Vyhláška č. 55/1959 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku

Čiastka 22/1959
Platnosť od 25.07.1959 do13.12.1995
Účinnosť od 09.08.1959 do13.12.1995
Zrušený 102/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 9 Dohoda vstúpila v platnosť 1. júlom 1959.

55

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 9. júla 1959

o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku

Dňa 8. apríla 1959 bola vo Varšave dojednaná Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku.

Vláda Dohodu schválila 24. júna 1959. Schválenie Dohody vládou Poľskej ľudovej republiky sa oznámilo nótou z 30. mája 1959 a jej schválenie vládou Československej republiky sa oznámilo nótou z 1. júla 1959.

Podľa svojho článku 9 Dohoda vstúpila v platnosť 1. júlom 1959.

České znenie Dohody sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)

David v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom

Vláda Československej republiky a vláda Poľskej ľudovej republiky, vedené prianím prehĺbiť spoluprácu na úseku veterinárnom, s cieľom odstrániť nebezpečenstvo, ktoré pre národné hospodárstvo a zdravie obyvateľov oboch krajín predstavujú nákazlivé a iné choroby zvierat, rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej republiky
Františka Korda, námestníka ministra poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,

vláda Poľskej ľudovej republiky
Stanislava Gucwu, námestníka ministra pôdohospodárstva,

ktorí, vymeniac si plnomocenstvá a zistiac ich v úplnom poriadku a náležitej forme, dohodli sa takto:

Článok 1

Pre rozšírenie a upevnenie organizačnej a vedeckej spolupráce na úseku veterinárnom budú kompetentné orgány Zmluvných strán:

1. vymieňať si veterinárne správne predpisy a iné materiály týkajúce sa organizácie veterinárnej služby;

2. vymieňať si skúsenosti a údaje veterinárnej štatistiky a zpravodajstva;

3. vzájomne sa informovať o usporiadaní konferencií na úseku veterinárnom;

4. vzájomne sa informovať o vydávaných odborných veterinárnych knihách a publikáciách.

Článok 2

(1) Kompetentné orgány Zmluvných strán si budú vymieňať svoje skúsenosti z oblasti veterinárnych vied, štúdia a doškoľovania veterinárnych pracovníkov a vzájomne si odovzdávať študijné programy.

(2) Výmena vedeckých a iných veterinárnych pracovníkov sa vykonáva zásadne v rámci platných dohôd medzi oboma Zmluvnými stranami.

Článok 3

Aby sa predchádzali a zdolávali nákazlivé choroby zvierat, budú kompetentné orgány Zmluvných strán:

1. vymieňať si periodické správy o nákazách zvierat a okamžite sa informovať o výskyte nákaz zvierat s vysokou kontagiozitou alebo úmrtnosťou;

2. vzájomne si poskytovať pomoc pri predchádzaní a zdolávaní infekčných a inváznych chorôb zvierat v prípadoch, keď to kompetentné orgány Zmluvných strán uznajú za potrebné;

3. vzájomne si poskytovať pomoc pri výrobe a obstarávaní zdolávacích a liečebných prostriedkov proti chorobám zvierat;

4. vymieňať si kmene choroboplodných pôvodcov, pokiaľ to bude potrebné;

5. podporovať spoluprácu vedeckých ústavov pri bádaní o chorobách zvierat, najmä pri chorobách prenosných zo zvieraťa na človeka;

6. usilovať o zjednotenie diagnostických metód nákaz zvierat, ako aj o štandardizáciu očkovacích látok;

7. spolupracovať na úseku dovozu, vývozu a prevozu zvierat, surovín a výrobkov živočíšneho pôvodu.

Článok 4

Kompetentné orgány Zmluvných strán pri výskyte iných chorôb zvierat, ktoré spôsobujú veľké straty v ich stavoch a úžitkovosti, sa budú vzájomne informovať o priebehu týchto chorôb a o zdolávacích opatreniach.

Článok 5

Kompetentné veterinárne orgány Zmluvných strán budú pri vykonávaní tejto Dohody v priamom styku.

Článok 6

Ústredné veterinárne orgány Zmluvných strán budú organizovať podľa potreby striedavo na území Československej republiky a na území Poľskej ľudovej republiky spoločné porady na výmenu skúseností a na zabezpečovanie vykonávania tejto Dohody.

Článok 7

Zmluvné strany sa dohodli, že do 3 mesiacov odo dňa podpisu tejto Dohody sa dojedná vykonávacie dojednanie k tejto Dohode.

Článok 8

(1) Výdavky spojené s vykonávaním čl. 1 tejto Dohody uhradzuje odosielajúca strana.

(2) Náklady na pobyt a cestovné výdavky zástupcov veterinárnych orgánov pri účasti na spoločných poradách zvolávaných na základe čl. 6 tejto Dohody uhradzuje vysielajúca strana. Výdavky spojené s organizáciou týchto porád uhradzuje Strana, na území ktorej sa porada koná.

(3) Výdavky spojené s vykonávaním čl. 3 bodu 2 tejto Dohody uhradia Strany za podmienok, na ktorých sa v každom jednotlivom prípade dohodnú.

(4) Výdavky spojené s vykonávaním čl. 3 bodu 3 tejto Dohody uhradzuje Strana, ktorá prostriedky dostala.

(5) Úhrada výdavkov podľa odseku 3 a 4 tohto článku sa vykonáva podľa platobnej dohody platnej medzi Zmluvnými stranami v deň platby.

Článok 9

(1) Táto Dohoda podlieha schváleniu oboch vlád a vstúpi v platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

(2) Táto Dohoda sa uzaviera na 5 rokov odo dňa jej vstupu v platnosť. Predlžuje sa vždy na ďalších päť rokov, ak jedna zo Zmluvných strán ju nevypovie aspoň 6 mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia.

Táto Dohoda bola spísaná vo Varšave 8. apríla 1959 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a poľskom, pričom oboje znenie má rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej republiky

Inž. Kord v. r.

Za vládu

Poľskej ľudovej republiky

Gucwu v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 41.