Nájdených 143
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti 01.02.2004
255/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie 01.07.2021
101/2020 Z. z. Nariadenie vlády o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19 30.04.2020
112/2015 Z. z. Zákon o príspevku športovému reprezentantovi 01.01.2016
443/2010 Z. z. Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 01.01.2011
324/2009 Z. z. Nariadenie o sume dávky v hmotnej núdzi a sumy príspevku na bývanie 01.09.2009
285/2009 Z. z. Zákon o príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie 01.09.2009
184/2009 Z. z. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave 01.09.2009
154/2009 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2008 30.04.2009
7/2009 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok 15.01.2009
6/2009 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny 15.01.2009
561/2008 Z. z. Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa 01.01.2009
447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 01.01.2009
263/2008 Z. z. Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 01.08.2008
382/2005 Z. z. Nariadenie o sume dávky v hmotnej núdzi, aktivačného a ochranného príspevku 01.09.2005
82/2005 Z. z. Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 01.04.2005
486/2004 Z. z. Nariadenie, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie 01.09.2004
485/2004 Z. z. Nariadenie o úprave sumy prídavku na dieťa 01.09.2004
410/2004 Z. z. Zákon o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 01.08.2004