Nariadenie vlády č. 69/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa určuje názov univerzity v Košiciach

Čiastka 32/1959
Platnosť od 28.11.1959
Účinnosť od 28.11.1959

OBSAH

69.

Vládne nariadenie

z 24. novembra 1959,

ktorým sa určuje názov univerzity v Košiciach

Vláda Republiky československej nariaďuje podľa § 3 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách:


§ 1

Názov univerzity v Košiciach znie:

„Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach“.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva a kultúry.


Široký v. r.

Kahuda v. r.