Nariadenie vlády č. 65/1959 Zb.Nariadenie o novej organizácii plemenárskej služby

Čiastka 30/1959
Platnosť od 30.10.1959 do31.12.1972
Účinnosť od 30.10.1959 do31.12.1972
Zrušený 110/1972 Zb.

65

Vládne nariadenie

z 30. septembra 1959

o novej organizácii plemenárskej služby

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 63/1958 Zb. o druhom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky:


§ 1

V záujme zvýšenia ekonomickej účinnosti riadenia plemenárskej práce a zlepšenia jej vykonávania a v záujme rozvoja živočíšnej výroby sa nanovo upravuje organizácia plemenárskej služby pre chov hospodárskych zvierat.

§ 2

(1) Zriaďujú sa Štátna plemenárska správa v Prahe a Štátna plemenárska správa v Bratislave.

(2) Štátna plemenárska správa v Prahe je rozpočtovou organizáciou podriadenou Ministerstvu pôdohospodárstva, Štátna plemenárska správa v Bratislave je rozpočtovou organizáciou podriadenou Povereníctvu pôdohospodárstva.

(3) Na čele Štátnej plemenárskej správy v Prahe je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva; na čele Štátnej plemenárskej správy v Bratislave je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva povereník pôdohospodárstva.

§ 3

Štátnym plemenárskym správam sú priamo podriadené:

a) krajské správy štátnych plemenárskych staníc (ďalej len „krajské správy“),

b) štátne ústavy pre chov koní (ďalej len „ústavy pre chov koní“),

c) štátne závodištia,

d) vsádzkové dostihové kancelárie.

§ 4

(1) Krajské správy sú rozpočtové organizácie s pôsobnosťou pre jeden alebo viac krajov; zriaďuje ich Ministerstvo pôdohospodárstva.

(2) Organizačnými zložkami krajskej správy sú pre jeden alebo viacej okresov štátne plemenárske stanice (ďalej len „plemenárske stanice“). V každom okrese má plemenárska stanica pobočku. Plemenárske stanice a ich pobočky zriaďuje krajská správa so súhlasom štátnej plemenárskej správy.

(3) Na čele krajskej správy je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva.

(4) Vedúcich plemenárskych staníc a vedúcich pobočiek plemenárskych staníc vymenúva a odvoláva riaditeľ príslušnej krajskej správy.

§ 5

(1) Ústavy pre chov koní sú rozpočtové organizácie; zriaďuje ich Ministerstvo pôdohospodárstva. Na čele ústavu pre chov koní je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva.

(2) Štátne závodištia sú rozpočtové organizácie; ich hlavnou úlohou je usporadúvanie výkonnostných skúšok koní (dostihov). Štátne závodištia zriaďuje Ministerstvo pôdohospodárstva. Na čele štátneho závodišťa je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva riaditeľ štátnej plemenárskej správy.

(3) Vsádzkové dostihové kancelárie sú rozpočtové organizácie; ich úlohou je prijímanie vsádzok na výkonnostné skúšky koní (dostihy). Vsádzkové dostihové kancelárie zriaďuje Ministerstvo pôdohospodárstva v dohode s Ministerstvom financií. Na čele vsádzkovej dostihovej kancelárie je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva riaditeľ štátnej plemenárskej správy.

§ 6

(1) Štátne plemenárske správy plnia najmä tieto úlohy:

1. zabezpečujú plnenie štátneho plemenárskeho plánu a vykonávanie plemenárskych opatrení;

2. riadia kontrolu zvyšovania úžitkovosti hospodárskych zvierat a dohliadajú na jej vykonávanie;

3. organizujú bonitáciu plemenných zvierat;

4. riadia insemináciu a dohliadajú na jej vykonávanie;

5. zabezpečujú a organizujú rozvoj plemenárskych a chovateľských hospodárstiev;

6. majú v evidencii plemenné zvieratá zapísané do štátnych plemenných kníh a dbajú na všetkých stupňoch plemenárskej služby o riadne vedenie plemenárskej a inseminačnej evidencie;

7. plánujú, riadia a kontrolujú činnosť krajských správ, ústavov pre chov koní, štátnych závodíšť a vsádzkových dostihových kancelárií;

8. určia pripúšťacie obvody ústavov pre chov koní podľa plemien a plemenných skupín koní;

9. riadia vykonávanie výkonnostných skúšok koní;

10. zostavujú plán trhov na plemenné zvieratá, dohliadajú na ich vykonávanie a organizujú, prípadne usporadúvajú výstavy plemenných zvierat;

11. napomáhajú ústrednú (oblastnú) výberovú komisiu (§ 1 vl. nar. č. 7/1951 Zb. o organizácii a pôsobnosti výberových komisií) pri plnení jej úloh;

12. zostavujú návrh plánu dovozu a vývozu plemenných a chovných hospodárskych zvierat;

13. starajú sa o rozširovanie a praktické využívanie pokrokových vedeckých poznatkov v odbore plemenárstva a starajú sa o sústavné zvyšovanie úrovne poradenskej činnosti v plemenárstve;

14. zabezpečujú na všetkých stupňoch plemenárskej služby systematické vykonávanie účinných ekonomických i technických previerok a kontrol;

15. na všetkých stupňoch plemenárskej služby dbajú o prehlbovanie spolupráce s výkonnými orgánmi národných výborov pri riešení zásadných otázok plemenárskej práce.

(2) Štátna plemenárska správa v Prahe - okrem úloh uvedených v odseku 1 - zostavuje návrh štátneho plemenárskeho plánu pre celé územie štátu a predkladá ho na schválenie Ministerstvu pôdohospodárstva.

§ 7

Krajské správy plnia najmä tieto úlohy:

1. podľa pokynov nadriadených zložiek zabezpečujú aktívnu účasť chovateľských rád na riadení a vykonávaní plemenárskych opatrení;

2. plánujú, riadia a kontrolujú činnosť plemenárskych staníc;

3. zabezpečujú vykonávanie inseminácie a obstarávajú pre ňu plemenníky;

4. zriaďujú odchovne plemenníkov pre insemináciu;

5. organizujú vykonávanie kontroly zvyšovania úžitkovosti hospodárskych zvierat, dozerajú na jej vykonávanie a spracúvajú výsledky tejto kontroly;

6. vyberajú a zapisujú plemenné zvieratá do plemenných kníh a vydávajú potvrdenia o pôvode;

7. schvaľujú pripárovacie plány;

8. uznávajú poľnohospodárske závody socialistického sektora za plemenárske a chovateľské hospodárstva a starajú sa o rozvoj týchto hospodárstiev;

9. usporadúvajú trhy na plemenné zvieratá, rozhodujú o pripustení týchto zvierat k trhu a v spolupráci s odbormi pôdohospodárstva rád krajských národných výborov usporadúvajú krajské výstavy a prehliadky hospodárskych zvierat;

10. schvaľujú na návrh plemenárskej stanice obvody plemenárskych zootechnikov a inseminačných technikov;

11. zriaďujú laboratóriá pre skúšanie mlieka na účely kontroly zvyšovania úžitkovosti;

12. zriaďujú so súhlasom štátnej plemenárskej správy ako svoje pracoviská revízne stanice úžitkovosti hydiny a stanice pre kontrolu výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných.

§ 8

Plemenárske stanice plnia najmä tieto úlohy:

1. vykonávajú kontrolu zvyšovania úžitkovosti a podávajú krajskej správe návrhy na zápisy plemenných zvierat do krajských plemenných kníh;

2. poskytujú zootechnickú pomoc pri plnení výrobných úloh v plemenárskych a chovateľských hospodárstvach;

3. vykonávajú insemináciu a chovajú pre ňu plemenníky;

4. kontrolujú, či plemenice hovädzieho dobytka boli v určenom čase hlásené na insemináciu a vyšetrujú teľnosť plemeníc hovädzieho dobytka;

5. organizujú odchov plemenných zvierat a pomáhajú poľnohospodárskym závodom socialistického sektora pri vypracovaní plánu rozvoja plemenných chovov;

6. vypracúvajú pre svoj obvod návrhy plemenárskych opatrení (najmä plán zveľaďovania chovov hospodárskych zvierat a plán inseminácie) a návrhy pripárovacích plánov;

7. spolupracujú s krajskou správou pri vykonávaní trhov na plemenné zvieratá a prijímajú prihlášky chovateľov k týmto trhom;

8. organizujú v spolupráci s odbormi pôdohospodárstva rád okresných národných výborov okresné výstavy a prehliadky hospodárskych zvierat;

9. starajú sa o riadne vykonávanie plemenárskych opatrení v jednotlivých chovoch;

10. napomáhajú okresnú výberovú komisiu pri plnení jej úloh;

11. predkladajú krajskej správe návrhy na potvrdenie o pôvode;

12. zavádzajú pokrokové metódy v chove a odchove plemenných zvierat.

§ 9

Ústavy pre chov koní plnia najmä tieto úlohy:

1. zostavujú pre svoj obvod návrhy plánov plemenitby koní a predkladajú ich na schválenie štátnej plemenárskej správe;

2. zabezpečujú produkciu plemenných žrebcov pre plemenitbu a produkciu kobýl na doplňovanie vlastného základného stáda;

3. odchovávajú plemenníky zo žrebčekov vlastnej produkcie i zo žrebčekov kúpených;

4. vykonávajú rozmiesťovanie žrebcov na pripúšťacie stanice za účelom pripúšťania kobýl z krajinského chovu;

5. vykonávajú vo svojom obvode zootechnickú službu v chove koní;

6. vyberajú a zapisujú plemenné kone do plemenných kníh.

§ 10

Národné výbory a ich výkonné orgány napomáhajú štátne plemenárske správy a ostatné organizácie plemenárskej služby (§ 3) najmä pri riadení a vykonávaní plemenárskej práce, uplatňujú vplyv na ich činnosť, dozerajú na plnenie úloh v produkcii plemenných zvierat a v plemenitbe a inseminácii hospodárskych zvierat, schvaľujú plány plemenárskych opatrení plemenárskych staníc a kontrolujú ich plnenie.

§ 11

Ministerstvo pôdohospodárstva vydá podrobnejšie predpisy o organizácii a pôsobnosti štátnych plemenárskych správ a ostatných organizácií plemenárskej služby (§ 3) a upraví aj spoluprácu a vzájomné vzťahy medzi týmito organizáciami a výkonnými orgánmi národných výborov.


§ 12

Zrušujú sa

1. vládne nariadenie č. 38/1955 Zb. o organizácii plemenárskej služby,

2. ustanovenie § 5 vládneho nariadenia č. 34/1958 Zb. o ďalších presunoch pôsobnosti a iných zjednodušeniach v štátnej správe,

3. vyhláška č. 147/1956 Ú. l. o plemenitbe koní.

§ 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pôdohospodárstva v dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Štrougal v. r.