Nariadenie vlády č. 30/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 19/1951 Zb. o úprave pracovného času na zabezpečenie plynulej prepravy pracujúcich a zásobovania s elektrinou, plynom a výhrevnou parou

Čiastka 15/1959
Platnosť od 17.06.1959 do31.12.1965
Účinnosť od 17.06.1959 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.

30

Vládne nariadenie

z 12. júna 1959,

ktorým sa mení vládne nariadenie č. 19/1951 Zb. o úprave pracovného času na zabezpečenie plynulej prepravy pracujúcich a zásobovania s elektrinou, plynom a výhrevnou parou


Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 10 ods. 1 zákona č. 63/1958 Zb. o druhom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky:

Čl. I

Vládne nariadenie č. 19/1951 Zb. o úprave pracovného času na zabezpečenie plynulej prepravy pracujúcich a zásobovania s elektrinou, plynom a výhrevnou parou, sa mení takto:

§ 3 znie:

„V prípadoch, keď v dôsledku úpravy podľa §§ 1 a 2 treba prechodne pracovať v nočnom čase, môže vláda po prejednaní s Ústrednou radou odborov povoliť výnimku zo zákazu nočnej práce žien, ak to s ohľadom na zvlášť závažné okolnosti vyžaduje záujem štátu. Túto výnimku možno povoliť len na určitú obmedzenú dobu.“


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.