14

Vládne nariadenie

zo 14. marca 1959,

ktorým sa vykonáva zákon o vodnom hospodárstve

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 38 zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve v znení zákona č. 12/1959 Zb.:


Prvá časť

Hospodárenie s vodami a plánovanie

Hospodárenie s vodami

§ 1

Každá povrchová a podzemná voda slúži na zabezpečenie hospodárskych a iných spoločenských potrieb. Hospodárenie s vodami sa spravuje štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva a zásadami štátneho vodohospodárskeho plánu.

§ 2

(1) Voda na pozemkoch alebo v pozemkoch v správe (vlastníctve) rozpočtových, hospodárskych a ostatných organizácií, prípadne i vo vlastníctve jednotlivcov, môže sa použiť, ak to vyžaduje zabezpečenie hospodárskych a iných spoločenských potrieb. Týmto organizáciám a jednotlivcom musí sa však zaručiť množstvo vody nutné pre uspokojenie ich potrieb.

(2) Pri určení množstva vody pre vlastnú potrebu sa berie do úvahy, či možno túto potrebu zabezpečiť iným spôsobom než zo zdrojov na dotknutých pozemkoch alebo vodou inej akosti.

(3) Užívanie vody podľa odsekov 1 a 2 upraví po vykonanom konaní vodohospodársky orgán kompetentný podľa § 8.

§ 3

Štátny vodohospodársky plán

Štátny vodohospodársky plán vedie, doplňuje a spresňuje Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva tak, aby bol v zhode so súčasným stavom rozvoja národného hospodárstva, prírodných podmienok, ako aj v súlade s vývojom a pokrokom prírodných a technických vied, a zabezpečuje sústavné uplatňovanie jeho zásad pri hospodárení s vodami. Preto sú ústredné úrady a orgány, prípadne výkonné orgány krajských národných výborov, povinné oznamovať Ministerstvu energetiky a vodného hospodárstva požiadavky na množstvo vody, ktoré hodlajú uplatniť v budúcich rokoch.

§ 4

Distribučné poriadky vody

Ak to vyžaduje plnenie štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva alebo ak je nedostatok vody, môže odbor výstavby a vodného hospodárstva rady krajského národného výboru vydávať po vykonanom konaní distribučné poriadky pre jednotlivé povodia alebo ich časti, pokiaľ si to v osobitných prípadoch nevyhradí Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva; pri vydávaní týchto poriadkov zároveň určí, pri akom stave vody sú tieto poriadky záväzné.

Druhá časť

Užívanie vôd, korýt tokov, pobrežných pozemkov, vypúšťanie odpadových vôd a ochrana proti vodám

§ 5

Normy potreby vody

Celoštátne normy potreby a spotreby vody ako ukazovateľa pre zavádzanie a kontrolu hospodárneho využívania vody určí Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva v spolupráci so zúčastnenými ústrednými úradmi. Rezortné normy potreby a spotreby vody určia kompetentné ústredné úrady v dohode s Ministerstvom energetiky a vodného hospodárstva.

§ 6

Úpravy a zákazy všeobecného užívania vôd

(1) O úprave, prípadne zákaze všeobecného užívania povrchových vôd a o uskutočňovaní jednoduchých zariadení podľa § 6 zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve v znení zákona č. 12/1959 Zb. (ďalej len „zákon“) rozhodujú výkonné orgány miestnych národných výborov; ak sa týka úprava, prípadne zákaz, viacerých obcí, rozhodujú o nich odbory výstavby a vodného hospodárstva rád okresných národných výborov. Ak sú dotknuté záujmy hygienickej a protiepidemickej starostlivosti, rozhodujú tieto orgány po dohode s orgánmi hygienickej a protiepidemickej služby.

(2) Výkonné orgány miestnych národných výborov vykonávajú dohľad nad tým, aby sa každému umožnilo všeobecné užívanie vody a aby sa pritom nepoškodzovali všeobecné záujmy a práva iných.

§ 7

Užívanie vody na plavbu

(1) Hydrotechnické časti prístavov a prekladísk sú také časti prístavov a prekladísk, ktoré sú zriadené v koryte, na brehu alebo na pobrežných pozemkoch a ktoré majú vplyv na stav vody v toku, na jej odtok a na odchod ľadu alebo tvoria súčasť iných vodohospodárskych stavieb. V pochybnostiach rozhodne odbor výstavby a vodného hospodárstva rady krajského národného výboru v dohode s orgánom štátnej správy vo veciach plavby.

(2) Povolenie odboru výstavby a vodného hospodárstva rady krajského národného výboru je potrebné najmä na tieto stavby a zariadenia:

a) na stavbu hydrotechnických častí prístavov a prekladísk (napr. bazénov, môl, vjazdov a výjazdov) a ich zariadení a na úpravu hrádzí v korytách tokov a na brehoch na plavebné účely,

b) na vodohospodárske diela a zariadenia ako plavebné zariadenia (na plavebné komory, na zariadenia pre prepravu plavidiel cez hrádze, pre pristávanie a odplávanie plavidiel), a to v korytách tokov a na brehoch.

(3) Na stavby a iné zariadenia v korytách tokov, na brehoch alebo v zátopovom území, slúžiace na plavebné účely, je potrebný súhlas odboru výstavby a vodného hospodárstva rady krajského národného výboru podľa § 10 zákona.

(4) V rozhodnutí o povolení plavebných zariadení sa musí dbať na požiadavky uplatnené orgánmi ministerstiev národnej obrany a vnútra v záujme obranyschopnosti a bezpečnosti štátu a Ministerstva zdravotníctva z dôvodov hygienických a epidemiologických opatrení. O konaní a rozhodnutí sa musia upovedomiť všetci zúčastnení.

(5) Na plavidlách je prevádzateľ povinný vybudovať zariadenia, ktoré zabraňujú vypúšťanie znečistenej odpadovej vody, oleja, popola alebo iných škodlivých látok do plavebnej dráhy alebo do tokov a nádrží. Tieto zariadenia sa musia udržiavať v stave schopnom prevádzky.

§ 8

Zvláštne užívanie vody

(1) Povolenie odboru výstavby a vodného hospodárstva rady krajského národného výboru je potrebné na tieto spôsoby užívania vody a na stavby a zariadenia, na ich zmeny umožňujúce toto užívanie, pokiaľ nejde o všeobecné užívanie vody podľa § 6 zákona alebo o užívanie vody na plavbu podľa § 7 zákona:

a) na využitie vôd pre zásobovanie obyvateľstva,

b) na využitie vôd pre poľnohospodárske závlahy,

c) na užívanie vôd pre všetku priemyslovú a energetickú výrobu,

d) na vypúšťanie odpadových vôd,

e) na užívanie vôd pre všetky ostatné hospodárske potreby,

f) na zachytávanie vôd pre ich hospodárske využitie a na zabezpečenie vody v dobe jej nedostatku.

(2) Na stavby a zariadenia umožňujúce ochranu nehnuteľností pred škodlivými účinkami povrchových vôd, pokiaľ nejde o zriaďovanie jednoduchých zariadení na jednotlivých nehnuteľnostiach na zachytávanie vody pre ich ochranu podľa § 6 zákona, je potrebné si vyžiadať povolenie odboru výstavby a vodného hospodárstva rady krajského národného výboru, ak ide najmä:

a) o úpravu vodných tokov majúcu za účel ochranu územia, včítane stavieb a zariadení,

b) o odvodnenie pozemkov a území,

c) o ochranné hrádze,

d) o vodné nádrže na zadržanie prívalových vôd.

(3) O povolení podľa predchádzajúcich odsekov rozhodujú odbory výstavby a vodného hospodárstva rád okresných národných výborov, ak ide:

a) o užívanie vôd s odberom do 1 l/sek. pre zásobovanie obyvateľstva a pre priemyslovú, energetickú a ostatnú hospodársku potrebu s výnimkou využitia artézskych vôd;

b) o využitie vôd pre poľnohospodárstvo, závlahové systémy a drenážne sústavy do 200 ha;

c) o vypúšťanie odpadových vôd z kanalizačných zariadení obcí, ak do nich nevyúsťujú odpadové vody priemyslových závodov, nemocníc a sanatórií;

d) o stavbu hospodárskych a požiarnych nádrží, ako aj rybníkov až do plochy 5 ha a obsahu najviacej 50 000 m3 vody;

e) o ochranu proti vodám miestneho významu, včítane neškodného zvádzania horských vôd a lesníckotechnických meliorácií.

(4) Vodným tokom miestneho významu sa rozumie tok, ktorý podstatne neovplyvňuje vodohospodárske pomery príslušného povodia. V pochybnosti, či ide o takýto tok, rozhodne odbor výstavby a vodného hospodárstva rady krajského národného výboru.

(5) Ak dôjde k porušeniu povinností určených v povolení vodohospodárskeho orgánu podľa predchádzajúcich odsekov, rozhodne o spôsobe nápravy vodohospodársky orgán, ktorý je kompetentný vydať povolenie na zvláštne užívanie vody.

(6) O povolení na zvláštne užívanie vody na hraničných tokoch rozhodujú odbory výstavby a vodného hospodárstva rád krajských národných výborov po predchádzajúcom prejednaní s ministerstvami energetiky a vodného hospodárstva a vnútra.

§ 9

Užívanie podzemnej vody

(1) Podzemné vody sa prednostne vyhradzujú pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou; pre výrobu poľnohospodársku a priemyslovú, len pokiaľ táto výroba vyžaduje akosť pitnej vody.

(2) Ak dôjde k zmene alebo k zrušeniu povolenia na užívanie podzemnej vody (§ 23 ods. 5 zákona), urobí vodohospodársky orgán kompetentný podľa § 8 opatrenie, aby sa neohrozila alebo neporušila hospodárska prevádzka užívateľa, ktorému sa podzemná voda odníma; najmä podľa potreby určí náhradný zdroj za odňatú vodu.

§ 10

Studne

(1) Odbory výstavby a vodného hospodárstva rád krajských národných výborov rozhodujú v dohode s orgánmi hygienickej a protiepidemickej služby o povolení na užívanie podzemných vôd zo studní artézskych a zo studní, z ktorých sa má odoberať voda v množstve nad 1 l/sek.

(2) O užívaní pitnej a úžitkovej vody zo studní s odberom do 1 l/sek., s výnimkou artézskych studní, rozhodujú v dohode s orgánmi hygienickej a protiepidemickej služby odbory výstavby a vodného hospodárstva rád okresných národných výborov. Ak je ale výkonný orgán miestneho národného výboru stavebným úradom I. stupňa, povoľuje užívanie pitnej a úžitkovej vody zo studne s odberom do 0,3 l/sek., s výnimkou artézskych studní, tento orgán v dohode s orgánmi hygienickej a protiepidemickej služby; odbor výstavby a vodného hospodárstva rady okresného národného výboru môže si však v jednotlivých prípadoch vyhradiť rozhodnutie v týchto veciach, ak to vyžaduje osobitná potreba, najmä ak sú dotknuté záujmy viacerých užívateľov vôd.

(3) Vodohospodárske orgány uvedené v predchádzajúcich odsekoch prejednajú zároveň i vybudovanie potrebných zariadení a rozhodnú o nich.

(4) Orgány uvedené v odseku 2 vedú zoznamy nimi povolených studní vo svojich obvodoch; rovnopis zoznamu a jeho zmeny a doplnky predkladajú odborom výstavby a vodného hospodárstva rád krajských národných výborov v lehotách určených Ministerstvom energetiky a vodného hospodárstva v dohode so Štátnym výborom pre výstavbu.

§ 11

Odpadové vody

Odpadovými vodami sú vody odtekajúce po použití zo sídlisk, obcí, závodov, zo zdravotníckych zariadení a podobne, ktoré po použití majú zhoršenú akosť alebo zmenenú teplotu. Odpadovými vodami sú aj odtoky znečistených zrážkových vôd, pokiaľ môžu mať škodlivý vplyv na povrchové a podzemné vody a zabraňujú použitie týchto vôd pre účely, na ktoré sú potrebné.

§ 12

Otvorenie prevádzky v závodoch, v ktorých vznikajú závadné odpadové vody

(1) Výroba v nových závodoch alebo v nových výrobných a iných zariadeniach, pri ktorej vznikajú závadné odpadové vody, ako aj prevádzka kanalizačných zariadení sídlisk a zdravotníckych zariadení, nesmú sa začať, dokiaľ sa odbor výstavby a vodného hospodárstva rady krajského národného výboru nepresvedčí miestnou prehliadkou, že sa vybudovali vyhovujúce zariadenia na čistenie alebo zneškodnenie odpadových vôd a že tieto zariadenia sú schopné prevádzky, ako sa pokusnou prevádzkou alebo inak osvedčilo, a dokiaľ nevydá prevádzateľovi povolenie na vypúšťanie odpadových vôd. Odbor výstavby a vodného hospodárstva rady krajského národného výboru pri tomto zisťovaní a rozhodovaní postupuje v dohode s orgánmi hygienickej a protiepidemickej služby a spravuje sa pritom smernicami o akosti povrchových vôd (§ 17 ods. 1).

(2) Pri zmene výrobného procesu, rozsahu výroby alebo pri zmene prevádzky, ktorá má nepriaznivý vplyv na množstvo a akosť odpadovej vody, i keď sa neprejaví v budovaní nových investícií, postupuje sa primerane podľa odseku 1.

(3) Ak ide o vypúšťanie odpadových vôd z kanalizačných zariadení obcí, do ktorých nevyúsťujú odpadové vody priemyslových závodov, nemocníc a sanatórií, vykonáva opatrenie podľa odseku 1 odbor výstavby a vodného hospodárstva rady okresného národného výboru.

(4) Konanie podľa odsekov 1 a 3 sa vykoná v rámci konania podľa predpisov o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich časti a o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania).

§ 13

Súhlas na stavby , zariadenia a iné opatrenia v korytách, na brehoch a v zátopových územiach podľa § 10 zákona

(1) Investor stavieb a zariadení, na prevedenie ktorých je potrebné povolenie stavebného úradu alebo iného orgánu podľa osobitných predpisov (napr. železničných, telekomunikačných, plynárenských a pod.) a ktoré majú vplyv na vodné hospodárstvo alebo na vodné pomery v korytách, na brehoch alebo v zátopovom území, musí si obstarať súhlas odboru výstavby a vodného hospodárstva rady okresného národného výboru. Ide najmä o výstavbu obytných, poľnohospodárskych alebo priemyslových budov, dopravných stavieb, mostov, komunikácií elektrických, plynových a iných vedení, o trvalé oplotenie pobrežných pozemkov, ako aj o vedenie káblov. Ak je orgánom kompetentným pre rozhodnutie o prípustnosti stavby výkonný orgán krajského národného výboru, je na rozhodnutie o súhlas podľa § 10 zákona kompetentným odbor výstavby a vodného hospodárstva rady krajského národného výboru. Ak je ale na rozhodnutie o prípustnosti stavby podľa zákona o stavebnom poriadku kompetentným výkonný orgán okresného, prípadne krajského národného výboru, ktorý je zároveň vodohospodárskym orgánom podľa tohto nariadenia, je jeho rozhodnutie o prípustnosti stavby aj súhlasom podľa § 10 zákona.

(2) Súhlas odboru výstavby a vodného hospodárstva rady okresného národného výboru je potrebný aj vtedy, ak ide o zariadenie alebo opatrenie na brehoch alebo v zátopovom území, pri ktorých sa nevyžaduje stavebné alebo iné povolenie, avšak ktoré ovplyvňujú vodné hospodárstvo.

(3) Rozsah zátopového územia určí odbor výstavby a vodného hospodárstva rady okresného národného výboru podľa najvyššej známej hladiny vody.

§ 14

Vymedzenie korýt vodných tokov a ich brehov

(1) Pozemkami, po ktorých odtekajú vody v tokoch, rozumejú sa korytá tokov spolu s brehmi. Rozsah koryta a brehov upravených tokov je určený v stavebných plánoch vykonaných úprav. Pri neupravených vodných tokoch vymedzí rozsah koryta a brehov odbor výstavby a vodného hospodárstva rady okresného národného výboru podľa smerníc, ktoré vydá Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí primerane pre opustené korytá, t.j. korytá vodných tokov, ktoré buď prirodzenou alebo umelou zmenou toku sú len občasne zaplavované vodou.

§ 15

Úprava vodných pomerov na susedných pozemkoch

(1) Vlastník pozemku nesmie svojmocne meniť prirodzený odtok vody a tým spôsobiť škody na susedných pozemkoch.

(2) Vlastník pozemku je povinný po konaní vykonanom odborom výstavby a vodného hospodárstva rady okresného národného výboru trpieť za náhradu, aby bola voda zvedená cez jeho pozemok do miesta zneškodnenia alebo využitia a aby sa na jeho pozemku vykonali všetky práce na to potrebné.

(3) Kto je odkázaný na užívanie vodného zdroja, ku ktorému je najúčelnejší prístup cez cudzí pozemok, má nárok, aby mu bol za náhradu dovolený prístup k vodnému zdroju. Vlastník (správca), prípadne užívateľ pozemku, je oprávnený požadovať, aby prístupom nebol zbytočne obťažovaný a poškodzovaný.

§ 16

Prirodzené zmeny vodných tokov

Ak voda odplaví časť pozemku alebo ak zmení tok svoje koryto, môžu vlastníci pobrežných pozemkov uviesť ich na svoj náklad do pôvodného stavu len so súhlasom odboru výstavby a vodného hospodárstva rady okresného národného výboru.

Tretia časť

Ochrana vôd

§ 17

Čistenie odpadových vôd

(1) Odpadové vody musia byť vyčistené na stupeň čistoty určený odborom výstavby a vodného hospodárstva rady krajského národného výboru v dohode s orgánom hygienickej a protiepidemickej služby podľa smerníc o akosti povrchových vôd v recipiente, vydaných Ministerstvom energetiky a vodného hospodárstva v dohode s Ministerstvom zdravotníctva a s ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi. Pre ich čistenie a zneškodnenie musia užívatelia vody vybudovať všetky zariadenia potrebné na to, aby do vodných tokov, nádrží alebo podzemných vôd bola vypustená voda vyčistená a zneškodnená. Pri budovaní týchto zariadení musia užívatelia dbať na hospodárne využitie hodnotných látok obsiahnutých v odpadových vodách. Vybudované zariadenia musia užívatelia vody udržiavať v prevádzke a v riadnom stave a zdokonaľovať ich podľa vývoja čistiacej techniky a pri ich prevádzke zachovávať schválený manipulačný poriadok.

(2) Než sa vybudujú dokonalejšie zariadenia na čistenie alebo iné zneškodňovanie odpadových vôd, musia byť doterajšie zariadenia, pokiaľ nimi možno docieliť čo i len čiastočné vyčistenie odpadových vôd, v prevádzke a musia byť riadne obsluhované. Kde doteraz takéto zariadenia nie sú vybudované, je užívateľ vody povinný vykonať aspoň opatrenia na zníženie znečistenia podľa pokynu odboru výstavby a vodného hospodárstva rady krajského národného výboru, ktorý vydá po vykonanom konaní. Ak ide o čistenie odpadových vôd z kanalizačných zariadení obcí, do ktorých nevyúsťujú odpadové vody priemyslových závodov, nemocníc a sanatórií, vykoná konanie a pokyny vydá odbor výstavby a vodného hospodárstva rady okresného národného výboru.

(3) Užívatelia vody sú povinní vždy ihneď upovedomiť odbor výstavby a vodného hospodárstva rady okresného národného výboru, len čo zistia, že nimi spravované čistiace zariadenie riadne nefunguje, alebo ak bolo z akéhokoľvek dôvodu, čo i len na čas, vyradené z činnosti.

(4) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na novobudované závody (§ 9 zákona).

§ 18

Využitie látok z odpadových vôd

(1) Užívateľ vody je povinný hospodárne využiť všetky hodnotné látky, ktoré sú obsiahnuté vo vypúšťaných odpadových vodách. Ak tak nemôže urobiť vo vlastnom závode, je povinný umožniť toto využitie inému záujemcovi.

(2) Ak ide o národný majetok, urobí potrebné opatrenia na využitie hodnotných látok z odpadových vôd, najmä prenechaním pozemkov alebo zariadení potrebných na toto využitie, kompetentný orgán podľa predpisov o správe národného majetku po vyjadrení odboru výstavby a vodného hospodárstva rady krajského národného výboru.

§ 19

Vypúšťanie zvláštnych druhov vôd do povrchových a podzemných vôd

(1) Pri rozhodovaní o povolení vypúšťať do povrchových alebo podzemných vôd zvláštne druhy vôd, ktoré majú škodlivý účinok na vody povrchové alebo podzemné, najmä vody rádioaktívne, vody soľné, banské, zmiešané so zemnými olejmi, použité i nepoužité vody z kúpeľných a žriedelných zariadení spravujú sa odbory výstavby a vodného hospodárstva rád krajských národných výborov všeobecnými podmienkami pre ochranu povrchových i podzemných vôd, určenými Ministerstvom energetiky a vodného hospodárstva v dohode s ministerstvami poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, zdravotníctva a s ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi.

(2) Podniky podliehajúce dozoru banských úradov, pokiaľ nemajú povolenie odboru výstavby a vodného hospodárstva rady krajského národného výboru, sú povinné urobiť všetky opatrenia, ktorými sa zabráni vnikanie a vypúšťanie v prevádzke použitých banských vôd do povrchových alebo iných podzemných vôd, ak môžu mať škodlivý vplyv na zloženie vody pri ďalšom jej užívaní pre účely užívateľov alebo na vodohospodárske diela a zariadenia.

(3) Užívanie upotrebiteľných banských vôd, o ktorých vyhlási závod podliehajúci banskému zákonu, že ich nepotrebuje pre banskú prevádzku, môže odbor výstavby a vodného hospodárstva rady krajského národného výboru v dohode s príslušným banským obvodným úradom povoliť pre hospodárske a iné spoločenské potreby.

§ 20

Ochrana vodných tokov, vodohospodárskych diel a zariadení

(1) Nie je dovolené akokoľvek poškodzovať vodohospodárske diela a zariadenia, vodné toky, korytá, brehy, ochranné hrádze a s nimi spojené stavby, najmä:

a) hádzať akékoľvek predmety do korýt vodných tokov a do nádrží, ako aj ukladať na brehoch vodných tokov a nádrží a na miesta, z ktorých by mohli byť splavené do tokov, predmety a látky, ktoré by mohli spôsobiť závady zo zdravotného alebo bezpečnostného hľadiska, a znečisťovať korytá vodných tokov odpadovými látkami z prevádzky závodov (kaly, hliny a pod.);

b) chodiť alebo dopravnými prostriedkami prechádzať po ochranných hrádzach mimo miest na to vyhradených, ako aj hnať alebo pásť tam domáce zvieratá;

c) ťažiť zeminy na ochranných hrádzach a pozdĺž nich, orať do vzdialenosti určenej vodohospodárskym orgánom kompetentným podľa § 8 na brehoch a v korytách a vôbec akokoľvek porušovať prirodzený povrch týchto plôch;

d) sádzať stromy a porasty do telesa ochranných hrádzí a svahov až k úpätiu a za ním do vzdialenosti, ktorú podľa profilu vodného toku a druhu spevnenia brehov určí vodohospodársky orgán kompetentný podľa § 8;

e) porušovať vodočty, vodomery, vodné značky a zábradlia pri priechodoch;

f) pásť alebo voľne vypúšťať domáce zvieratá na brehy a ochranné hrádze v schválenom ochrannom území zdrojov pitnej vody a na pozemky, kde je vybudované melioračné zariadenie, ktoré by mohli poškodiť domáce zvieratá;

g) vypúšťať hrabavú a vodnú hydinu do melioračných sústav a na ostatné vodohospodárske diela, na ktorých by hydina mohla spôsobiť škodu;

h) rúbať a poškodzovať na brehoch vodných tokov stromy a kry a iné porasty, ktoré sú prirodzeným spevnením brehov.

(2) Dohľad nad tým, aby sa neporušievali ustanovenia predchádzajúceho odseku, pokiaľ ide o ochranu tokov na území obce, vykonávajú výkonné orgány miestnych národných výborov. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o právach a povinnostiach vodohospodárskych orgánov vyšších stupňov vykonávať dozor nad ochranou vodných tokov, vodohospodárskych diel a zariadení.

Štvrtá časť

Úlohy vodohospodárskych orgánov

§ 21

Starostlivosť o čistotu vôd vovodných tokoch

(1) O čistotu vôd vo vodných tokoch sa stará Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva, najmä:

a) zostavovaním návrhov plánu postupnej výstavby čistiarní, ktoré sú nutné na odstránenie závad pri vypúšťaní odpadových vôd, a to v dohode s Ministerstvom zdravotníctva a s ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi; pritom v pláne určí, v ktorých prípadoch majú byť čistiarne v záujme ich účelného a hospodárskeho využitia budované ako spoločné;

b) posudzovaním návrhov na čistenie a vypúšťanie odpadových vôd z hľadiska čistoty vôd a ich prejednávaním;

c) sledovaním akosti vody vo vodných tokoch;

d) vykonávaním prác technického rozvoja v odbore čistenia odpadových vôd, najmä splaškových a odpadových vôd z výrobných závodov, za súčinnosti kompetentných orgánov výrobných rezortov;

e) koordináciou prác technického rozvoja, ktorými sa znižuje znečistenie odpadových vôd, vykonávanou v súčinnosti so zúčastnenými ústrednými úradmi. Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva môže poveriť vykonávaním niektorých z týchto úloh vodohospodárske orgány nižších stupňov.

(2) Vodohospodárske orgány kompetentné podľa § 8 kontrolujú čistotu vôd v tokoch a používanie vôd, najmä z hľadiska množstva a akosti vypúšťaných odpadových vôd, ich čistenie, z hľadiska prevádzky čistiacich zariadení, ako i zavádzanie a dodržiavanie opatrení v technológii výroby, ktoré majú znížiť znečistenie odpadových vôd. Tie isté orgány kontrolujú aj dodržiavanie manipulačných poriadkov čistiarenských zariadení. Vodohospodárske orgány môžu poveriť vykonávaním niektorých kontrolných úloh organizáciu, ktorej je zverená starostlivosť o vodný tok, ak sa tým docieli účelnejšie a hospodárnejšie plnenie týchto úloh.

(3) Výskum a rozvoj spôsobov, ktorými možno využiť odpadové vody výrobných závodov pri výrobných postupoch alebo ich zneškodniť, zabezpečujú kompetentné ústredné úrady.

(4) Ústredné úrady sú povinné zabezpečovať v svojej pôsobnosti výstavbu čistiarní odpadových vôd a ich udržiavanie.

§ 22

Starostlivosť o vodné toky

(1) Starostlivosť o vodný tok záleží najmä vo vykonávaní sústavnej kontroly stavu toku, jeho koryta, brehov a zátopového územia, v zisťovaní závad spôsobených prírodnými a inými vplyvmi alebo činnosťou tretích osôb, v zabezpečovaní opatrení na odstránenie závad a opatrení na zabezpečenie neškodného a vodohospodársky žiadúceho stavu toku, ako aj v plánovaní, výstavbe, prevádzke a údržbe úprav vodného toku, ktoré sú potrebné vo všeobecnom záujme.

(2) Odbor výstavby a vodného hospodárstva rady krajského národného výboru môže zveriť neupravené vodné toky buď do starostlivosti vodohospodárskych organizácií (§ 17 zákona) alebo do starostlivosti poľnohospodárskych vodohospodárskych organizácií (§ 19 ods. 2 a § 20 zákona), a to podľa toho, či prevažujú záujmy poľnohospodárskej a lesnej výroby alebo širšie záujmy vodohospodárske; pritom dbá, aby sa docielil čo najúčelnejší a najhospodárnejší výkon starostlivosti o vodný tok.

(3) Starostlivosť a drobné vodné toky miestneho významu (§ 8 ods. 4), ako aj starostlivosť o vodohospodárske nádrže a rybníky miestneho významu, ak nepatria inej organizácii, náleží výkonným orgánom miestnych národných výborov.

§ 23

Udržiavanie brehov

(1) Pri neupravených vodných tokoch alebo neupravených úsekoch vodných tokov, ktoré doteraz neprevzali do svojej starostlivosti organizácie uvedené v § 22 ods. 2, sú vlastníci (správcovia), prípadne užívatelia pobrežných pozemkov povinní sa starať o ochranu svojho majetku udržiavaním brehov a odstraňovaním prekážok vo vodnom toku pozdĺž svojich pozemkov.

(2) Ak tvoria breh toku budova alebo jej príslušenstvo, teleso železnice, hradskej alebo cesty a zariadenia, ktoré slúžia na ich ochranu, sú ich vlastníci (správcovia), prípadne užívatelia, povinní zabezpečiť tieto stavby a zariadenia proti škodám spôsobovaným vodou a udržiavať ich v riadnom stave, pokiaľ nie sú na to povinní iní.

(3) Ak vznikne pochybnosť o tom, či a pokiaľ vlastníci (správcovia), prípadne užívatelia, sú povinní udržiavať vodné toky, stavby a zariadenia v rozsahu určenom v odsekoch 1 a 2, rozhodne o tom po vykonanom konaní odbor výstavby a vodného hospodárstva rady okresného národného výboru; ten aj dozerá, či vlastníci (správcovia), prípadne užívatelia, tieto povinnosti plnia.

§ 24

Dozor

(1) Vodohospodárske orgány kompetentné podľa § 8 preskúmajú pri dokončených vodohospodárskych dielach alebo zariadeniach pred ich uvedením do trvalej prevádzky, či sa vykonali podľa povoľujúceho rozhodnutia, prípadne aké zmeny proti povoľujúcemu rozhodnutiu sa vykonali; ak nezistia závady, vydajú o tom rozhodnutie, ktorým schvália postavenú stavbu alebo zariadenie. Schválenie je podkladom na povolenie otvorenia prevádzky.

(2) Vodohospodárske orgány kompetentné podľa § 8 dozerajú pri vodohospodárskych dielach a zariadeniach na to, či sa dodržiavajú všetky podmienky uložené užívateľovi vody pri povoľovaní užívania a či užívatelia vody majú vybudované vo svojich závodoch vyhovujúce čistiace zariadenia. Preto užívatelia vody sú podľa § 26 zákona povinní dovoliť pracovníkom kompetentných vodohospodárskych orgánov, prípadne osobám nimi povereným, prístup do tých častí závodov, v ktorých sa voda užíva, dať im potrebné odborné vysvetlenia a poskytnúť im vo výkone dozoru požadovanú pomoc.

(3) Ak zistí kompetentný vodohospodársky orgán v priebehu prevádzky vodohospodárskeho diela alebo zariadenia, že podmienky uložené užívateľovi vody pri povoľovaní užívania nevyhovujú alebo že užívateľ nemá vyhovujúce čistiace zariadenie, urobí príslušné opatrenia a určí primeranú lehotu na odstránenie zistených závad a nedostatkov.

(4) Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva a rady krajských národných výborov môžu poveriť výkonom dozoru vodohospodárske organizácie (§ 17 zákona) im priamo podriadené.

§ 25

Bezpečnostné prehliadky vodohospodárskych diel a zariadení

Vodohospodárske orgány kompetentné pre vydanie povolenia na zriadenie vodohospodárskych diel a zariadení podľa § 8 vykonávajú podľa smerníc vydaných Ministerstvom energetiky a vodného hospodárstva v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi aj bezpečnostné prehliadky týchto diel a zariadení.

Piata časť

Príslušnosť a konanie

§ 26

Príslušnosť

(1) Ak je vodohospodárske dielo alebo zariadenie, na povolenie ktorého je kompetentný odbor výstavby a vodného hospodárstva rady krajského národného výboru, na území viacerých krajov alebo ak ovplyvňuje vodohospodárske pomery viacerých krajov, je príslušný odbor výstavby a vodného hospodárstva rady toho krajského národného výboru, v obvode ktorého je hlavná časť vodohospodárskeho diela alebo zariadenia, alebo v ktorom má vodohospodárske dielo najväčší vplyv na vodohospodárske pomery v kraji. V pochybnostiach rozhodne o príslušnosti Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva.

(2) Ak je vodohospodárske dielo alebo zariadenie, na povolenie ktorého je kompetentný odbor výstavby a vodného hospodárstva rady okresného národného výboru, na území viacerých okresov toho istého kraja alebo ak ovplyvňujú vodohospodárske pomery viacerých okresov toho istého kraja, je príslušný odbor výstavby a vodného hospodárstva rady toho okresného národného výboru, v obvode ktorého je hlavná časť vodohospodárskeho diela alebo zariadenia alebo v ktorom má vodohospodárske dielo najväčší vplyv na vodohospodárske pomery v okrese. V pochybnostiach rozhodne odbor výstavby a vodného hospodárstva rady krajského národného výboru. Ak sú dotknuté okresy rôznych krajov, rozhodnú v pochybnostiach odbory výstavby a vodného hospodárstva rád dotknutých krajských národných výborov v dohode, a ak nedôjde k dohode, rozhodne Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva.

§ 27

Vyjadrenie sa podľa § 24 zákona

(1) Vyjadrenie podľa § 24 zákona, či plánovaná investícia je možná z hľadiska vodohospodárskeho, vydáva odbor výstavby a vodného hospodárstva rady krajského národného výboru. Ale ak ide o poľnohospodárske stavby, ktorých investori sú jednotné roľnícke družstvá, alebo o stavby stavané svojpomocou v rámci akcie zveľaďovania obcí (akcia Z), vydáva toto vyjadrenie odbor výstavby a vodného hospodárstva rady okresného národného výboru. Odbor výstavby a vodného hospodárstva rady krajského národného výboru môže poveriť odbor výstavby a vodného hospodárstva rady okresného národného výboru, aby vydával toto vyjadrenie aj vtedy, ak ide o iné investície menšieho významu alebo menšieho rozsahu.

(2) Žiadosť o vyjadrenie musí investor doložiť najmä:

a) udaním požiadavky na množstvo a akosť vody s uvedením druhu a spôsobu výroby;

b) návrhom na obstaranie vody a na racionálne hospodárenie s vodou;

c) návrhom na spôsob čistenia odpadových vôd alebo na iné ich zneškodňovanie, a to v takom rozsahu a stupni čistiaceho výsledku, ako je požadovaný pre čistotu vodného toku v príslušnom úseku, a návrhom na prípadné hospodárske využitie hodnotných látok z odpadových vôd s udaním množstva odpadovej vody a obsahu znečisťujúcich látok zvyšujúcich v odpadovej vode po vyčistení;

d) záväzným posudkom orgánov hygienickej a protiepidemickej služby;

e) posudkom odboru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva rady krajského národného výboru, ak budú dotknuté záujmy poľnohospodárskej a lesnej výroby.

(3) Vodohospodársky orgán preskúma žiadosť z hľadiska vhodnosti umiestenia investície po stránke vodohospodárskej, využitia plánovaného vodohospodárskeho diela alebo zariadenia z hľadiska širších vodohospodárskych záujmov, zabezpečenia potreby (odberu) vody, hospodárneho užívania vody, jej akosti, čistenia odpadových vôd, zabezpečenia neškodného odtoku vôd a s prihliadnutím na záväzný posudok orgánov hygienickej a protiepidemickej služby dá svoje vyjadrenie. Vodohospodársky orgán môže zároveň uložiť investorovi splnenie určitých podmienok, najmä pokiaľ ide o spôsob a rozsah výstavby vodohospodárskeho diela alebo zariadenia, jeho účelné a hospodárne využitie pre potreby viacerých užívateľov z hľadiska národohospodárskeho a pod. Ak má plánované vodohospodárske dielo alebo zariadenie slúžiť viacerým užívateľom, platí pre jeho vybudovanie, správu, prevádzku a údržbu obdobne ustanovenie § 46 ods. 2. Vodohospodársky orgán upovedomí o svojom vyjadrení, prípadne podmienkach, aj orgán hygienickej a protiepidemickej služby, a ak sú dotknuté záujmy poľnohospodárskej a lesnej výroby, aj odbor poľnohospodárstva a lesného hospodárstva rady kompetentného národného výboru.

§ 28

Konanie podľa § 23 zákona

(1) Konanie o povolení zvláštneho užívania vody (§ 8 zákona) začína vodohospodársky orgán kompetentný podľa § 8 na žiadosť investora (stavebníka).

(2) Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania vody sa musí doložiť najmä:

a) základným opisom jednotlivých druhov požadovaného oprávnenia a presným vymedzením ich obsahu a rozsahu;

b) príslušnou investičnou úlohou prejednanou a schválenou podľa platných predpisov o projektovej a rozpočtovej dokumentácii;

c) projektovou a rozpočtovou dokumentáciou prvého stupňa pred jej schválením, vypracovanou podľa predpisov o projektovej a rozpočtovej dokumentácii, a to v rozsahu potrebnom pre posúdenie a udelenie povolenia na stavbu vodohospodárskeho diela alebo zariadenia; dokumentácia sa musí doplniť všetkými dokladmi a doplnkami, ktorých vypracovanie sa pri prejednávaní investičnej úlohy vyhradilo pre projektovú a rozpočtovú dokumentáciu prvého stupňa;

d) výkazom nehnuteľností a práv, ktorých získanie je predpokladom požadovaného zvláštneho užívania vody, s uvedením mien oprávnených vlastníkov (správcov) týchto nehnuteľností a práv, prípadne s ich písomným vyjadrením, že sú ochotní nehnuteľnosti odovzdať žiadateľovi, a ak ide o národný majetok, vyjadrením kompetentného orgánu, že prevodu majetku nebránia dôležité všeobecné záujmy, najmä záujmy obranyschopnosti a bezpečnosti štátu;

e) výkazom povinností, prípadne vecných bremien, ktoré bude nutné zriadiť v prospech požadovaného zvláštneho užívania vody;

f) vyjadrením kompetentného vodohospodárskeho orgánu podľa § 24 zákona;

g) potrebnými údajmi o vodných stavoch a akosti vody v recipiente, o užívaní vody pod výtokom odpadových vôd, o účinnosti čistiacich zariadení, o vplyve vypúšťania odpadových vôd na recipient a zdôvodnením čistiaceho pochodu, prípadne so zreteľom na opatrenie vo výrobe na zníženie množstva odpadových vôd alebo nečistôt v nich obsiahnutých;

h) návrhom manipulačného poriadku, pokiaľ bude potrebný pre užívanie vody vybudovanými vodohospodárskymi dielami.

(3) Ak zistí kompetentný vodohospodársky orgán už z obsahu žiadosti a z dokladov alebo z vlastného poznania, že nemožno zo všeobecných záujmov žiadané povolenie udeliť, žiadosť zamietne.

§ 29

(1) Po preskúmaní žiadosti určí kompetentný vodohospodársky orgán spravidla ústne prejednávanie spojené s miestnou ohliadkou.

(2) Ústne prejednávanie oznámi vodohospodársky orgán vyhláškou v mieste, kde má byť užívanie vody povolené. Okrem toho pozve na ústne prejednávanie všetkých jemu známych účastníkov. V obidvoch prípadoch upozorní, že námietky, ktoré sa neoznámia najneskoršie pri ústnom prejednávaní, nebude možno vziať do zreteľa. Pozvanie na ústne prejednávanie sa musí doručiť aspoň osem dní pred prejednávaním, a ak ide o projekt rozsiahlejšieho vodohospodárskeho diela alebo zariadenia, ktorého posúdenie vyžaduje objasnenie zložitejších vzťahov, aspoň 30 dní pred prejednávaním. Po ten istý čas musí byť vyvesená vyhláška.

(3) Ak môže povolenie zvláštneho užívania vody ovplyvňovať vodohospodárske pomery alebo čistotu vôd v inom kraji (§ 26 ods. 1) alebo okrese (§ 26 ods. 2), než v ktorom je hlavná časť vodohospodárskeho diela alebo zariadenia, prípadne v ktorom má toto dielo alebo zariadenie najväčší vplyv na vodohospodárske pomery, vykoná kompetentný vodohospodársky orgán konanie v súčinnosti s vodohospodárskymi orgánmi, v územných obvodoch ktorých môžu byť vodohospodárske pomery alebo čistota vôd ovplyvnené; tieto orgány aj navrhnú, ktorí účastníci z ich územných obvodov majú byť ku konaniu prizvaní.

(4) Prejednávanie o povolení musí byť stručné, musí však obsahovať všetky dôležité údaje pre úplné zistenie skutkového stavu, najmä pokiaľ ide o užívanie vody, o ochranu vody proti jej znečisťovaniu, o výstavbu vodohospodárskeho diela a zariadenia, o ochranu proti veľkej vode, o zistenie hygienických a epidemiologických záujmov, o ochranu prírody, záujmov štátnej pamiatkovej starostlivosti, plavebných záujmov, rybárskych požiadaviek, záujmov obrany štátu a iných všeobecných a národohospodárskych záujmov.

(5) Podľa výsledku miestnej ohliadky môže vodohospodársky orgán povoliť začatie prác potrebných na prípravu stavby alebo zariadenia umožňujúcich zvláštne užívanie vody.

(6) O priebehu prejednávania spíše vodohospodársky orgán zápisnicu, ktorá musí obsahovať najmä požiadavky žiadateľa, požiadavky a námietky uplatnené účastníkmi konania, znalecké posudky, uzavreté dohody a podmienky, za ktorých bude možno udeliť žiadané povolenie.

Rozhodnutie

§ 30

(1) Po skončení konania vydá vodohospodársky orgán rozhodnutie o žiadosti, ktoré doručí žiadateľovi a všetkým účastníkom konania.

(2) Rozhodnutie musí obsahovať najmä tieto údaje:

a) odôvodnenie rozhodnutia;

b) výrok, či sa povoľuje žiadané užívanie vody, v akom množstve, akým spôsobom a na aký účel, ako aj upozornenie, že sa povolenie udeľuje na dobu, po ktorú bude užívanie vody národohospodársky odôvodnené, ako aj či je povolenie spojené so závodom;

c) výrok o prípustnosti stavby alebo zariadenia toto užívanie umožňujúce;

d) podmienky, za ktorých sa žiadateľovi udeľuje povolenie a ktoré musí žiadateľ splniť;

e) rozhodnutie o námietkach uplatnených proti žiadanému povoleniu;

f) určenie povinností a výšky majetkovej ujmy podľa § 23 ods. 5 zákona;

g) výrok, že dojednané dohody neodporujú všeobecnému záujmu;

h) výrok o tom, ktoré nehnuteľnosti a práva a v akom rozsahu sú nutné na uskutočnenie povoľovaného užívania vody alebo na stavby a zariadenia umožňujúce toto užívanie, ako aj upozornenie, že výrok o vyvlastnení, o určení náhrady, o zložení zábezpeky, o možnosti predbežného užívania nehnuteľností a o poznámke vyvlastňovacieho konania vydá podľa potreby príslušný výkonný orgán okresného národného výboru podľa § 29 zákona;

i) výrok, kto je povinný hotové vodohospodárske dielo spravovať, prevádzať a udržiavať;

j) primeranú lehotu, v ktorej musí žiadateľ začať so zvláštnym užívaním vody, a ak je na užívanie vody potrebné vodohospodárske dielo alebo zariadenie, lehotu, v ktorej treba dokončiť stavbu a začať prevádzku diela;

k) poučenie o odvolaní.

(3) Rozhodnutie vodohospodárskeho orgánu, ktorým sa povoľuje zriadenie vodohospodárskeho diela alebo zariadenia, je zároveň rozhodnutím o prípustnosti stavby podľa zákona o stavebnom poriadku. Ak nie je vodohospodársky orgán totožný so stavebným úradom, vydá takéto rozhodnutie so súhlasom kompetentného stavebného úradu.

(4) V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie stručne obsah žiadosti a opis vodohospodárskeho diela a zariadenia umožňujúceho zvláštne užívanie vody, ďalej vyjadrenie znalecké a vyjadrenie účastníkov konania, ako aj zdôvodnenie rozhodnutia, na akom podklade sa vydalo, a zhodnotenie jednotlivých dokladov a námietok.

§ 31

Rozhodnutie vodohospodárskeho orgánu, ktoré nehnuteľnosti a práva a v akom rozsahu sú potrebné na uskutočnenie povoleného užívania vody, pre stavby a zariadenia umožňujúce toto užívanie, je aj podkladom pre prevod národného majetku do správy organizácie, ktorej sa udelilo vodné oprávnenie. Organizácia spravujúca národný majetok je rozhodnutím vodohospodárskeho orgánu viazaná a je povinná previesť správu nehnuteľnosti na rozpočtovú alebo hospodársku organizáciu štátneho socialistického sektora, prípadne urobiť opatrenie na odovzdanie nehnuteľnosti jednotnému roľníckemu družstvu, melioračnému družstvu (§ 32a zákona) alebo ľudovému družstvu do trvalého užívania.

§ 32

Vykonávanie spoločného konania s inými orgánmi podľa osobitných predpisov

(1) Ak vyžaduje prevedenie stavby, prípadne ich častí, mimo povolenia podľa § 8 zákona ešte povolenie podľa osobitných predpisov, vykoná sa konanie o vodohospodárskom povolení stavby, pokiaľ to povaha veci nevylučuje, súčasne s konaním o povolení stavby podľa osobitných predpisov.

(2) Ak je na vykonanie konania o vodohospodárskom povolení stavby podľa § 8 zákona i na konanie podľa zákona o stavebnom poriadku kompetentný ten istý výkonný orgán národného výboru, vydá tento orgán na základe spoločného konania aj spoločné rozhodnutie.

§ 33

Konanie o súhlasoch podľa § 10 zákona

(1) K žiadosti o udelenie súhlasu na stavby a zariadenia, ako aj na ich zmeny podľa § 10 zákona, musí žiadateľ pripojiť projekty stavieb a zariadení so situačnými nákresmi, z ktorých môže kompetentný vodohospodársky orgán určiť okolnosti ovplyvňujúce vodné hospodárstvo.

(2) Ak vykonáva konanie o povolení zamýšľaných stavieb alebo zariadení iný orgán, postupuje v dohode s kompetentným vodohospodárskym orgánom.

(3) V ostatných prípadoch rozhodne kompetentný vodohospodársky orgán po konaní vykonanom podľa zásad §§ 28 a 29.

§ 34

Úprava vodohospodárskych pomerov v zátopových a ochranných územiach

(1) O opatreniach proti vzájomným nepriaznivým účinkom povrchových a podzemných vôd a prieskume a dobývaní ložísk nerastov v zátopových a ochranných územiach rozhoduje odbor výstavby a vodného hospodárstva rady krajského národného výboru v dohode s príslušným obvodným banským úradom. Pokiaľ majú tieto opatrenia postihnúť závody podliehajúce banskému zákonu, rozhoduje príslušný obvodný banský úrad v dohode s odborom výstavby a vodného hospodárstva rady krajského národného výboru.

(2) Podrobnosti určí Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.

§ 35

Náklady

Náklady znaleckých posudkov znáša žiadateľ. Tým nie sú dotknuté osobitné predpisy upravujúce poskytovanie náhrad medzi organizáciami štátneho socialistického sektora.

§ 36

Rozhodovanie o zmenách

(1) Vykonateľné rozhodnutie o povolení, súhlase alebo o prípustnosti vodohospodárskeho diela, zariadenia alebo iného opatrenia tvorí súčasť projektovej a rozpočtovej dokumentácie.

(2) Ak dôjde pri schvaľovaní projektovej a rozpočtovej dokumentácie k zmenám, ktoré sú v rozpore s povolením, súhlasom alebo iným rozhodnutím vodohospodárskeho orgánu, je investor povinný požiadať kompetentný vodohospodársky orgán o prejednanie nastalých zmien a o rozhodnutie o nich.

§ 37

Vydanie rozhodnutia pri prejednávaní spojenom s miestnou ohliadkou

Vodohospodársky orgán môže vydať rozhodnutie už pri prejednávaní spojenom s miestnou ohliadkou, ak neboli pri konaní vznesené proti žiadanému povoleniu námietky alebo pripomienky, alebo ak sa dosiahla pri námietkach dohoda.

§ 38

Zánik vodného oprávnenia

(1) Povolenie na užívanie vody, ktoré je spojené so závodom alebo s vodohospodárskym dielom alebo zariadením, zaniká uplynutím doby, na ktorú sa povolilo, jeho zrušením kompetentným vodohospodárskym orgánom, vzdaním sa povolenia, zrušením závodu, pre ktorý sa povolenie udelilo, ak sa zastaví jeho zrušením činnosť, pre ktorú sa voda užívala, alebo zánikom vodohospodárskeho diela alebo zariadenia, pre ktoré sa povolenie udelilo. Ak zanikne vodné oprávnenie a ak sa vodohospodárske dielo inak nevyužije, je oprávnený povinný uviesť dielo na svoj náklad do neškodného stavu. Za tým účelom je oprávnený povinný predložiť kompetentnému vodohospodárskemu orgánu na prejednanie a schválenie návrh na uvedenie diela do neškodného stavu, doložený podľa potreby projektom.

(2) Povolenie na užívanie vody, ktoré nie je spojené so závodom, zaniká uplynutím doby, na ktorú sa udelilo, jeho zrušením, vzdaním sa alebo úmrtím fyzickej osoby, zánikom oprávnenej organizácie alebo zánikom vodohospodárskeho diela alebo zariadenia, pre ktoré sa povolenie udelilo. Pri zániku tohto oprávnenia sa uvedie dielo do neškodného stavu podľa podmienok uložených v povoľovacom rozhodnutí.

Šiesta časť

Spoločné ustanovenia

Vodné značky a ich zabezpečenie

§ 39

(1) Nevyhnutnou súčasťou vodohospodárskeho diela sú vodné značky. Kto vybuduje pre povolené užívanie vody vzdúvacie zariadenie, musí v súčinnosti s vodohospodárskym orgánom kompetentným podľa § 8 zriadiť na svoj náklad na dobre viditeľnom, chránenom a prístupnom mieste zvláštnu vodnú značku (ciachu), ktorou označí najvyššie, prípadne najnižšie dovolené vzdutie vody. Vodná značka musí byť umiestená tak, aby sa jej voda dotýkala. Nad stav označený vodnou značkou nesmie užívateľ vodu vzdúvať. Výška dovolenej najvyššej, prípadne najnižšej hladiny sa musí určiť absolútnou kótou vztiahnutou na štátnu niveláciu.

(2) Pri zmene alebo obnovení vodohospodárskeho diela, ktoré znamenajú zmenu povolenia vzdutia, treba vyznačiť nové povolenie vzdutia.

§ 40

(1) Na zaistenie a zabezpečenie úrovne vodnej značky slúži pevný bod štátnej nivelácie alebo pevný bod, ktorý sa zriadi podľa podmienok pre meračské značky poblíž vodohospodárskeho diela alebo zariadenia tak, aby nemohol byť poškodený a aby podľa potreby slúžil na kontrolu správneho osadenia vodnej značky.

(2) Každé poškodenie, posunutie alebo odstránenie vodných značiek je povinný vlastník (správca), prípadne užívateľ, pokiaľ to zistí, bez meškania hlásiť vodohospodárskemu orgánu kompetentnému podľa § 8.

(3) Vodné značky požívajú rovnakú ochranu ako meračské, prípadne ako výškové značky nivelačné.

§ 41

Správa vodohospodárskych diel a zariadení

(1) Správu, prevádzku a udržiavanie vodohospodárskych diel a zariadení, ktorých zriadenie povolil vodohospodársky orgán kompetentný podľa § 8 alebo so zriadením ktorých vyslovil súhlas, je povinný obstarávať na svoj náklad ten, ktorému sa udelilo oprávnenie. Ak ide o vodohospodárske diela alebo zariadenia, ktoré sú národným majetkom, platia o ich správe predpisy o správe národného majetku.

(2) Pre uľahčenie kontroly uloží kompetentný vodohospodársky orgán podľa potreby užívateľovi vody, aby podľa rozhodnutia a podmienok, za ktorých sa povolilo užívanie vody a schválilo vodohospodárske dielo, vypracoval a predložil mu do určenej lehoty na schválenie návrh manipulačného poriadku. Pre vodohospodárske diela a zariadenia na čistenie odpadových vôd skôr vybudované a pre vodohospodárske energetické diela musí kompetentný vodohospodársky orgán vydať vždy na návrh prevádzateľov týchto diel manipulačný poriadok. Manipulačné poriadky pre vodohospodárske diela a zariadenia, ktoré ovplyvňujú vodné hospodárstvo viacej ako jedného kraja, schvaľuje Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva. Schválené manipulačné poriadky sú záväzné pre všetkých účastníkov.

(3) Vodohospodársky orgán, ktorý podľa § 25 ods. 2 zákona prevzal vodohospodárske dielo alebo zariadenie na dobu nevyhnutnej potreby, zabezpečuje vykonávanie potrebných prác na náklad povinného a je oprávnený požadovať od neho primeraný preddavok na úhradu týchto nákladov.

§ 42

Ochrana priemyslových a iných podnikov pred vypúšťaním vody z vodných tokov a nádrží

Ak je pre nebezpečenstvo poruchy vodohospodárskeho diela alebo zariadenia treba urýchlene vypustiť zadržanú vodu, je správca (prevádzateľ) tohto vodohospodárskeho diela alebo zariadenia povinný oznámiť nutnosť vypúšťania vodohospodárskemu orgánu kompetentnému podľa § 8 a známym oprávneným užívateľom vody.

§ 43

Ochrana rybárstva

(1) Pri konaní o povoľovaní vodných nádrží prihliadne vodohospodársky orgán kompetentný podľa § 8 na možnosti prevádzať v nich aj rybárske hospodárstvo.

(2) Ak sú dotknuté rybárske záujmy, je vodohospodársky orgán povinný prizvať ku konaniu rybárskeho hospodára ako účastníka, najmä ak ide o povolenie zvláštneho užívania vody podľa § 8.

(3) Ak udeľuje organizácia, ktorej náleží starostlivosť o vodný tok, súhlas na ťažbu piesku, štrku, bahna, ľadu a podobne z vodných tokov podľa § 11 ods. 5 zákona, alebo ak ťaží sama tieto hmoty, je povinná prihliadnuť na to, aby ťažba neohrozila chov rýb. Odbory poľnohospodárstva a lesného hospodárstva rád krajských národných výborov sú povinné oznámiť organizáciám, ktorým náleží starostlivosť o vodné toky, kde sú zriadené chránené oblasti podľa § 8 zákona č. 62/1952 Zb. o rybárstve.

§ 44

(1) Vlastníci (správcovia), prípadne užívatelia vodohospodárskych diel a zariadení, ktorí zahradzujú, vypúšťajú alebo odvádzajú vody z tokov alebo používajú výbušné látky takým spôsobom, že môže dôjsť k hynutiu rýb, sú povinní upovedomiť aspoň 15 dní pred tým rybárskeho hospodára, aby mohol urobiť potrebné opatrenia na odvrátenie škôd hroziacich rybárstvu.

(2) Ak je nevyhnutne potrebné neočakávane vypustiť, zahradiť alebo odviesť vodu z vodných tokov takým spôsobom, že môže dôjsť k hynutiu rýb, je užívateľ (správca) vodohospodárskeho diela povinný bez odkladu upovedomiť o tom rybárskeho hospodára a postarať sa podľa možnosti o to, aby ryby mohli uniknúť s odtekajúcou vodou, prípadne aby sa mohli premiestiť do iného vodného toku alebo do inej nádrže.

(3) Prevádzateľ závodu je povinný vždy ihneď upovedomiť rybárskeho hospodára, len čo zistí, že čistiace zariadenie v závode riadne nefunguje, alebo ak z akéhokoľvek dôvodu, hoci len na čas, bolo vyradené z činnosti.

§ 45

Zánik záložných a iných vecných práv

Uložiť jednotlivé povinnosti organizáciám namiesto zaniknutého záväzku, ktorý vyplýval z vecného práva podľa § 4 vládneho nariadenia č. 97/1952 Zb. o zániku vecných práv na niektorých častiach národného majetku, prislúcha odboru výstavby a vodného hospodárstva rady okresného národného výboru. Odbor výstavby a vodného hospodárstva rady okresného národného výboru zruší však opatrenie celkom alebo sčasti, len čo by plnenie uložených povinností ohrozovalo prevádzku organizácie alebo plnenie jej plánovaných úloh.

§ 46

Zriaďovanie a prevádzanie spoločných vodohospodárskych diel a zariadení

(1) Organizácie socialistického sektora, prípadne jednotlivci, môžu zriaďovať také vodohospodárske diela a zariadenia, ktoré slúžia na plnenie ich hospodárskych alebo iných úloh, prípadne u jednotlivcov na uspokojenie vlastných potrieb.

(2) Ak má vodohospodárske dielo alebo zariadenie slúžiť viacerým organizáciám alebo viacerým jednotlivcom, dohodnú sa o tom, akým spôsobom sa zabezpečí jeho výstavba, správa, prevádzka a údržba. Dohodu schvaľuje kompetentný vodohospodársky orgán v rámci konania o povolení zvláštneho užívania vody (§§ 28 a nasl.). Ak nedôjde k dohode o spôsobe zabezpečenia výstavby vodohospodárskeho diela alebo zariadenia, jeho správe, prevádzke a údržbe, rozhodne vodohospodársky orgán o výške príspevku jednotlivých užívateľov podľa miery prospechu z vybudovaného diela alebo zariadenia; ak ide o organizácie štátneho socialistického sektora, rozhodne vodohospodársky orgán tiež, ktorá z organizácií je povinná spoločne vybudované, prípadne spoločne užívané dielo alebo zariadenie spravovať.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia primerane, pokiaľ ide o správu, prevádzku a údržbu, i pre vodohospodárske diela alebo zariadenia skôr vybudované, ako aj v prípadoch, ak odpadne neskoršie niektorý zo spoluužívateľov.

§ 47

Závlahové a odvodňovacie sústavy

(1) Hlavné zariadenia závlahových a odvodňovacích sústav (čerpacie stanice pre odvodnenie, otvorené i kryté odpady pri odvodnení, a to i na zavlažovaných územiach, zdroje závlahovej vody včítane čerpacích staníc, závlahové privádzacie náhony včítane objektov na nich a všetky zariadenia pre meranie dodávanej závlahovej vody), ako aj rybníky, pokiaľ tieto zariadenia a rybníky slúžia výhradne alebo prevažne poľnohospodárskym účelom (§ 19 ods. 1 zákona), zriaďujú ako investori podľa potrieb poľnohospodárskej výroby v rámci štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva orgány, prípadne organizácie v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Tieto orgány, prípadne organizácie takéto zariadenia aj prevádzajú, spravujú a udržujú.

(2) Sústavné a ojedinelé rúrkové drenáže a zberné stružky pri odvodnení, otvorené odpady pre odvedenie vody od drenážnych výustí a od zberných stružiek do miest umožňujúcich ďalší odtok, ďalej rozvodné stružky a dočasné i prenosné závlahové siete (melioračný detail) zriaďujú ako investori jednotné roľnícke družstvá alebo iné organizácie socialistického sektora, pokiaľ sú užívateľmi meliorovaných pozemkov; tieto družstvá a organizácie sú taktiež povinné tieto zariadenia vlastným nákladom prevádzať a udržiavať.

(3) Zariadenia uvedené v odsekoch 1 a 2 môžu zriaďovať, prevádzať a udržiavať i melioračné družstvá (§ 32a zákona).

(4) V pochybnostiach, či ide o zariadenie podľa odseku 1 alebo 2, rozhodne odbor poľnohospodárstva a lesného hospodárstva rady krajského národného výboru.


Siedma časť

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 48

Preskúmanie doterajších vodných oprávnení

(1) Vodohospodársky orgán kompetentný na udelenie povolenia na zvláštne užívanie vody podľa § 8 preskúma po uplynutí jednoročnej lehoty určenej zákonom na prihlasovanie vodných oprávnení všetky prihlásené vodné oprávnenia. Pri preskúmavaní prihlásených vodných oprávnení prihliadne vodohospodársky orgán k štátnemu vodohospodárskemu plánu, k výsledku bilancie vodných zásob a požiadaviek na vodu, ako aj k významu pre plnenie úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva alebo ku kultúrnemu významu vodohospodárskych diel a zariadení a k iným preskúmavaným vodným oprávneniam. Zároveň určí, akým spôsobom a do akej lehoty sa má odstrániť doterajšie znečisťovanie vôd.

(2) Pri preskúmavaní vodných oprávnení prihliadne vodohospodársky orgán aj k doterajšiemu užívaniu vody, na ktoré podľa zrušených vodných zákonov nebolo potrebné povolenie alebo súhlas, avšak je potrebné povolenie alebo súhlas podľa zákona; ak podal doterajší užívateľ vody žiadosť o povolenie alebo súhlas, rozhodne, či a za akých podmienok sa užívanie vody a s tým spojeného vodohospodárskeho diela alebo zariadenia povoľuje alebo zakazuje.

(3) Podľa výsledkov preskúmania vodných oprávnení a podľa potrieb vody v rámci výhľadového plánu vodohospodársky orgán doterajšie vodné oprávnenie buď potvrdí alebo ho v novom rozhodnutí zmení a upraví podľa potreby vodohospodárskych záujmov v celom povodí.

(4) Ak zistí vodohospodársky orgán po preskúmaní všetkých vodných oprávnení, že trvanie niektorého prihláseného vodného oprávnenia nie je odôvodnené v hospodárskom alebo inom všeobecnom záujme, najmä pri nedostatku potrebného množstva vody alebo pre nadmerné znečisťovanie odpadovými vodami, zruší ho po vykonanom konaní bez náhrady.

§ 49

(1) Pri preskúmaní vodných oprávnení je prihlasovateľ povinný preukázať svoje doterajšie oprávnenie listinnými dokladmi a poskytnúť vodohospodárskemu orgánu potrebné podklady a údaje. Ak nemá prihlasovateľ potrebné písomné podklady alebo ak ich odmietne dodať, rozhodne vodohospodársky orgán podľa zistených podkladov.

(2) Do doby, než sa vodné oprávnenie preskúma a znovu o ňom rozhodne, vykonáva ho oprávnený doterajším spôsobom. Najmä je povinný udržiavať v riadnom stave vodohospodárske dielo a zariadenie spojené s oprávnením.

(3) Vodohospodársky orgán určí lehotu, do ktorej musí oprávnený upraviť výkon vodného oprávnenia a s ním spojené úpravy vodohospodárskeho diela a zariadenia v zhode s novovydaným rozhodnutím.

§ 50

Povolenie užívania podzemnej vody v niektorých studniach

Užívanie vody zo studní vybudovaných pred 1. januárom 1955 sa považuje za povolené užívanie podzemnej vody podľa § 8 zákona. Užívanie podzemnej vody z artézskych studní a zo studní povolených vodohospodárskymi orgánmi v rámci schvaľovania vodohospodárskeho diela alebo zariadenia, ktorého súčasťou bola aj studňa, je však treba prihlásiť podľa § 35 zákona.

§ 51

Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa:

1. vládne nariadenie č. 70/1956 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve;

2. §§ 8 a 9 vládneho nariadenia č. 34/1958 Zb. o ďalších presunoch pôsobnosti a iných zjednodušeniach v štátnej správe.

§ 52

Účinnosť a vykonanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.