho nariadenia č. 92/1958 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily.

§ 2

Pri svojej činnosti Slovenská plánovacia komisia zabezpečuje v rámci základných úloh štátneho plánu vytváranie predpokladov pre sústavné zvyšovanie životnej úrovne na základe:

a) správnych vzájomných vzťahov v rozvoji jednotlivých odvetví národného hospodárstva pri prednostnom raste výroby výrobných prostriedkov a maximálnom využívaní prírodných a ekonomických zdrojov a podmienok Slovenska, ako i zdrojov pracovných síl;

b) nepretržitého rastu produktivity práce, znižovania nákladov, zvyšovania kvality produkcie najširším zavádzaním novej techniky, najmä automatizácie, mechanizácie a chemizácie, ako i zdokonaľovaním technológie a organizácie práce;

c) rozvíjania hospodárstva na Slovensku, ako nedeliteľnej súčasti jednotného československého národného hospodárstva.

§ 3

(1) Povereníctva, rady krajských národných výborov, ako i hospodárske organizácie na Slovensku sú povinné pomáhať Slovenskej plánovacej komisii pri plnení jej úloh, prerokúvať s ňou všetky opatrenia zásadného rázu, pokiaľ sa týkajú odboru jej pôsobnosti. Slovenskej plánovacej komisii predkladajú hlavné tieto materiály:

a) povereníctva, rady krajských národných výborov a hospodárske organizácie návrhy svojich hospodárskych a finančných plánov;

b) všetky štátne orgány i hospodárske organizácie na Slovensku všetky údaje, zprávy a návrhy, ktoré od nich Slovenská plánovacia komisia priamo alebo prostredníctvom iných orgánov požaduje;

c) Slovenský štatistický úrad výkazy o plnení štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva na Slovensku, ako i všetky ostatné podklady, ktoré Slovenská plánovacia komisia od neho požaduje;

d) Povereníctvo financií návrhy rozpočtu Slovenska a pokladničného plánu, výkazy o ich plnení, ako aj ďalšie podklady, ktoré Slovenská plánovacia komisia od neho požaduje.

(2) Slovenská plánovacia komisia má právo preverovať plnenie plánu vo všetkých orgánoch štátnej správy riadených Zborom povereníkov, vo výkonných orgánoch národných výborov a vo výrobno-hospodárskych jednotkách na Slovensku.

(3) Slovenská plánovacia komisia má právo sledovať a kontrolovať plnenie štátneho plánu v podnikoch a zariadeniach riadených na Slovensku priamo ministerstvami a pomáha im pri plnení ich úloh.

§ 4

Slovenská plánovacia komisia pri plnení svojich úloh úzko spolupracuje

a) s povereníctvami a pomáha im pri dôslednom uplatňovaní celoštátnych hľadísk, pri posudzovaní hospodárskych problémov a využíva praktické skúsenosti, ktoré ústredné orgány získali pri riadení úsekov národného hospodárstva;

b) s radami krajských národných výborov a pomáha im pri komplexnom riešení rozvoja krajov, prerokúva s nimi rozmiestnenie výrobných síl na ich území a využíva ich praktické skúsenosti;

c) so Slovenským výborom pre výstavbu, ktorému dáva podnety; v návrhu plánu investičnej výstavby sa opiera o odporúčanie Slovenského výboru pre výstavbu, využíva jeho poznatky a prerokúva s ním investičné akcie zásadného významu.

§ 5

(1) Trvalou metódou práce Slovenskej plánovacej komisie je práca s aktívom. Členovia Slovenskej plánovacej komisie a pracovníci jej aparátu sú povinní pri plnení svojich úloh opierať sa o aktív najlepších odborníkov vedy a praxe a overovať si riešenie dôležitých otázok na aktívoch, ekonomických konferenciách a priamo na pracoviskách.

(2) Pracovníci aparátu Slovenskej plánovacej komisie sa zúčastňujú v najväčšej miere význačných plánovacích prác vo výrobno-hospodárskych jednotkách, aby poskytli najvyššiu pomoc na dosiahnutie cieľa týchto prác a aby získali pre prácu Slovenskej plánovacej komisie praktické skúsenosti a poznatky.

§ 6

(1) Slovenská plánovacia komisia sa skladá z predsedu Slovenskej plánovacej komisie, ktorým je podpredseda Sboru povereníkov, a z členov, ktorými sú námestníci predsedu Slovenskej plánovacej komisie, niektorí hospodárski povereníci a významní predstavitelia hospodárskeho života, vedy a techniky. Počet členov Slovenskej plánovacej komisie určuje Sbor povereníkov. Predsedu Slovenskej plánovacej komisie, jeho námestníkov a členov Slovenskej plánovacej komisie vymenúva a odvoláva na návrh Sboru povereníkov Slovenská národná rada, prípadne Predsedníctvo Slovenskej národnej rady v čase, keď Slovenská národná rada nezasadá.

(2) Prácu Slovenskej plánovacej komisie a jej aparátu riadi predseda Slovenskej plánovacej komisie. Pri riadení práce mu pomáha Sekretariát Slovenskej plánovacej komisie a vedúci pracovníci jej aparátu. Sekretariát sa skladá z námestníkov predsedu Slovenskej plánovacej komisie, ako i z niektorých vedúcich pracovníkov jej aparátu vymenovaných Sborom povereníkov na návrh predsedu Slovenskej plánovacej komisie.

(3) Aparát Slovenskej plánovacej komisie sa člení na odbory. Vedúcich odborov vymenúva a odvoláva Sbor povereníkov na návrh predsedu Slovenskej plánovacej komisie.

(4) Pre všestranné posúdenie národohospodárskych problémov môžu sa zriadiť pri Slovenskej plánovacej komisii stále výbory alebo dočasné komisie. Na čele stálych výborov je vždy člen Slovenskej plánovacej komisie. Členov stálych výborov vymenúva a odvoláva na návrh predsedu Slovenskej plánovacej komisie Sbor povereníkov. Členov dočasných komisií vymenúva a odvoláva predseda Slovenskej plánovacej komisie.

(5) Vedúci odborov Slovenskej plánovacej komisie, ktorých odbor pôsobnosti zodpovedá odboru pôsobnosti niektorého z povereníctiev, majú právo sa zúčastňovať rokovaní kolégia a iných významných rokovaní týchto orgánov.

§ 7

Slovenská plánovacia komisia cieľavedome využíva pri plnení svojich úloh výsledky práce výskumných ústavov a iných vedeckých inštitúcií.

§ 8

Podrobnosti o rokovaní Slovenskej plánovacej komisie určuje jej rokovací poriadok, ktorý schvaľuje Sbor povereníkov.


§ 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.