Nariadenie vlády č. 63/1959 Zb.Vládne nariadenie o zmenách v organizácii rozhlasu a televízie

Čiastka 28/1959
Platnosť od 30.09.1959 do07.02.1964
Účinnosť od 01.10.1959 do07.02.1964
Zrušený 17/1964 Zb.

OBSAH

63

Vládne nariadenie

z 30. septembra 1959

o zmenách v organizácii rozhlasu a televízie

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb. o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

Československý výbor pre rozhlas a televíziu a Slovenský výbor pre rozhlas a televíziu sa zrušujú.

§ 2

Československý rozhlas a Československá televízia sú samostatnými ústrednými organizáciami; ich úlohy a organizáciu ustanovujú štatúty, ktoré schvaľuje vláda.


§ 3

Vládne nariadenie č. 62/1957 Zb. o novej organizácii rozhlasu a televízie sa zrušuje.

§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1959; vykoná ho predseda vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.