9

Rozpočtový zákon na rok 1959

z 20. februára 1959

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Úlohy štátneho rozpočtu na rok 1959

Úlohou štátneho rozpočtu na rok 1959 je zabezpečiť na základe rozvoja tvorivej aktivity pracujúcich potrebné finančné prostriedky na ďalší hospodársky a kultúrny rozvoj republiky v súlade so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva a prispieť tak k dovŕšeniu socialistickej výstavby. Nové metódy riadenia, plánovania a financovania majú prispieť na to, aby všetky podniky a národné výbory plnili svoje úlohy voči spoločnosti, maximálne zvyšovali vlastné prostriedky a najefektívnejšie využívali všetky zdroje.

§ 2

Určenie výšky štátneho rozpočtu

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu sa určujú sumou 96 230 649 000 Kčs, celkové výdavky sa určujú sumou 95 913 411 000 Kčs, takže vyplýva prebytok 317 238 000 Kčs; v rámci štátneho rozpočtu sa určujú pre rozpočet Slovenska príjmy sumou 15 667 896 000 Kčs a výdavky sumou 17 525 079 000 Kčs.

(2) V štátnom rozpočte sú obsiahnuté rozpočty národných výborov, ktorých príjmy a výdavky sú 33 015 786 000 Kčs.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1959; vykonajú ho minister financií a ostatní členovia vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

1. príloha zákona č. 9/1959 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Československej republiky na rok 1959

PríjmyKčs (v tisícoch)VýdavkyKčs (v tisícoch)
Príjmy od socialistického sektora
Dane, dávky a poplatky od obyvateľstva
Ostatné príjmy
81 771 393
11 313 699
3 145 557
Hospodárstvo
Kultúrne a sociálne opatrenia
Obrana a bezpečnosť
Správa
45 703 127
38 414 906
8 788 728
3 006 650
Úhrn96 230 649Úhrn95 913 411

Prebytok 317 238 000 Kčs

Úhrn rozpočtov národných výborov obsiahnutých v štátnom rozpočte

PríjmyKčs (v tisícoch)VýdavkyKčs (v tisícoch
Vlastné príjmy6 999 687Hospodárstvo13 222 554
Podiely na štátnych príjmoch3 846 698Kultúrne a sociálne opatrenia18 012 644
Prídel zo štátneho rozpočtu22 169 401Správa1 780 588
Úhrn33 015 786Úhrn33 015 786

2. príloha zákona č. 9/1959 Zb.

Prehľad príjmov a výdavkov jednotlivých krajov (v tisícoch Kčs)

KrajVlastné príjmyPodiely na štátnych príjmochPrídely zo štátneho rozpočtuÚhrn príjmovÚhrn výdavkov
Praha ÚNV...................537 499639 430766 8901 943 8191 943 819
Pražský.........................644 917332 5811 637 7192 615 2172 615 217
Českobudějovický......303 282129 7441 003 8931 436 9191 436 919
Plzenský.......................360 096149 0191 067 2621 576 3771 576 377
Karlovarský..................165 72052 3571 220 2761 438 3531 438 353
Ústecký.........................368 303129 3211 517 5382 015 1622 015 162
Liberecký......................265 987162 155794 9771 223 1191 223 119
Hradecký......................331 693214 439808 2691 354 4211 354 421
Pardubický...................258 537115 724711 2611 085 5221 085 522
Jihlavský.......................272 527130 491801 1211 204 1391 204 139
Brnenský......................590 749358 0701 259 5982 208 4172 208 417
Olomoucký...................354 470216 772907 0171 478 2591 478 259
Gottwaldovský.............322 698193 978806 1991 322 8751 322 875
Ostravský......................397 245252 9261 660 3292 530 5002 530 500
K. Vary MsNV...............20 42011 41767 80799 64499 644
M. Lázně MsNV............4 988 5 65124 60835 24735 247
F. Lázně MsNV............1 11268116 62318 41618 416
ČESKÉ KRAJE............5 200 2433 094 75615 291 40723 586 40623 586 406
SLOVENSKÉ KRAJE..1 799 444751 9426 877 9949 429 3809 429 380
ČSR...............................6 999 6873 846 69822 169 40133 015 78633 015 786