Nariadenie vlády č. 59/1959 Zb.Vládne nariadenie o občianskej kontrole obchodu a prevádzkární

Čiastka 25/1959
Platnosť od 24.08.1959 do31.12.1967
Účinnosť od 01.10.1959 do31.12.1967
Zrušený 69/1967 Zb.

59

Vládne nariadenie

z 12. augusta 1959

o občianskej kontrole obchodu a prevádzkární

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 10 ods. 1 zákona č. 63/1958 Zb. o druhom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky:


§ 1

V záujme stále širšieho a kvalitnejšieho uspokojovania hmotných a kultúrnych potrieb pracujúcich treba neustále zvyšovať úroveň práce socialistického obchodu a poskytovania služieb pracujúcim, prehlbovať kontrolu kvality práce obchodu a prevádzkární, poskytovania služieb obyvateľstvu i dodržiavania štátnej disciplíny a zabezpečiť ochranu socialistického vlastníctva. Na splnení tejto úlohy v obchodných predajniach a prevádzkárňach obstarávajúcich služby pre obyvateľstvo sa podieľajú pod priamym vedením národných výborov a ich orgánov občianski kontrolóri.

§ 2

(1) Občianskych kontrolórov volia miestne národné výbory, a to spravidla na čas jedného roku.

(2) Návrhy na voľbu občianskych kontrolórov podávajú miestnym národným výborom najmä ich stále komisie, uličné výbory, výbory žien, orgány Revolučného odborového hnutia a ostatné spoločenské organizácie.

(3) Funkciu občianskeho kontrolóra môže vykonávať občan, ktorý má právo voliť do národného výboru, je občiansky bezúhonný a má ostatné predpoklady, aby úspešne vykonával svoju funkciu.

§ 3

(1) Činnosť občianskych kontrolórov sa vzťahuje na obchodné predajne, prevádzkárne verejného stravovania, ďalej na prevádzkárne podnikov a iných organizácií miestneho hospodárstva, včítane drobných prevádzkární miestnych národných výborov, na prevádzkárne ľudových výrobných družstiev, ostatných organizácií socialistického sektora a súkromných živnostníkov, pokiaľ poskytujú služby obyvateľstvu (ako napr. opravovne predmetov dlhodobej spotreby, prevádzkárne vykonávajúce údržbárske práce pre obyvateľstvo, opravovne obuvi, šatstva a bielizne, zákazkové krajčírstva, čistiarne, práčovne a holičstvá).

(2) Rada krajského národného výboru môže rozšíriť pôsobnosť občianskych kontrolórov i na iné organizácie, zariadenia a pracoviská a určiť pritom občianskym kontrolórom ich úlohy.

(3) V predajniach a ostatných prevádzkárňach ľudových spotrebných družstiev a ich organizácií plnia funkciu občianskych kontrolórov orgány týchto družstiev, prípadne ich organizácií; tieto orgány spolupracujú pri svojej činnosti s národnými výbormi a ich orgánmi.

§ 4

Občianski kontrolóri preverujú najmä, či predajne a ostatné prevádzkárne, na ktoré sa vzťahuje ich činnosť (ďalej len „prevádzkárne“), sú dostatočne zásobené tovarom, prípadne materiálom potrebným na vykonávanie služieb, či predávaný tovar a poskytované služby sú akostné, či sa dodržiavajú určené akostné normy a ceny, či zamestnanci prevádzkární venujú spotrebiteľom náležitú starostlivosť, či sa dodržiava určený čas prevádzky a či tento čas podľa miestnych podmienok vyhovuje pracujúcim, či sa včas a riadne vybavujú sťažnosti a podnety pracujúcich.

§ 5

(1) Občianski kontrolóri sú pri svojej činnosti oprávnení vstupovať do prevádzkární, príručných skladov a všetkých iných priestorov bezprostredne s nimi súvisiacich, vyžiadať si od zamestnancov prevádzkární alebo aj od iných osôb potrebné vysvetlenia a nazerať do dokladov týkajúcich sa činnosti kontrolovaných prevádzkární. Pri vstupe do prevádzkární, príručných skladov a iných priestorov a pri vykonávaní kontrol sú občianski kontrolóri povinní dodržiavať príslušné predpisy, najmä bezpečnostné a zdravotnícke.

(2) Zamestnanci kontrolovaných prevádzkární sú povinní umožniť občianskemu kontrolórovi vykonanie kontroly a poskytnúť mu potrebné vysvetlenia.

§ 6

(1) Pri zistení nedostatkov a závad môže občiansky kontrolór požadovať ihneď ich odstránenie; občiansky kontrolór tiež sleduje, či zistené nedostatky a závady sa včas odstránili.

(2) Ak sa nevyhovelo požiadavke občianskeho kontrolóra na odstránenie nedostatkov a závad, alebo ak zistí závažné nedostatky, oznámi to výkonnému orgánu miestneho národného výboru.

(3) Výsledky kontroly zapíše občiansky kontrolór vždy v inšpekčnej knihe prevádzkárne.

§ 7

Občianski kontrolóri plnia svoje úlohy v úzkej súčinnosti s ostatnými pracujúcimi, najmä si od nich vyžadujú námety na zlepšenie práce kontrolovaných prevádzkární, prípadne na odstránenie nedostatkov a závad a oboznamujú pracujúcich s výsledkami vykonaných opatrení.

§ 8

(1) Činnosť občianskych kontrolórov riadia stále komisie miestnych národných výborov (ďalej len „stále komisie“); ak sa nevytvorila pre príslušný úsek stála komisia, riadi v takomto prípade činnosť občianskych kontrolórov miestny národný výbor.

(2) Občianski kontrolóri podávajú stálej komisii (miestnemu národnému výboru) zprávy o svojej činnosti a oznamujú jej svoje námety na zlepšenie práce kontrolovaných prevádzkární.

(3) Stála komisia (miestny národný výbor) organizuje prácu občianskych kontrolórov tak, aby ju mohli vykonávať mimo svojho pracovného času.

(4) Výkonné orgány miestnych národných výborov sú povinné pomáhať občianskym kontrolórom pri plnení ich úloh. Výkonné orgány okresných a krajských národných výborov v spolupráci s orgánmi Štátnej obchodnej inšpekcie pomáhajú stálym komisiám (miestnym národným výborom) pri riadení občianskych kontrolórov najmä tým, že pomáhajú zabezpečovať inštruktáže občianskych kontrolórov a podľa potreby zameriavať ich prácu na plnenie najnaliehavejších úloh.

§ 9

Výkonný orgán miestneho národného výboru vydá občianskemu kontrolórovi preukaz oprávňujúci ho na výkon kontroly. Občiansky kontrolór je povinný vrátiť preukaz, len čo sa jeho funkcia skončila.

§ 10

(1) Ak občiansky kontrolór neplní riadne svoju funkciu, môže ho miestny národný výbor odvolať; urobí tak aj vtedy, ak občiansky kontrolór stratil spôsobilosť na výkon svojej funkcie (§ 2 ods. 3).

(2) So súhlasom miestneho národného výboru môže sa občiansky kontrolór svojej funkcie vzdať, ak ju zo závažných dôvodov nemôže vykonávať.

§ 11

Do tých čias, než budú zvolení občianski kontrolóri podľa tohto nariadenia, plnia úlohy v odbore občianskej kontroly obchodu a prevádzkární doterajší občianski kontrolóri, ktorí pritom postupujú podľa doterajších predpisov.

§ 12

Občiansku kontrolu v prevádzkárňach v odbore ministerstiev národnej obrany a vnútra upravujú predpisy vydané týmito ministerstvami.


§ 13

Zrušujú sa

vládne nariadenie č. 21/1953 Zb. o občianskej kontrole obchodu v znení vládneho nariadenia č. 41/1954 Zb. o občianskej kontrole prevádzkární,

vládne nariadenie č. 6/1958 Zb. o zmenách pôsobnosti v odbore občianskej kontroly obchodu a prevádzkární a

predpisy vydané na ich vykonanie.

§ 14

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1959; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.