Oznámenie č. 270/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o prijímacom konaní a o rekondičnom pobyte v Hasičskom a záchrannom zbore

Čiastka 118/2002
Platnosť od 30.05.2002 do30.04.2006
Zrušený 243/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2002.

270

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 17 ods. 6 a § 161 ods. 12 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore

výnos z 3. mája 2002 č. PHZ-144/PP-2002 o podrobnostiach o prijímacom konaní a o rekondičnom pobyte v Hasičskom a záchrannom zbore.

Výnos upravuje podrobnosti o prijímacom konaní v Hasičskom a záchrannom zbore, ako aj podrobnosti o poskytovaní rekondičného pobytu príslušníkom Hasičského a záchranného zboru.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 25/2002 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.