Vyhláška č. 23/1959 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o konečnom vytýčení štátnych hraníc

Čiastka 11/1959
Platnosť od 22.04.1959
Účinnosť od 07.07.1959
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 4 Zmluva nadobudla platnosť 14. februára 1959.

23

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo 17. marca 1959

o Zmluve medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o konečnom vytýčení štátnych hraníc


Dňa 13. júna 1958 bola vo Varšave dojednaná Zmluva medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o konečnom vytýčení štátnych hraníc.

Národné zhromaždenie prejavilo so Zmluvou súhlas ústavným zákonom zo 17. októbra 1958 č. 62 Zb. a prezident republiky ju ratifikoval 20. októbra 1958. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 14. februára 1959.

Podľa svojho článku 4 Zmluva nadobudla platnosť 14. februára 1959.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)

David v. r.

ZMLUVA

MEDZI ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU A POĽSKOU ĽUDOVOU REPUBLIKOU
O KONEČNOM VYTÝČENÍ ŠTÁTNYCH HRANÍC

Prezident Československej republiky a Štátna rada Poľskej ľudovej republiky, vedení prianím, aby štátne hranice medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou spojovali bratské národy oboch štátov v mierovej a priateľskej spolupráci, rozhodli sa uzavrieť Zmluvu o konečnom vytýčení štátnych hraníc a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov, a to:

Prezident Československej republiky -
Václava D a v i d a, ministra zahraničných vecí,

Štátna rada Poľskej ľudovej republiky -
Adama R a p a c k é h o, ministra zahraničných vecí,

ktorí, vymenivší si plnomocenstvá a zhľadavší ich v dobrej a náležitej forme, dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok 1

(1) Dnešné štátne hranice medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou konečne vytýčila Československo-poľská zmiešaná komisia pre vytýčenie štátnych hraníc zriadená na základe Protokolu medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vytýčení československo-poľských štátnych hraníc podpísaného v Prahe 23. septembra 1955.

(2) Priebeh hraničnej čiary je vyznačený v dokumentoch o vytýčení štátnych hraníc, ktoré sú nedielnou súčasťou tejto Zmluvy.

Článok 2

Dokumenty o vytýčení štátnych hraníc sú:

1. Protokolárny opis priebehu hraničnej čiary s náčrtmi v pomere 1:5 000 a s tabuľkou číselných údajov;

2. Mapa československo-poľských štátnych hraníc;

3. Záverečný protokol o činnosti Československo-poľskej zmiešanej komisie pre vytýčenie štátnych hraníc.

Článok 3

Štátne hranice vymedzujú v zvislom smere taktiež priestor nad zemou a pod zemou.

Článok 4

Táto Zmluva bude ratifikovaná a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa vykoná v Prahe.

Táto Zmluva bola spísaná vo Varšave 13. júna 1958 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a poľskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho splnomocnenci podpísali túto Zmluvu a opatrili ju pečiatkami.

Z plnomocenstva prezidenta Československej republiky:

V. David v. r.

Z plnomocenstva Štátnej rady Poľskej ľudovej republiky:

A. Rapacki v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe zbierky zákonov na str.5.