Nájdených 208
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti 01.02.2004
311/2001 Z. z. Zákonník práce 01.04.2002
102/2020 Z. z. Nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19 30.04.2020
184/2019 Z. z. Vyhláška zdravotnej klasifikácie na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom 01.07.2019
35/2019 Z. z. Zákon o finančnej správe 01.04.2019
57/2018 Z. z. Zákon o regionálnej investičnej pomoci 01.04.2018
190/2017 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní 18.07.2017
56/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy 01.01.2016
378/2015 Z. z. Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave 02.01.2016
351/2015 Z. z. Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb 18.06.2016
336/2015 Z. z. Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov 15.12.2015
106/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 01.05.2013
122/2009 Z. z. Nariadenie o sume zahraničného príspevku 01.04.2008
263/2008 Z. z. Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 01.08.2008
82/2005 Z. z. Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 01.04.2005
553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 01.01.2004
552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme 01.01.2004
453/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti 01.01.2004
652/2002 Z. z. Vyhláška o odbornej príprave na prevádzkovanie závodu na pálenie ovocia 01.01.2003