Zákon č. 78/1959 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti

Čiastka 37/1959
Platnosť od 30.12.1959 do30.06.1966
Účinnosť od 30.12.1959 do30.06.1966
Zrušený 20/1966 Zb.

OBSAH

78

Zákon

z 18. decembra 1959,

ktorým sa mení zákon o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Úspechy dosiahnuté pri budovaní socializmu umožnili rozšíriť poskytovanie bezodplatnej preventívnej a liečebnej starostlivosti na všetky deti do 15 rokov.

Preto sa v zákone č. 103/1951 Zb. o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti v znení vyplývajúcom z neskorších predpisov (vyhláška č. 19/1957 Zb.) mení ustanovenie § 5 ods. 2 písm. a), ktoré určuje rozsah preventívnej a liečebnej starostlivosti poskytovanej bezodplatne štátom, v bode 4 takto:

4. všetkým deťom do 15 rokov v úplnom rozsahu,“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho minister zdravotníctva v dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Plojhar v. r.