Nariadenie č. 2/1959 Zb.Nariadenie ministra dopravy o zmene Prílohy I k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952

Čiastka 1/1959
Platnosť od 02.02.1959 do31.05.1962
Účinnosť od 01.01.1959 do31.05.1962
Zrušený 53/1962 Zb.

OBSAH

2

Nariadenie ministra dopravy

zo 16. januára 1959

o zmene Prílohy I k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952

Minister dopravy nariaďuje v dohode so zúčastnenými ministrami podľa § 47 zákona č. 97/1950 Zb. o dráhach:


§ 1

Dňom 1. januára 1959 nadobudlo účinnosť nové znenie Prílohy I (Predpisy o látkach a o predmetoch vylúčených z prepravy alebo pripustených na prepravu za osobitných podmienok) k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952. Tým istým dňom stratilo platnosť doterajšie znenie tejto Prílohy, ktoré bolo vydané ako samostatná publikácia podľa § 3 nariadenia ministra dopravy č. 5/1956 Zb.

§ 2

Nové znenie Prílohy I k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952 vydá Ministerstvo dopravy ako samostatnú publikáciu; jej odovzdanie do predaja oznámi v Tarifnom vestníku.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1959.


Široký v. r.

Dr. Vlasák v. r.