Zákon č. 72/1959 Zb.Zákon o dozore nad bezpečnosťou pri práci vo výrobných družstvách

Čiastka 34/1959
Platnosť od 14.12.1959 do31.08.1961
Účinnosť od 14.12.1959 do31.08.1961
Zrušený 65/1961 Zb.

OBSAH

72

Zákon

z 19. novembra 1959

o dozore nad bezpečnosťou pri práci vo výrobných družstvách

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Dozor nad bezpečnosťou pri práci vo výrobných družstvách vykonávajú organizácie výrobného družstevníctva svojimi orgánmi inšpekcie práce; podrobnosti určí Ústredný sväz výrobných družstiev v dohode s Ústrednou radou odborov vyhláškou v úradnom liste.

(2) Osobné a vecné náklady spojené s vykonávaním inšpekcie práce vo výrobných družstvách uhradzuje organizácia výrobného družstevníctva.

§ 2

(1) Oprávnenia a úlohy prislúchajúce podľa predpisov o bezpečnosti pri práci ústredným úradom a odborovým zväzom prislúchajú na úseku výrobných družstiev Ústrednému zväzu výrobných družstiev, ktorý zodpovedá vláde za vykonávanie dozoru nad bezpečnosťou pri práci vo výrobných družstvách.

(2) Nadčasovú prácu povoľujú vo výrobných družstvách družstevné zväzy; družstevné orgány inšpekcie práce (§ 1) môžu v dohode s orgánmi hygienickej a protiepidemickej služby z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci určiť, či, za akých podmienok a v akom rozsahu možno povoliť nadčasovú prácu v niektorých družstvách a ich prevádzkárňach, prípadne môžu povolenú nadčasovú prácu zakázať.

§ 3

Orgány, ktoré vykonávajú podľa osobitných predpisov odborný technický dozor, postupujú pri výkone tohto dozoru vo výrobných družstvách v súčinnosti s družstevnými orgánmi inšpekcie práce.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.