Zákon č. 41/1959 Zb.Zákon o Štátnej plánovacej komisii

(v znení č. 1/1961 Zb., 63/1962 Zb.)

Čiastka 19/1959
Platnosť od 22.07.1969 do16.07.1963
Účinnosť od 11.07.1962 do16.07.1963
Zrušený 52/1963 Zb.

41

Zákon

z 8. júla 1959

o Štátnej plánovacej komisii

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Cieľom plánovania rozvoja národného hospodárstva Československej republiky je maximálnym využívaním prírodných a ekonomických zdrojov a podmienok našej krajiny, na základe medzinárodnej socialistickej deľby práce a zabezpečovaním proporcionálneho rozvoja národného hospodárstva zvyšovať hmotnú a kultúrnu úroveň ľudu, posilňovať obranyschopnosť štátu a vytvárať materiálne podmienky pre dovŕšenie výstavby socializmu a postupné vybudovanie komunistickej spoločnosti.

(2) Plánovanie rozvoja národného hospodárstva prislúcha vláde; zúčastnia sa ho všetok pracujúci ľud prostredníctvom odborových organizácií, národných výborov a organizácií družstevných, ako aj všetky orgány štátnej správy, výrobné hospodárske jednotky, podniky, závody, ľudové družstvá a ostatné hospodárske a rozpočtové organizácie.

§ 2

(1) Ústredným orgánom vlády pre plánovanie rozvoja národného hospodárstva Československej republiky je Štátna plánovacia komisia.

(2) Štátna plánovacia komisia pripravuje a vláde predkladá návrhy štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva, včítane návrhov komplexných plánov rozvoja hospodárstva riadeného národnými výbormi v jednotlivých krajoch, rieši územné proporcie v týchto návrhoch, zabezpečuje súlad rozvoja hospodárstva riadeného ústredne a rozvoja hospodárstva riadeného národnými výbormi a usmerňuje riešenie zásadných otázok spojených s plnením úloh štátneho plánu v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva a na území jednotlivých krajov.

(3) Štátna plánovacia komisia plní svoje úlohy v úzkej spolupráci s ministerstvami, s ostatnými ústrednými orgánmi a s krajskými národnými výbormi za širokej aktívnej účasti pracujúcich; krajským národným výborom pomáha pri vypracúvaní návrhov plánov rozvoja ich hospodárstva a pri riešení zásadných problémov súvisiacich s plnením úloh komplexného rozvoja krajov.

(4) Štátna plánovacia komisia sa skladá z predsedu Štátnej plánovacej komisie, ktorým je člen vlády, a z členov, ktorými sú námestníci predsedu Štátnej plánovacej komisie, niektorí hospodárski ministri a významní predstavitelia hospodárskeho života, vedy a techniky. Vymenúva a odvoláva ich prezident republiky na návrh vlády. Členom Štátnej plánovacej komisie je aj predseda Slovenskej plánovacej komisie. Počet členov Štátnej plánovacej komisie určí vláda.

(5) Prácu Štátnej plánovacej komisie a jej aparátu vedie predseda Štátnej plánovacej komisie. V dennom vedení práce mu pomáha Sekretariát Štátnej plánovacej komisie. Zloženie sekretariátu určí vláda na návrh predsedu Štátnej plánovacej komisie.

(6) Aparát Štátnej plánovacej komisie sa člení na odbory; vedúcich odborov vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu Štátnej plánovacej komisie.

(7) Pre riešenie dôležitých národohospodárskych problémov môže vláda zriadiť pri Štátnej plánovacej komisii stále výbory.

(8) Úlohy, právomoc a spôsob činnosti Štátnej plánovacej komisie podrobnejšie vymedzí štatút Štátnej plánovacej komisie, ktorý vydá vláda nariadením.

§ 3

(1) Orgánom Slovenskej národnej rady pre úsek plánovania a oblastným orgánom Štátnej plánovacej komisie je Slovenská plánovacia komisia.

(2) Slovenská plánovacia komisia sa skladá z predsedu, ktorým je podpredseda Slovenskej národnej rady, a z členov, ktorými sú námestníci predsedu Slovenskej plánovacej komisie, niektorí povereníci Slovenskej národnej rady a významní predstavitelia hospodárskeho života, vedy a techniky na Slovensku. Volí a odvoláva ich Slovenská národná rada, ktorá tiež určí počet členov Slovenskej plánovacej komisie.

(3) Úlohy, právomoc a spôsob činnosti Slovenskej plánovacej komisie podrobnejšie vymedzí štatút Slovenskej plánovacej komisie, ktorý vydá vláda nariadením.

§ 4

(1) Ústredné orgány štátnej správy, orgány Slovenskej národnej rady, rady krajských národných výborov, ako aj ústredné orgány hospodárskych organizácií sú povinné

a) napomáhať Štátnu plánovaciu komisiu pri plnení jej úloh;

b) prejednávať so Štátnou plánovacou komisiou všetky opatrenia zásadného rázu, pokiaľ sa dotýkajú vecí hospodárskej povahy.

(2) Všetky štátne orgány a hospodárske organizácie sú povinné podávať správne, pravdivo a včas všetky údaje, zprávy a návrhy, ktoré od nich požaduje Štátna plánovacia komisia priamo alebo prostredníctvom iných orgánov.

(3) Osoby poverené Štátnou plánovacou komisiou majú pri výkone svojej pôsobnosti prístup do prevádzkových miestností a priestorov a do skladov a požívajú ochranu prislúchajúcu verejným činiteľom. Musia sa im predložiť na nazretie písomnosti a iné pomôcky potrebné na splnenie ich úloh.

§ 5

Ustanovenia § 4 platia obdobne pre vzájomný pomer medzi Slovenskou plánovacou komisiou a orgánmi a organizáciami na Slovensku.

§ 6

Štátna plánovacia komisia a Slovenská plánovacia komisia môžu na vykonanie tohto zákona a predpisov podľa neho vydaných vydávať vo svojej pôsobnosti všeobecné právne predpisy.


§ 7

(1) Štátny úrad plánovací a Slovenský plánovací úrad sa zrušujú.

(2) Zrušujú sa zákon č. 60/1949 Zb. o hospodárskom plánovaní (plánovací zákon), vládne nariadenie č. 95/1951 Zb., ktorým sa vydáva štatút Štátneho úradu plánovacieho, a vládne nariadenie č. 36/1952 Zb., ktorým sa vydáva štatút Slovenského plánovacieho úradu.

§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.