Nariadenie vlády č. 20/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 56/1956 Zb. o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev a o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich

Čiastka 9/1959
Platnosť od 28.03.1959 do30.06.1964
Účinnosť od 01.04.1959 do30.06.1964
Zrušený 103/1964 Zb.

20

Vládne nariadenie

z 26. marca 1959,

ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 56/1956 Zb. o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev a o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 90 zákona č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení:


Čl. I

§ 13 ods. 1 vládneho nariadenia č. 56/1956 Zb. znie:

(1) Výchovné náleží na každé dieťa (§ 24 zákona) požívateľa starobného, invalidného alebo čiastočného invalidného dôchodku, ktoré by malo pri úmrtí družstevníka nárok na sirotský dôchodok. Výchovné nenáleží na dieťa, ktoré požíva sirotský dôchodok alebo na ktoré prislúcha prídavok na deti (výchovné podľa predpisov o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl). Výchovné taktiež nenáleží na dieťa, na ktoré neprislúcha prídavok na deti len preto, že zamestnanec nesplnil určené podmienky.“


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1959; vykoná ho predseda Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia v dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.