Nariadenie č. 56/1959 Zb.Nariadenie ministerstva všeobecného strojárstva o využití motorových vozidiel trvale nespôsobilých na premávku

Čiastka 23/1959
Platnosť od 07.08.1959 do30.06.1966
Účinnosť od 07.08.1959 do30.06.1966
Zrušený 38/1966 Zb.

56

Nariadenie ministra všeobecného strojárstva

z 10. júla 1959

o využití motorových vozidiel trvale nespôsobilých na premávku

Minister všeobecného strojárstva nariaďuje v dohode s ministrom predsedom Štátneho úradu plánovacieho a ostatnými zúčastnenými ministrami podľa § 10 ods. 3 zákona č. 63/1958 Zb. o druhom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky:


§ 1

(1) V záujme hospodárneho využitia upotrebiteľných súčiastok musia byť motorové vozidlá a ich prívesy, ktorým dopravný inšpektorát trvale odňal spôsobilosť na premávku (ďalej len „vraky“), zúžitkované podľa tohto nariadenia.

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na vraky motorových vozidiel ozbrojených síl, vraky traktorov používaných v poľnohospodárstve*), ďalej na vraky motocyklov, vozidielok, motorových trojkoliek, motorových vozíkov pre invalidov a prívesov týchto vozidiel.

§ 2

(1) Vlastník vraku, prípadne organizácia, ktorá má vrak v správe (ďalej len „držiteľ“), sú povinní ponúknuť ho na výkup národnému podniku Mototechna (ďalej len „Mototechna“) do 14 dní odo dňa, keď sa im doručila zápisnica o trvalom vyradení vozidla z premávky (ďalej len „vyraďovacia zápisnica“), vydaná dopravným inšpektorátom. Dopravný inšpektorát zašle odpis vyraďovacej zápisnice príslušnej prevádzkární Mototechny.

(2) Mototechna vykoná prehliadku vraku do 30 dní odo dňa, keď jej dopravný inšpektorát doručí odpis vyraďovacej zápisnice.

(3) Mototechna nie je povinná vykonať prehliadku vraku, ak z vyraďovacej zápisnice zistí, že vrak neobsahuje potrebné súčiastky.

§ 3

(1) O spôsobe zužitkovania vraku rozhodne Mototechna najneskoršie do 14 dní odo dňa vykonania prehliadky a ak nedôjde k prehliadke, do 14 dní odo dňa, keď sa jej doručil odpis vyraďovacej zápisnice.

(2) Mototechna je povinná prevziať potrebné súčiastky, prípadne celý vrak najneskoršie do dvoch mesiacov odo dňa doručenia odpisu vyraďovacej zápisnice; vo výnimočných prípadoch možno túto lehotu po prejednaní s držiteľom vraku prekročiť.

(3) Vyňatie súčiastok, ktoré Mototechna prevezme, vykoná vlastnými prostriedkami a na vlastný náklad; držiteľ vraku je povinný umožniť vyňatie súčiastok z vraku.

(4) Za vyňaté súčiastky, prípadne celé vraky zaplatí Mototechna cenu určenú príslušnými predpismi.*)

(5) O vyňatí a vykúpení súčiastok, prípadne o vykúpení celého vraku alebo o upustení od ďalšieho využitia vraku a jeho súčiastok, vydá Mototechna držiteľovi písomné potvrdenie.

§ 4

Vraky, ktoré sa nemajú ďalej využiť, ako aj zvyšky vrakov, z ktorých Mototechna vykúpila potrebné súčiastky a o ktorých vydala potvrdenie podľa § 3 ods. 5, je držiteľ povinný odovzdať do šrotu podľa predpisov upravujúcich zber kovového šrotu, t. j. najmä zbaviť ich od nekovových súčiastok a pripraviť ich na odber. Národný podnik Kovošrot odoberie tento materiál na účely hutníckeho spracovania; na iné účely sa nesmie tento materiál použiť.

§ 5

(1) Držiteľ si môže ponechať tie súčiastky, ktoré nutne potrebuje na opravu iného svojho vozidla, ak mu ich vyňatie bolo povolené vo vyraďovacej zápisnici; ak je držiteľom organizácia socialistického sektora, môže si za rovnakých podmienok ponechať i súčiastky, ktoré potrebuje iná organizácia podliehajúca tomu istému ústrednému úradu alebo orgánu. Povolenie podľa predchádzajúcej vety možno viazať na odovzdanie súčiastok poškodených. Vyňatie súčiastok sa musí vykonať odborne, aby sa neznehodnotili iné ešte používateľné súčiastky.

(2) Až do odovzdania vraku (jeho zvyšku) do šrotu je držiteľ povinný postarať sa o to, aby nedochádzalo k rozkrádaniu súčiastok; držiteľ nie je tiež oprávnený vyňať z vraku súčiastky, pokiaľ mu to nebolo vo vyraďovacej zápisnici povolené, a nesmie meniť stanovište vraku.

§ 6

Ministerstvo všeobecného strojárstva môže v dohode s kompetentným ústredným úradom alebo orgánom povoliť výnimky z ustanovení tohto nariadenia.


§ 7

Zrušuje sa nariadenie ministra dopravy č. 58/1954 Zb. o výkupe motorových vozidiel trvale nespôsobilých na premávku a predpisy vydané na jeho vykonanie.

§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dolanský v. r.

Poláček v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška č. 68/1958 Ú. l. (Ú. v.) o výkupe a využití trvale vyradených traktorov používaných v poľnohospodárstve.

*) Táto cena bola určená sumou 0,50 Kčs za 1 kg váhy (výmer Ministerstva dopravy z 2. februára 1955 č. 6152/55).