Oznámenie č. 55/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2003 ustanovuje hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície

Čiastka 27/2003
Platnosť od 20.02.2003
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2003.

55

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z. vydalo

výnos z 12. februára 2003 č. 388/M-2003, ktorým sa v roku 2003 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície.

Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2003.

Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 2/2003.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, na Generálnom riaditeľstve Železničnej polície a v útvaroch Železničnej polície.