Nájdených 60
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
311/2001 Z. z. Zákonník práce 01.04.2002
482/2010 Z. z. Opatrenie na r. 2011 na sadzby stravného v eurách a cudzej mene pri pracovných cestách 01.01.2011
508/2009 Z. z. Podrobnosti bezpečnosti pri práci s tlakovými a elektrickými zariadeniami 01.01.2010
606/2008 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2009 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 01.01.2009
395/2006 Z. z. Nariadenie o poskytovaní a používaní ochranných pracovných prostriedkov 01.07.2006
276/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky 10.07.1991
1/1966 Zb. Vyhláška vlády a Ústrednej rady odborov k ďalšiemu rozvoju závodného stravovania 25.01.1966
177/1946 Zb. Zákon o úpravě pracovní doby v pekárnách. 09.10.1946
294/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o sťažených životných podmienkach zamestnanca, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme
293/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o sťažených životných podmienkach štátneho zamestnanca
292/2010 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami 01.07.2010
291/2010 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje zoznam štátov so sťaženými životnými podmienkami 01.07.2010
16/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane zástupcov pracovníkov v podniku a o uľahčení podmienok na výkon ich činností, ktoré sa im poskytujú č. 135 z roku 1971
55/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2003 ustanovuje hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície
45/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2003 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
39/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2003 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru
504/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov 01.09.2002
385/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah štandardného vybavenia bytu
270/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o prijímacom konaní a o rekondičnom pobyte v Hasičskom a záchrannom zbore
71/2001 Z. z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov