Nariadenie vlády č. 57/1959 Zb.Vládne nariadenie o pedagogických inštitútoch

Čiastka 24/1959
Platnosť od 20.08.1959 do31.08.1962
Účinnosť od 20.08.1959 do31.08.1962
Zrušený 87/1962 Zb.

57

Vládne nariadenie

z 31. júla 1959

o pedagogických inštitútoch

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3, podľa § 17 ods. 1 a podľa § 25 ods. 3 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 46/1956 Zb.:


§ 1

(1) Zriaďujú sa pedagogické inštitúty v Prahe, Brandýse nad Labem, Českých Budějoviciach, Plzni, Karlových Varoch, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové, Pardubiciach, Jihlave, Brne, Olomouci, Gottwaldove, Ostrave, Trnave, Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach a v Prešove ako vysoké školy.

(2) Pedagogický inštitút v Martine sa mení na vysokú školu podľa tohto nariadenia.

§ 2

(1) Na pedagogických inštitútoch sa vzdelávajú učitelia pre školy poskytujúce základné všeobecné vzdelanie.

(2) Štúdium učiteľstva pre šieste a vyššie postupné ročníky povinnej školskej dochádzky trvá 4 roky.

(3) Štúdium učiteľstva pre prvé až piate postupné ročníky povinnej školskej dochádzky trvá 3 roky.

§ 3

Pedagogické inštitúty sú krajské zariadenia.

§ 4

(1) Na čele pedagogického inštitútu je riaditeľ, ktorý má dvoch zástupcov; riaditeľa a jeho zástupcov vymenúva minister školstva a kultúry.

(2) Riaditeľ pedagogického inštitútu, jeho zástupcovia a ďalší učitelia, ktorých určí riaditeľ, tvoria pedagogickú radu; na pedagogických inštitútoch, ktoré určí minister školstva a kultúry, vykonávajú pedagogické rady funkciu vedeckej rady vysokej školy.

§ 5

(1) Pre výkon správy pedagogických inštitútov sa zriaďuje riaditeľstvo.

(2) Služobným úradom zamestnancov pedagogického inštitútu je jeho riaditeľstvo; ich osobným úradom je výkonný orgán krajského národného výboru, ktorý môže túto pôsobnosť preniesť na riaditeľstvo pedagogického inštitútu.

§ 6

Na pedagogických inštitútoch pôsobia okrem učiteľov uvedených v § 25 ods. 1 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 46/1956 Zb. tiež ďalší učitelia.


§ 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva a kultúry v dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.