Nariadenie vlády č. 15/1959 Zb.Vládne nariadenie o opatreniach týkajúcich sa niektorých vecí užívaných organizáciami socialistického sektora

Čiastka 8/1959
Platnosť od 25.03.1959 do31.10.1990
Účinnosť od 25.03.1959 do31.10.1990
Zrušený 403/1990 Zb.

15

Vládne nariadenie

zo 6. marca 1959

o opatreniach týkajúcich sa niektorých vecí užívaných organizáciami socialistického sektora

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 63/1958 Zb. o druhom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky:


§ 1

Pre ďalšie upevnenie socialistických výrobných vzťahov a rozšírenie materiálnej základne socialistického sektora sa týmto nariadením obmedzujú práva nakladať s niektorými vecami, ktoré užívajú organizácie socialistického sektora, a uľahčuje sa získať tieto veci do socialistického vlastníctva.

§ 2

(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na veci, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb alebo súkromných právnických osôb, a ich celkom, prípadne prevažne užívajú organizácie socialistického sektora (ďalej len „nájomca“) na plnenie svojich úloh, a to na základe nájomného alebo iného právneho pomeru vzniknutého pred začiatkom účinnosti tohto nariadenia.

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na veci užívané na základe právnych pomerov vzniknutých podľa vládneho nariadenia č. 50/1955 Zb. o niektorých opatreniach na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby a na veci užívané jednotnými roľníckymi družstvami na základe právnych pomerov vzniknutých podľa predpisov upravujúcich vzťahy medzi týmito družstvami a ich členmi.

§ 3

(1) Pokiaľ sa v tomto nariadení alebo vo vykonávacích predpisoch neustanovuje inak, smú iné osoby než nájomca nakladať s vecami uvedenými v § 2 ods. 1 (ďalej len „najaté veci“) len so súhlasom výkonného orgánu okresného národného výboru, v obvode ktorého je vec (ďalej len „kompetentný orgán“).

(2) Právne úkony, ktoré sú v rozpore s ustanovením odseku 1, sú neplatné.

§ 4

(1) Nájomca môže najatú vec kúpiť, ak ju nevyhnutne potrebuje na plnenie svojich úloh. Predmetom kúpy môžu byť len veci hnuteľné v cene najviacej 10 000 Kčs a veci nehnuteľné v cene najviacej 50 000 Kčs.

(2) Na platnosť kúpnej zmluvy je potrebný súhlas kompetentného orgánu.

(3) Ak nedôjde ku kúpe, rozhodne na žiadosť nájomcu o prechode najatej veci do socialistického vlastníctva a o náhrade kompetentný orgán.

(4) Pri najatej veci, ktorú je člen ľudového výrobného družstva povinný podľa stanov odovzdať do vlastníctva družstva, platia ustanovenia odsekov 1 a 2 s tou odchýlkou, že sa za kúpu považuje odplatné nadobudnutie takejto veci družstvom na základe rozhodnutia jeho orgánu.

§ 5

Kompetentný orgán na žiadosť nájomcu rozhodne vždy o prechode najatých vecí do socialistického vlastníctva, ak presahuje ich cena sumy uvedené v § 4 ods. 1 a ak ich potrebuje nájomca nevyhnutne na plnenie svojich úloh; o náhrade rozhodne osobitne.

§ 6

Najatá vec prechádza do socialistického vlastníctva dňom, keď rozhodnutie kompetentného orgánu (§ 4 ods. 2 a 3 a § 5) nadobudne právoplatnosť.

§ 7

Ministerstvo financií v dohode s ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi vydá predpisy potrebné na vykonanie tohto nariadenia, najmä o konaní, ocenení, o cenách a o náhradách za prevzaté veci.


§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. marcom 1959; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Poláček v. r.

Kopecký v. r.

Štrougal v. r.

Barák v. r.

Uher v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Beran v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Plojhar v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Škoda v. r.

David v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Ďuriš v. r.

Brabec v. r.

Krajčír v. r.

Inž. Černý v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Neuman v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Ouzký v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Inž. Púčik v. r.