Uznesenie č. 67/1959 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 32/1959
Platnosť od 28.11.1959 do09.03.1964
Zrušený 53/1964 Zb.

67

Uznesenie

Národného zhromaždenia

z 19. novembra 1959

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 28. septembra 1959 č. 64 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti.

Fierlinger v. r.