Zákon č. 71/1959 Zb.Zákon o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku

Čiastka 34/1959
Platnosť od 14.12.1959 do31.10.1990
Účinnosť od 14.12.1959 do31.10.1990
Zrušený 403/1990 Zb.

71

Zákon

z 19. novembra 1959

o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Zvyšovanie životnej úrovne pracujúcich predpokladá tiež sústavné zvyšovanie úrovne ich bývania. Preto súčasne s uskutočňovaním širokého programu novej bytovej výstavby treba za najširšej aktívnej účasti všetkého pracujúceho ľudu úplne využívať a zveľaďovať celý doterajší bytový fond. Časť bytového fondu je však doteraz v súkromnom vlastníctve, nie je dostatočne udržiavaná a nevyhovuje stále sa zvyšujúcim požiadavkám na úroveň bývania. Pretože i tento majetok je súčasťou národného bohatstva, je v záujme celej spoločnosti, aby bolo oň postarané rovnako ako o majetok národný. Na dosiahnutie tohto účelu vytvára tento zákon nevyhnutné hospodárske a právne predpoklady.

§ 2

(1) Tento zákon sa vzťahuje na domy, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb alebo súkromných právnických osôb a sú celkom alebo prevažne určené na bývanie.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na rodinné domčeky v zmysle predpisov o hospodárení s bytmi. Nevzťahuje sa ani na domy, ktoré vzhľadom na svoje stavebné usporiadanie, okruh ich užívateľov alebo na iné skutočnosti majú plniť účel rodinných domčekov; podrobnosti upravia vykonávacie predpisy.

§ 3

(1) Pre dosiahnutie cieľov sledovaných týmto zákonom môže miestny národný výbor so súhlasom vlastníka domu, na ktorý sa vzťahuje tento zákon (ďalej len „nájomný dom“), vykonať jeho úpravu. Úpravou sa rozumejú stavebná úprava, prístavba, nadstavba, zmena stavby, dokončenie stavby, prípojka na verejné zariadenie alebo udržiavacie práce. Pri vykonávaní úpravy má miestny národný výbor práva a povinnosti stavebníka.

(2) Ak nemožno dosiahnuť súhlas vlastníka, môže výkonný orgán okresného národného výboru rozhodnúť, že úpravu podľa odseku 1 možno vykonať bez tohto súhlasu.

(3) Miestny národný výbor oprávnený na úpravu podľa predchádzajúcich odsekov sa môže dohodnúť s organizáciou socialistického sektora, že úpravu vykoná s právami a povinnosťami stavebníka táto organizácia. Výkonný orgán národného výboru môže byty získané touto úpravou len po prvý raz prideliť ako podnikové byty v zmysle predpisov o hospodárení s bytmi, a to zamestnancom organizácie, ktorá úpravu vykonala. Vykonávacie predpisy určia podrobnosti, najmä s ktorou organizáciou a za akých podmienok môže miestny národný výbor takúto dohodu dojednať.

§ 4

(1) Miestny národný výbor uhradí zo svojich rozpočtových prostriedkov náklady vynaložené (§ 3) na úpravu.

(2) Vlastník nájomného domu je povinný miestnemu národnému výboru zaplatiť náhradu za vykonanú úpravu. Pre túto pohľadávku viazne na nájomnom dome záložné právo, a to v poradí pred všetkými inými právami viaznúcimi na nehnuteľnosti.

§ 5

(1) Po dobu trvania záložného práva (§ 4 ods. 2) smie vlastník nakladať s nájomným domom len so súhlasom výkonného orgánu okresného národného výboru. Výkonný orgán okresného národného výboru môže na udeľovanie tohto súhlasu splnomocniť výkonné orgány miestnych národných výborov a určiť pritom rozsah tohto oprávnenia.

(2) Právne úkony, ktoré sú v rozpore s ustanovením odseku 1, sú neplatné.

(3) Vykonávacie predpisy určia, v ktorých prípadoch nie je potrebný súhlas podľa odseku 1.

§ 6

(1) Ak prevyšuje pohľadávka na náhradu (§ 4 ods. 2) spolu s ostatnými pohľadávkami organizácií štátneho socialistického sektora zabezpečenými záložným právom na nájomnom dome dve tretiny hodnoty domu pred jeho úpravou, môže výkonný orgán okresného národného výboru rozhodnúť, že nájomný dom spolu so stavebným pozemkom, na ktorom je vystavaný, a so záhradou hraničiacou s týmto pozemkom, pokiaľ patrí vlastníkovi nájomného domu, prechádza do štátneho socialistického vlastníctva.

(2) Nájomný dom s príslušnými pozemkami (odsek 1) prechádza do štátneho socialistického vlastníctva odo dňa, keď rozhodnutie o prechode vlastníctva nadobudne právoplatnosť. Od tohto dňa stáva sa bývalý vlastník nájomného domu nájomníkom bytu, ktorý v dome užíva.

(3) Vykonávacie predpisy určia, v ktorých prípadoch, za akých podmienok a akým spôsobom môže štát usporiadať niektoré záväzky, pre ktoré viazli na majetku (odsek 2) záložné práva.

§ 7

O právnych pomeroch vzniknutých medzi národnými výbormi a vlastníkom nájomného domu na základe ustanovení §§ 3 až 5 a § 6 ods. 1 a o právnych pomeroch vzniknutých medzi miestnym národným výborom a organizáciou socialistického sektora na základe ustanovenia § 3 ods. 3 rozhoduje sa v konaní správnom.

§ 8

Ministerstvo financií a Ministerstvo spravodlivosti v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi vydajú potrebné predpisy na vykonanie tohto zákona, najmä predpisy na vykonanie ustanovenia § 2 ods. 2, o konaní (§ 7), o určení výšky náhrady (§ 4 ods. 2) a o jej vymáhaní.

§ 9

Ministerstvo financií sa splnomocňuje upraviť v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi správu nájomných domov, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 5 ods. 1, alebo na ktorých viaznu záložné práva pre pohľadávky organizácií štátneho socialistického sektora, ako aj spôsob financovania úprav nájomných domov (§ 3).


§ 10

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri financií a spravodlivosti v dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Škoda v. r.