Nájdených 47
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
311/2001 Z. z. Zákonník práce 01.04.2002
379/2009 Z. z. Požiadavky na fyzickú zdatnosť občana v colníctve 01.10.2009
199/1994 Z. z. Zákon o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov 01.09.1994
208/1993 Z. z. Vyhláška o overovaní spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti 01.11.1993
451/1991 Zb. Zákon, ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky 05.11.1991
181/1949 Zb. Vládne nariadenie o niektorých opatreniach na zjednodušenie personálnych pomerov vo verejnej správe. 20.07.1949
219/2015 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita a výška investičnej pomoci 15.09.2015
566/2009 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov 01.01.2010
r2/c157/2009 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 396/2009 Z. z.
r1/c7/2009 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 410/2008 Z. z. o vydaní výnosu z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
576/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
410/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
85/2008 Z. z. Novela zákona o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou 01.04.2008
428/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 01.07.2006
562/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 01.01.2006
667/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 07.12.2002
573/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o obsahu a rozsahu odborného vzdelávania a o obsahu a rozsahu skúšky v dočasnej štátnej službe 01.10.2002
99/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov 01.09.1995
450/1991 Zb. Oznámenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o hodnostiach príslušníkov Zboru požiarnej ochrany
352/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení nároku na dovolenku na zotavenie pracovníkom v organizáciách, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť 30.08.1991