Nariadenie č. 22/1959 Zb.Nariadenie ministra financií o súdnych poplatkoch

Čiastka 11/1959
Platnosť od 22.04.1959 do31.12.1966
Účinnosť od 01.05.1959 do31.12.1966
Zrušený 116/1966 Zb.

22

Nariadenie

ministra financií

z 10. apríla 1959

o súdnych poplatkoch

Minister financií nariaďuje v dohode s ministrom spravodlivosti podľa § 2 ods. 2, § 3 ods. 2 a § 6 zákona č. 173/1950 Zb. o súdnych poplatkoch (ďalej len „zákon“):


§ 1

Predmety a sadzby súdnych poplatkov (ďalej len „poplatky“), vyberaných na základe zákona o súdnych poplatkoch č. 173/1950 Zb. v znení zákona č. 10/1959 Zb. sú uvedené v pripojenom sadzobníku, ktorý je súčasťou tohto nariadenia.

§ 2

(1) Pre určenie hodnoty predmetu konania (§ 3 ods. 2 zákona) je rozhodná bežná cena v mieste a čase, kde a kedy sa konanie začalo.

(2) K príslušenstvu sa pri výpočte ceny neprihliada.

§ 3

(1) Kolkovými známkami sa platia, ak sa neustanovuje inak, poplatky neprevyšujúce 400 Kčs.

(2) Nedoplatok do 400 Kčs pri poplatku prevyšujúcom 400 Kčs možno zaplatiť kolkovými známkami, ak dá na to súd súhlas.

(3) Kolkové známky (oba diely) sa nalepujú na písomné podanie, prípadne na súdnu zápisnicu alebo na vyhotovenie písomnej výzvy súdu. Ak sa platí poplatok za doklad (výpis, duplikát, overenie, vysvedčenie a pod.) vydaný súdom (prokuratúrou), nalepí sa horný diel kolkovej známky na doklad a jej spodný diel na písomné podanie, prípadne na súdnu zápisnicu alebo na záznam o vykonanom úkone (v príslušnom registri) alebo na vyhotovenie písomnej výzvy súdu (prokuratúry); pri úkonoch, o ktorých sa nevedie evidencia (overovanie odpisov a podobne), nalepujú sa oba diely kolkovej známky na doklad.

(4) Kolkové známky (oba diely) znehodnotí súd (prokuratúra) odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky.

§ 4

(1) Na účet súdu, za činnosť ktorého sa poplatky vyberajú, sa platia

a) poplatky prevyšujúce 400 Kčs a

b) poplatky, ktoré je povinný zaplatiť odporca navrhovateľa (žalobcu) oslobodeného od poplatku. Súd môže však tomuto poplatníkovi uložiť, aby poplatok neprevyšujúci 400 Kčs zaplatil kolkovými známkami.

(2) Spôsob zaplatenia poplatku, ktorý sa vymáha exekučne, ako i poplatku z exekučnej likvidácie určí súd.


§ 5

Nariadenie č. 3/1951 Zb., ktorým sa vydáva sadzobník súdnych poplatkov a niektoré predpisy o nich, sa zrušuje.

§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. májom 1959.


Dolanský v. r.

Ďuriš v. r.


SADZOBNÍK SÚDNYCH POPLATKOV

I. Poplatky za výkon súdnictva

Pol.PredmetPoplatky
pevné
Kčs
percentové
%
1Z návrhu na začatie konania (zo žaloby), pokiaľ neplatí iná sadzba,
a) z hodnoty predmetu konania 4
najmenej však 20 Kčs
b) ak nemožno predmet konania peniazmi oceniť, ďalej ak ide o súdnu výpoveď nechránených nájmov, vydanie rozkazu podľa § 375 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „o. s. p.“) a odpor proti nim, o privolenie k výpovedi a zrušenie nájomného pomeru bez výpovede v prípadoch chránených nájmov, ako aj návrhy (žaloby) na vypratanie60
Poznámky k pol. 1.
1. Zo vzájomnej žaloby sa platí poplatok podľa rovnakej sadzby.
2. Ak žiada žalovaný, aby súd rozhodol v rozsudku o vzájomnej pohľadávke i nad sumu uplatnenú žalobou, platí sa poplatok zo sumy, ktorá prevyšuje hodnotu predmetu konania o žalobe.
3. Poplatky podľa rovnakej sadzby sa platia v opravnom konaní o veci samej. Poplatok sa však neplatí z odvolania proti rozsudku, ktorým súd rozhodol najprv o základe predmetu konania. Za konanie v druhej stolici sa platí znovu, ak bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvej stolice, ktorý znovu rozhodoval vo
veci po zrušení prvého rozhodnutia odvolacím súdom.
4. Ak podá opravný prostriedok navrhovateľ (žalobca) i jeho odporca (žalovaný), platí každý z nich poplatok podľa hodnoty predmetu svojho opravného prostriedku.
5. Pre určenie hodnoty pri vylučovacej žalobe je rozhodnou hodnota vylučovanej veci.
2Z návrhu na začatie konania
a) o rozvod manželstva 400
b) o neplatnosť manželstva alebo o určenie, či tu je alebo nie je manželstvo 200
Poznámky k pol. 2.
1. Ak je s návrhom spojený aj návrh na určenie povinnosti na úhradu osobných potrieb jedného z manželov alebo ak došlo k spojeniu takých konaní, platia sa poplatky zvlášť z každého návrhu (konania).
2. Poplatky podľa rovnakej sadzby sa platia v opravnom konaní o veci samej.
3Z návrhu na uznanie cudzích rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach zistenia alebo zapretia otcovstva60
4Zo žaloby na zistenie alebo zapretie otcovstva100
Poznámky k pol. 4.
1. Ak je so žalobou na zistenie otcovstva spojený aj návrh na určenie povinnosti na úhradu osobných potrieb plnoletého dieťaťa alebo ak došlo k spojeniu takých konaní, platia sa poplatky zvlášť z každého návrhu (konania).
2. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa platí v opravnom konaní o veci samej.
5Z návrhu na súdne umorenie listiny30
6Z návrhu na prijatie veci do súdnej úschovy, z ceny veci 2
najmenej však 10 Kčs
7Z návrhu na vydanie platobného rozkazu v konaní zmenkovom, šekovom a v konaní rozkaznom, ako aj z námietok alebo odporu proti platobnému rozkazu v takom konaní, z hodnoty predmetu 2
najmenej však 10 Kčs
Poznámka k pol. 7.
Ak sa návrhu na vydanie platobného rozkazu nevyhovelo a ak sa pokračuje v konaní, doplatí sa poplatok podľa položky 1.
8Z návrhu na obnovu konania30
Poznámka k pol. 8.
Za konanie vo veci samej sa poplatok znovu neplatí.
9Z návrhu na nariadenie exekúcie, ak sa inak neustanovuje,
a) z vymáhaného nároku2
najmenej však 10 Kčs
b) ak nemožno vymáhaný nárok peniazmi oceniť 30
10Z návrhu na nariadenie exekúcie vyprázdnením bytu alebo inej miestnosti20
Poznámky k pol. 9 a 10.
1. Ak sa spojí v návrhu z toho istého exekučného titulu exekúcia niekoľkými exekučnými prostriedkami, zaplatí sa súčet príslušných poplatkov znížený o jednu štvrtinu.
2. Z návrhu na druhé a ďalšie nariadenie exekúcie z toho istého exekučného titulu sa zaplatia tri štvrtiny z príslušných poplatkov.
11Z exekučnej likvidácie, z výťažku likvidačnej podstaty 2
Poznámka k pol. 11.
Rovnaký poplatok sa platí, ak nariadi súd likvidáciu z úradnej povinnosti.
12Za schválenú súdnu pokonávku uzavretú pred začatím konania,
a) z hodnoty predmetu pokonávky2
najmenej však 10 Kčs
b) ak nemožno predmet pokonávky peniazmi oceniť 20
Poznámky k pol. 12.
1. Ak sa prevádza so súdnou pokonávkou vlastníctvo nehnuteľnej veci, platí sa okrem poplatku za pokonávku aj notársky poplatok z prevodu nehnuteľností.
2. Návrh na pokonávacie konanie podľa § 40 o. s. p. sa nespoplatňuje.
13Z prvého dožiadania rozhodcov o vykonaní úkonu súdom (§ 649 o. s. p.) alebo z prvého návrhu na predbežné opatrenie (§ 650 o. s. p.),
a) z hodnoty predmetu rozhodcovského konania 2
najmenej však 10 Kčs
b) ak nemožno predmet rozhodcovského konania peniazmi oceniť 20
Poznámky k pol. 13.
1. Z druhého a ďalšieho dožiadania alebo návrhu sa poplatky neplatia.
2. Ak sa spojí dožiadanie o vykonaní úkonu súdom s návrhom na predbežné opatrenie, platí sa poplatok len raz.
14Z návrhu na zápis do pozemkovej alebo železničnej knihy,
a) vecných práv, ak neplatí iná sadzba, z hodnoty práva 2
najmenej však 20 Kčs
b) vecného práva, ak je predmet neoceniteľný 50
c) na zriadenie novej vložky v pozemkovej knihe alebo z návrhu na zápis spornosti20
Poznámky k pol. 14.
1. Poplatok podľa tejto položky sa platí aj v prípade, že návrh na zápis je spojený s iným návrhom (žalobou).
2. Návrh na zápis vlastníckeho práva je od poplatku oslobodený, ak podlieha právny úkon alebo dôvod nadobudnutia notárskemu poplatku z dedičstva, darovania alebo prevodu nehnuteľností.
3. Za zápisy výmazov sa poplatky neplatia.
4. Návrh na zriadenie exekučného záložného práva je podrobený len poplatku podľa položky 9.
15Zápisy do podnikového registra:
a) Z návrhu na zápis podniku alebo akejkoľvek zmeny, týkajúce sa hlavného podniku alebo pobočného závodu, a na každý iný zápis, ak sa inak neustanovuje60
b) z návrhu na zápis alebo výmaz osôb oprávnených podnik zastupovať a zaň podpisovať, včítane prokuristov a likvidátorov, za každú osobu 60
c) z návrhu na zápis zmeny bydliska osôb uvedených pod písm. b)20
Poznámka k pol. 15.
Rovnaké poplatky sa platia na výzvu súdu, ak vykoná súd zápis z úradnej povinnosti.
16Za vyhotovenie odpisu, výťahu alebo výpisu z listín, zápisníc a iných súdnych spisov, za každú i len začatú stranu 2
17Za vyhotovenie rovnopisov podania (príloh), ktoré mali sa predložiť, za duplikát (triplikát atď.) vyhotovenia súdnych rozhodnutí alebo súdnych pokonávok, za každú i len začatú stranu 4
Poznámka k pol. 17.
Rovnaký poplatok sa platí za vyhotovenie odpisov listín potrebných pre pozemkovú alebo železničnú knihu, ak ich navrhovateľ nedodal.
18Za overenie odpisu alebo kópie listiny, za každú i len začatú stranu listiny 2
Poznámky k pol. 18.
1. Poplatok sa zvyšuje na dvojnásobok, ak sa overuje odpis alebo kópia cudzojazyčnej listiny.
2. Poplatok sa neplatí za overenie odpisov listín, ktoré sú potrebné na vyrubenie poplatkov alebo pre zbierku listín pozemkových alebo železničných kníh. Na týchto odpisoch sa však musí vyznačiť účel, na ktorý boli vyhotovené.
19Za spísanie zmenkového alebo šekového protestu20
Poznámka k pol. 19.
Rovnaký poplatok sa platí za vyhotovenie odpisu protestnej listiny alebo za vyhotovenie výpisu z knihy protestov.
20Za overenie podpisu jednej osoby na tej istej listine 4
21 Za vydanie úradného vysvedčenia o skutočnostiach známych zo spisov, za výpis, osvedčenie, odpis z pozemkovej alebo železničnej knihy, z podnikového registra a z depozít, za každú i len začatú stranu6
22Za zasielanie súdnych spisov inému súdu, aby do nich nazrel žiadateľ 6
II Poplatky za výkon súdnej správy a úkony prokuratúr
23Za vyhotovenie ďalšieho rovnopisu správneho výmeru vydaného súdom alebo vyhotovenie odpisu, výťahu alebo výpisu zo správnych záznamov, zápisníc a správnych spisov vedených súdom 6
24Za výpis z registra trestov (i negatívny)
K poznámke k pol. 24.
Rovnaký poplatok sa platí aj za potvrdenie.