Oznámenie č. 293/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o sťažených životných podmienkach štátneho zamestnanca

Čiastka 111/2010
Platnosť od 25.06.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2010.

293

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 101a ods. 6 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z.

výnos z 18. júna 2010 č. 281.903/2010-OSUR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o sťažených životných podmienkach štátneho zamestnanca.

Výnos ustanovuje podrobnosti o sťažených životných podmienkach štátneho zamestnanca.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2010.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.