Oznámenie č. 294/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o sťažených životných podmienkach zamestnanca, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme

Čiastka 111/2010
Platnosť od 25.06.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2010.

294

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 21b ods. 6 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z.

výnos z 18. júna 2010 č. 281.904/2010-OSUR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o sťažených životných podmienkach zamestnanca, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme.

Výnos ustanovuje podrobnosti o sťažených životných podmienkach zamestnanca, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2010.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.