Vyhláška č. 95/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi

(v znení č. 235/1992 Zb.)

Čiastka 22/1987
Platnosť od 30.11.1987 do31.03.2002
Účinnosť od 01.06.1992 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

95

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 13. novembra 1987

o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 105 ods. 2 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 20/1975 Zb. po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Českej socialistickej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ústrednou radou odborov.


Úvodné ustanovenia

§ 1

Na účely dodatkovej dovolenky podľa tejto vyhlášky sa za pracovníkov, ktorí vykonávajú zvlášť obťažné alebo zdraviu škodlivé práce1) považujú pracovníci, ktorí pracujú s dokázanými chemickými karcinogénmi alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity.2)

§ 2

Dodatková dovolenka patrí pracovníkom, ktorí pracujú s dokázanými chemickými karcinogénmi alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity, pokiaľ je z dôvodu výkonu týchto práce zaradené ich zamestnanie do I. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.3)

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 3

O dodatkovej dovolenke podľa tejto vyhlášky platia všeobecné predpisy o dovolenke na zotavenie.4)

§ 4

Dodatková dovolenka pracovníkov organizácií v pôsobnosti Ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky a Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky, ktorým vznikol nárok na túto dovolenku podľa vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 23/1986 Zb. o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi, patrí za podmienok v nej ustanovených do 31. decembra 1989; po tomto dni patrí nárok na dodatkovú dovolenku týmto pracovníkom, pokiaľ spĺňajú podmienky uvedené v § 1 a 2.


§ 5

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 23/1986 Zb. o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi, sa zrušuje.

§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1988.

Čl. IV

Pokiaľ sú nároky podľa

d) vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 95/1987 Zb. o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi,

podmienené zaradením zamestnania do I. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia, hodnotí sa na účely týchto predpisov po 31. máji 1992 také zamestnanie podľa predpisov o sociálnom zabezpečení platných k 31. máju 1992, pokiaľ bolo také zamestnanie zaradené do I. pracovnej kategórie k tomuto dňu.


Minister:

M. Boďa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 13 písm. g) nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.

2) Smernice Ministerstva zdravotníctva ČSR o hygienických zásadách pre práce s chemickými karcinogénmi z 11. 12. 1984 č. HEM-300-28.11.1984 (registrované v čiastke 1/1985 Zb.). Úprava Ministerstva zdravotníctva SSR zo 7. 12. 1984 č. Z-7631/1984-B/2-06 o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi (registrovaná v čiastke 24/1985 Zb.).

3) § 12 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 73/1982 Zb.Nariadenie vlády ČSSR č. 136/1975 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia v znení neskorších predpisov. Rezortné zoznamy zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.

4) Najmä § 106 ods. 1 a § 109 ods. 5 Zákonníka práce, § 14 nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Zb.