Nariadenie č. 6/1959 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ľudový súd Bratislava-okolie a vymedzuje jeho pôsobnosť

Čiastka 3/1959
Platnosť od 28.02.1959 do10.04.1960
Účinnosť od 01.03.1959 do10.04.1960
Zrušený 41/1960 Zb.

OBSAH

6

Nariadenie ministra spravodlivosti

z 18. februára 1959,

ktorým sa zriaďuje Ľudový súd Bratislava-okolie a vymedzuje jeho pôsobnosť

Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 14 č. 2 zákona č. 66/1952 Zb. o organizácii súdov:


§ 1

(1) Zriaďuje sa Ľudový súd Bratislava-okolie s pôsobnosťou pre územný obvod Okresného národného výboru Bratislava-okolie.

(2) Ľudový súd v Bratislave vykonáva v budúcnosti pôsobnosť len pre územný obvod všetkých obvodných národných výborov v Bratislave.

§ 2

Ustanovením § 1 sa mení ustanovenie § 1 č. 2 písm. p) nariadenia ministra spravodlivosti č. 22/1954 Zb., ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov a sídla a obvody krajských súdov.

§ 3

Pôsobnosť súdu v sídle krajského súdu určenú v § 395 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku vykonáva v obvode Krajského súdu v Bratislave:

Ľudový súd v Bratislave pre svoj územný obvod,

Ľudový súd Bratislava-okolie pre územné obvody ostatných ľudových súdov.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marcom 1959.


Široký v. r.

Dr. Škoda v. r.