Vyhláška č. 102/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu

Čiastka 23/1987
Platnosť od 16.12.1987 do31.01.1991
Účinnosť od 01.01.1988 do31.01.1991
Zrušený 19/1991 Zb.

102

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 15. decembra 1987

o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 148a Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 98/1987 Zb. a § 275 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Českej socialistickej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ústrednou radou odborov:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška sa vzťahuje na pracovníkov, ktorí

a) vykonávajú zamestnanie I. pracovnej kategórie v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach,1)

b) vykonávajú ostatné zamestnania v baníctve pod zemou v hlbinných baniach2) a odpracovali v takom zamestnaní najmenej 20 rokov alebo v zamestnaní uvedenom v písmene a) najmenej 15 rokov alebo v uránových baniach najmenej 10 rokov,

ak sa stali vzhľadom na svoj zdravotný stav trvale nespôsobilými na doterajšiu prácu v dôsledku výkonu tejto práce pre

1. ochorenie na chorobu z povolania3) alebo pre ohrozenie touto chorobou alebo

2. dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície4) alebo

3. pracovný úraz3) alebo

4. iné ochorenia vznikajúce alebo podstatne sa zhoršujúce vplyvom pracovného prostredia, ktorých zoznam je uvedený v prílohe tejto vyhlášky.

(2) Táto vyhláška sa vzťahuje aj na pracovníkov, ktorí vykonávajú ostatné zamestnania v baníctve pod zemou v hlbinných baniach, ak sa stali vzhľadom na svoj zdravotný stav trvale nespôsobilými na doterajšiu prácu v dôsledku výkonu tejto práce pre

a) ochorenia na chorobu z povolania alebo

b) pracovný úraz.

(3) Táto vyhláška sa ďalej vzťahuje na pracovníkov, ktorí vykonávajú zamestnania so stálym pracoviskom v uhoľných lomoch a na skrývkach,5) ak sa stali vzhľadom na svoj zdravotný stav trvale nespôsobilými na doterajšiu prácu v dôsledku výkonu tejto práce pre

a) ochorenie na chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou alebo

b) pracovný úraz alebo

c) iné ochorenia vznikajúce alebo podstatne sa zhoršujúce vplyvom pracovného prostredia, ktorých zoznam je uvedený v prílohe tejto vyhlášky.

§ 2

Pracovné uplatnenie

(1) Pracovníka uvedeného v § 1 ods. 1 a 2 organizácia

a) prevedie na inú vhodnú prácu v podzemí hlbinnej bane alebo

b) prevedie na inú vhodnú prácu na povrchu bane alebo

c) uvoľní do inej organizácie.

(2) Pracovníka uvedeného v § 1 ods. 3 organizácia

a) prevedie na inú vhodnú prácu v uhoľných lomoch a na skrývkach alebo

b) prevedie na inú vhodnú prácu mimo uhoľného lomu alebo skrývky alebo

c) uvoľní do inej organizácie.

(3) Pri prevádzaní týchto pracovníkov na inú prácu alebo pri ich uvoľňovaní do inej organizácie postupuje organizácia podľa Zákonníka práce.

(4) Organizácia je povinná viesť evidenciu o prevedení pracovníka na inú prácu a v potvrdení o zamestnaní6) uviesť dôvod uvoľnenia pracovníka.

(5) Pokiaľ nároky pracovníka alebo iné plnenia v jeho prospech sú podľa osobitných predpisov7) alebo kolektívnych zmlúv viazané na celkovú dobu zamestnania (praxe) alebo na nepretržité trvanie pracovného pomeru, posudzujú sa tieto skutočnosti, ako keby ku zmene alebo skončeniu predchádzajúceho pracovného pomeru podľa odsekov 1 a 2 nedošlo.

§ 3

(1) Organizácie sú povinné v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej zdravotnickej správy a po dohode s príslušnými odborovými orgánmi vypracovať zoznamy prác a pracovísk vhodných pre prevádzaných a uvoľňovaných pracovníkov. Pritom zabezpečia, aby sa zoznamy prác a pracovísk pravidelne, najmenej raz za dva roky, dopĺňali a upravovali v súlade s najnovšími poznatkami vedy a techniky a aby sa na práce a pracoviská uvedené v zoznamoch zaraďovali prednostne pracovníci prevádzaní a uvoľňovaní podľa tejto vyhlášky.

(2) Organizácie začlenia do plánov personálneho a sociálneho rozvoja konkrétne opatrenia na riešenie pracovných a životných podmienok prevádzaných a uvoľňovaných pracovníkov a venujú im individuálnu starostlivosť v záujme urýchlenia ich pracovnej a spoločenskej adaptácie na novom pracovisku.

§ 4

(1) Organizácie sú povinné zabezpečiť, aby sa prevádzaným alebo uvoľňovaným pracovníkom umožnila zmena alebo rozšírenie odbornej kvalifikácie, pokiaľ nezabezpečia, aby túto možnosť zabezpečila nová organizácia. Preto najmä

a) v stredných odborných učilištiach zabezpečujú v súčinnosti s príslušným národným výborom8) zriaďovanie štúdia popri zamestnaní v učebných a študijných odboroch vhodných pre prevádzaných a uvoľňovaných pracovníkov podľa potrieb uplatnenia týchto pracovníkov a potrieb organizácií, ktoré zabezpečia ich nové pracovné zaradenie;

b) vo vlastných výchovno-vzdelávacích zariadeniach9) zabezpečujú kurzy v rozsahu teoretickej výučby nad 180 hodín pre vybrané robotnícke povolania zaradené do III. kvalifikačného stupňa, ukončované kvalifikačnou skúškou predpísanou právnym predpisom, prípadne štátnou normou (ďalej len „kvalifikačná skúška“). Takto získaná odborná kvalifikácia pracovníka sa kladie na roveň splneniu požiadavky odbornej kvalifikácie pre dané robotnícke povolanie;

c) vyžadujú zriaďovanie pomaturitného alebo špecializačného štúdia10) na stredných školách umožňujúceho zmenu, rozšírenie, prípadne špecializáciu odborného vzdelania prevádzaných a uvoľňovaných technicko-hospodárskych pracovníkov.

(2) Prijatie na štúdium alebo do kurzu ani vykonanie kvalifikačnej skúšky nie je viazané na splnenie podmienky predchádzajúcej praxe v odbore, pre ktorý sa má dosiahnuť zmena alebo rozšírenie odbornej kvalifikácie pracovníka.

(3) Pracovníci sú po dobu zaškoľovania alebo preškoľovania odmieňaní podľa osobitných predpisov.11)

§ 5

Zmena a rozšírenie odbornej kvalifikácie sa posudzuje v každej ďalšej organizácii, ktorá uvoľneného pracovníka zamestnáva, ako zmena a rozšírenie kvalifikácie pracovníka v záujme organizácie, pokiaľ vykonáva prácu tomu zodpovedajúcu.

§ 6

Orgány nadriadené organizáciám sú povinné zabezpečiť, aby nimi riadené organizácie využívali pri riešení nového pracovného uplatnenia prevádzaných alebo uvoľňovaných pracovníkov predovšetkým všetky možnosti ich účelného umiestnenia na iných svojich pracoviskách.

Hmotné zabezpečenie

§ 7

Odstupné

(1) Pracovníkom uvedeným v § 1 ods. 1 a 2 organizácia poskytne odstupné vo výške

a) trojnásobku priemerného mesačného zárobku,12) ak vykonávali po dobu najmenej 15 rokov zamestnanie I. pracovnej kategórie v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach (v uránových baniach najmenej desať rokov) alebo najmenej po dobu 20 rokov ostatné zamestnania v baníctve pod zemou v hlbinných baniach alebo ak utrpeli pracovný úraz, za ktorý organizácia plne zodpovedá;

b) dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak vykonávali po dobu najmenej desať rokov zamestnanie I. pracovnej kategórie v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach (v uránových baniach najmenej sedem rokov);

c) priemerného mesačného zárobku, ak vykonávali po dobu kratšiu ako desať rokov zamestnanie I. pracovnej kategórie v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach (v uránových baniach menej ako sedem rokov),

ak sú prevedení alebo uvoľnení podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c), a v polovičnej výške uvedených súm, ak sú prevedení podľa § 2 ods. 1 písm. a).

(2) Pracovníkom uvedeným v § 1 ods. 3 organizácia poskytne odstupné vo výške

a) dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak vykonávali po dobu najmenej 15 rokov zamestnanie so stálym pracoviskom v uhoľných lomoch a na skrývkach alebo ak utrpeli pracovný úraz, za ktorý organizácia plne zodpovedá;

b) jeden a polnásobku priemerného mesačného zárobku, ak vykonávali po dobu najmenej desať rokov zamestnanie so stálym pracoviskom v uhoľných lomoch a na skrývkach;

c) priemerného mesačného zárobku, ak vykonávali po dobu kratšiu ako desať rokov zamestnanie so stálym pracoviskom v uhoľných lomoch a na skrývkach,

ak sú prevedení alebo uvoľnení podľa § 2 ods. 2 písm. b) a c), a v polovičnej výške uvedených súm, ak sú prevedení podľa § 2 ods. 2 písm. a).

(3) Pracovníkom, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok pre neschopnosť vykonávať akékoľvek sústavné zamestnanie alebo z dôvodov schopnosti vykonávať zamestnanie len za celkom mimoriadnych podmienok, organizácia poskytne odstupné vo výške

a) šesťnásobku priemerného mesačného zárobku, ak ide o pracovníkov uvedených v § 1 ods. 1 a 2;

b) štvornásobku priemerného mesačného zárobku, ak ide o pracovníkov uvedených v § 1 ods. 3.

(4) Pracovníkom, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok, pri ktorom môžu vykonávať sústavné zamestnanie, ale len celkom neprimerané ich prvším schopnostiam a spoločenskému významu doterajšieho povolania, organizácia poskytne odstupné vo výške

a) štvornásobku priemerného mesačného zárobku, ak ide o pracovníkov uvedených v § 1 ods. 1 a 2;

b) dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak ide o pracovníkov uvedených v § 1 ods. 3.

(5) Pri splnení podmienok ustanovených v kolektívnej zmluve so zreteľom na nové pracovné zaradenie pracovníkov, ich zdravotný stav, vek, pracovné výsledky a na potreby nadriadeného orgánu možno poskytnúť odstupné podľa odsekov 1 a 2 až do výšky dvojnásobku súm v nich uvedených.

§ 8

Ďalšie odstupné

(1) Organizácia môže poskytnúť ďalšie odstupné pracovníkom uvedeným v § 1, ktorí boli prevedení na inú vhodnú prácu na povrchu bane podľa § 2 ods. 1 písm. b) alebo uvoľnení do inej organizácie podľa § 2 ods. 1 písm. c) alebo uvoľnení do inej organizácie podľa § 2 ods. 2 písm. c) a dosiahli podstatnú zmenu alebo podstatné rozšírenie odbornej kvalifikácie za ďalej ustanovených podmienok.

(2) Ďalšie odstupné možno kolektívnou zmluvou určiť až do výšky

a) priemerného mesačného zárobku, ak má pracovník vykonať kvalifikačnú skúšku v príbuznom povolaní [§ 4 ods. 1 písm. b)];

b) dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak má pracovník dosiahnuť odbornú kvalifikáciu, ktorá vyžaduje absolvovanie teoretickej prípravy v celkovom rozsahu najmenej 200 hodín a vykonanie kvalifikačnej skúšky;13)

c) trojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak má pracovník vykonať záverečnú skúšku na strednom odbornom učilišti v dohodnutom učebnom odbore;

d) štvornásobku priemerného mesačného zárobku, ak má pracovník dosiahnuť úplné stredné vzdelanie v študijnom odbore na strednom odbornom učilišti alebo na inej strednej škole.

(3) Podmienkou poskytnutia ďalšieho odstupného podľa predchádzajúceho odseku je splnenie písomnej dohody medzi organizáciou a pracovníkom o tom, že pracovník najneskôr do dvoch rokov od prevedenia alebo uvoľnenia začne štúdium, ktoré mu po jeho dokončení umožní dosiahnuť podstatnú zmenu alebo podstatné rozšírenie odbornej kvalifikácie. V dohode sa ďalej uvedie najmä

a) názov nového povolania,

b) druh kvalifikácie,

c) spôsob a doba jej získania,

d) výška ďalšieho odstupného.

Po splnení dohody organizácia na základe písomnej žiadosti pracovníka vyplatí ďalšie odstupné v dohodnutej výške v najbližšom termíne pre výplatu miezd.

(4) Za splnenie dohody podľa predchádzajúceho odseku sa považuje aj vykonanie skúšky v najbližšom náhradnom skúškovom termíne alebo v termíne odloženom najdlhšie o jeden rok, pokiaľ k jeho odloženiu došlo bez zavinenia pracovníka.

(5) Pracovníkom, ktorí dosiahli podstatnú zmenu alebo podstatné rozšírenie odbornej kvalifikácie na výkon povolania ešte pred uvoľnením alebo ktorí sa vracajú k výkonu povolania (príbuzného povolania), na ktoré sa pripravili pred nástupom do baníctva, možno poskytnúť ďalšie odstupné vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku. Podmienkou poskytnutia tohto ďalšieho odstupného je, že sa pracovník v písomnej dohode s uvoľňujúcou organizáciou zaviaže zotrvať v novej organizácii v pracovnom pomere po dobu najmenej troch rokov a vykonávať prácu zodpovedajúcu novozískanej kvalifikácii alebo kvalifikácii získanej pred nástupom do baníctva alebo vrátiť uvoľňujúcej organizácii za podmienok uvedených v jej kolektívnej zmluve toto odstupné vo výške zodpovedajúcej nesplneniu prevzatého záväzku. O výplatu ďalšieho odstupného požiada pracovník písomne uvoľňujúcu organizáciu najskôr po polročnom výkone práce v novej organizácii a predloží potvrdenie novej organizácie o riadnom výkone práce v príslušnom povolaní. Organizácia vyplatí ďalšie odstupné v najbližšom termíne pre výplatu miezd.

§ 9

(1) Odstupné aj ďalšie odstupné sa poskytuje vo výške príslušného násobku priemerného mesačného zárobku zisteného podľa pracovnoprávnych predpisov pred prvým prevedením alebo uvoľnením pracovníka po odpočítaní dane zo mzdy podľa sadzby príslušnej pre pracovníka v tomto mzdovom období. Odstupné aj ďalšie odstupné sa uhrádza z finančných nákladov organizácie.

(2) Celková výška odstupného včítane ďalšieho odstupného podľa tejto vyhlášky a doterajších predpisov nesmie ani po niekoľkorakom prevedení pracovníka až do jeho uvoľnenia z dôvodov uvedených v tejto vyhláške byť viac ako desaťnásobok priemerného mesačného zárobku určeného podľa predchádzajúceho odseku.

§ 10

Mzdové vyrovnanie

(1) Pracovníkom uvedeným v § 1, ktorí boli prevedení na inú prácu alebo boli uvoľnení do inej organizácie (§ 2 ods. 1 a 2) patrí, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak, mzdové vyrovnanie vo výške rozdielu medzi priemerným hrubým zárobkom pred prevedením alebo uvoľnením a hrubým zárobkom dosahovaným v novej práci alebo na novom pracovisku (ďalej len „nové pracovisko“), a to od nástupu na novom pracovisku po dobu troch mesiacov. Ak u pracovníka dochádza k podstatnej zmene jeho pracovnej činnosti vyžadujúcej podstatnú zmenu alebo podstatné rozšírenie kvalifikácie (§ 8 ods. 2), ktoré nemohol bez svojej viny dosiahnuť v uvedenej dobe, patrí mu mzdové vyrovnanie ešte po ďalšiu dobu nevyhnutnú na dosiahnutie alebo rozšírenie kvalifikácie, najdlhšie po dobu šiestich mesiacov od nástupu na novom pracovisku, prípadne pri potrebe prípravy na kvalifikačnú skúšku najdlhšie vcelku po dobu 12 mesiacov.

(2) Mzdové vyrovnanie sa poskytuje aj za dni, za ktoré pracovník poberá po prechode na nové pracovisko náhradu mzdy alebo peňažné dávky nemocenského poistenia nahrádzajúce mzdu; mzdové vyrovnanie za dobu poskytovania peňažných dávok nemocenského poistenia nahrádzajúcich mzdu patrí vo výške rozdielu medzi týmito dávkami, ktoré by pracovník poberal na predchádzajúcom pracovisku, a dávkami priznanými na novom pracovisku.

(3) Mzdové vyrovnanie sa neposkytuje pracovníkovi, ktorému patrí mzda podľa § 115 ods. 5 Zákonníka práce, a pracovníkovi, ktorý po dobe určenej na zapracovanie nedosahuje pri práci vlastným zavinením priemerný výkon dosahovaný pracovníkmi vykonávajúcimi rovnakú prácu.

(4) Mzdové vyrovnanie poskytuje pracovníkovi prevedenému na inú prácu doterajšia organizácia; uvoľnenému pracovníkovi organizácia, v ktorej nastúpil do pracovného pomeru, a to z ostatných osobných nákladov v termínoch určených na výplatu mzdy. Poskytnutú sumu mzdového vyrovnania uhradí novej organizácii uvoľňujúca organizácia z ostatných osobných nákladov po skončení doby, za ktorú mzdové vyrovnanie patrí.

(5) Pracovníkovi v prípade uvoľnenia do inej organizácie patrí mzdové vyrovnanie, len ak nastúpi do pracovného pomeru najneskôr do jedného mesiaca od skončenia predchádzajúceho pracovného pomeru alebo od skončenia nároku na príspevok pred nástupom do nového zamestnania;14) doba pracovnej neschopnosti dlhšia ako šesť pracovných dní sa do tejto doby nezapočítava.

(6) Pracovníkom prevedeným na inú prácu alebo uvoľneným do inej organizácie v dôsledku dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície patrí namiesto mzdového vyrovnania najdlhšie po dobu jedného roka od nástupu na novom pracovisku doplatok do priemerného zárobku dosahovaného pred prevedením alebo uvoľnením.


Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 11

Ak pracovník uvedený v § 1 spĺňa súčasne podmienky pre hmotné zabezpečenie podľa osobitných predpisov,15) poskytne sa mu hmotné zabezpečenie podľa predpisu, ktorý je pre neho výhodnejší.

§ 12

Pri cestách do miesta školenia a späť sa zaškoľovaným a preškoľovaným pracovníkom poskytuje náhrada cestovných výdavkov ako pri pracovnej ceste.16)

§ 13

Priemerný zárobok

Na účely náhrady škody spôsobenej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania sa osobitný príspevok baníkom17) zahŕňa tak do priemerného zárobku pred vznikom škody, ako aj do zárobku po pracovnom úraze alebo po zistení choroby z povolania. Ak právne predpisy ustanovujú pre pracovníka výhodnejší výpočet náhrady za stratu na zárobku,18) nezahŕňa sa osobitný príspevok baníkom do priemerného zárobku pred vznikom škody.

§ 14

(1) Hmotné zabezpečenie podľa tejto vyhlášky patrí pracovníkom, u ktorých k prevedeniu alebo uvoľneniu dôjde po začiatku jej účinnosti.

(2) Nároky, ktoré vznikli pracovníkom predo dňom účinnosti tejto vyhlášky, sa posudzujú podľa doterajších predpisov.

(3) Odstupné podľa § 7 patrí aj pracovníkom uvedeným v § 1 ods. 1 písm. b) a ods. 2, u ktorých k prevedeniu alebo uvoľneniu došlo po 31. decembri 1982, pokiaľ sa im podľa doterajších predpisov neposkytlo; vypláca sa na základe písomnej žiadosti pracovníka. Ustanovenia § 9 platia aj tu.

§ 15

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu v znení vyhlášok č. 21/1982 Zb. a č. 145/1982 Zb.

§ 16

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1988.


Minister:

M. Boďa v. r.


Príloha vyhlášky č. 102/1987 Zb.

ZOZNAM OCHORENÍ

vznikajúcich alebo podstatne sa zhoršujúcich vplyvom pracovného prostredia na pracoviskách v baníctve a rámcové návody pre ich hodnotenie

1. Chronická obštruktívna pľúcna choroba

Za podstatné zhoršenie sa považuje objektívne preukázateľné zhoršenie spirometrických funkcií na 75 % náležitej hodnoty a pod túto hranicu. Pri hodnotení sa prihliada aj na zhoršujúci vplyv nadmerného fajčenia.

2. Pretlaková choroba (primárna esenciálna hypertenzia)

Objektívne preukázateľná zmena štádia hypertenzie, vznik komplikácií.

3. Rozsiahle kŕčové žily (varixy) dolných končatín

Rozšírenie varixov na celú dolnú končatinu, vznik atrofických zmien, chronický kožný vred pri varikóznom komplexe.

4. Bolestivé chrbticové syndrómy (bolestivé vertebrogénne syndrómy)

Opakovaný výskyt v priebehu najmenej jedného roka so skracovaním intervalu medzi atakami, preukázanie objektívnych známok.

5. Reumatické zápalové choroby kĺbov a svalov (progresívna polyartritída, Spondylartritída ankylopoetica)

Prechod do vyššieho štádia postihnutia, preukázanie aktivity ochorenia, práca vo vlhkom a studenom pracovnom prostredí.

6. Deformačné artrózy na veľkých kĺboch

Výrazné anatomické (röntgenové) zmeny a funkčné zhoršovanie, sústavne liečené najmenej jeden rok, práca vo vlhkom a studenom pracovnom prostredí.

7. Plesňové ochorenia, psoriáza a chronické ekzémy kože

Šírenie chorobného procesu na ďalšie oblasti kože, opakovaný výskyt aj pri sústavnom liečení najmenej jeden rok, ktorý znemožňuje alebo výrazne obmedzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu na pracoviskách hlbinného baníctva.

8. Zhoršenie funkcie zraku alebo sluchu

Stavy po ochoreniach so zhoršujúcou sa tendenciou, pokles zrakových funkcií alebo oblastí sluchu pod hodnoty určené bezpečnostnými predpismi.

9. Vredová choroba žalúdka a dvanástnika

Zvýšený počet recidív, zreteľné skrátenie pokojových intervalov v posledných dvoch rokoch, zhoršujúci sa stav výživy (pokles telesnej hmotnosti), potreba trvalého diétneho stravovania.

10. Ochorenia srdca s ergonometricky preukázaným znížením srdcovej funkcie

Všetky ochorenia srdca (chyby, zápaly, ischemická choroba srdca, kardiopatia), ktoré majú za následok zádušlivosť v pokoji alebo námahovú zádušlivosť alebo sú spojené s prejavmi bolesti (angína pectoris všetkých typov).

11. Ischemická choroba končatín objektívne preukázaná arteriograficky alebo inou metódou

Klaudiačné ťažkosti so zhoršujúcou sa tendenciou, práca vo vlhkom a studenom prostredí.

12. Chronické alebo recidivujúce ochorenia močového ústrojenstva

Všetky chronické ochorenia obličiek, chronické alebo recidivujúce ochorenia močového mechúra, najmä zápaly a novotvary s poruchami močenia, zhoršujúce sa pri práci vo vlhkom a studenom prostredí.

13. Chronické zápaly stredného ucha (aj jednostranné) s opakovanými recidívami

Opakované exacerbácie v posledných dvoch rokoch s hnisavým výtokom, práce na pracoviskách s významným rizikom hluku (určia orgány hygienickej služby).

14. Akútne reakcie psychotického charakteru s klinickými prejavmi, ktoré vznikli do troch mesiacov po havarijnej príhode na pracovisku

Anxiózne reakcie, pre ktoré pracovník opakovane žiada o rozviazanie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov; diagnózu možno určiť až po vyšetrení na psychiatrickom oddelení alebo v psychiatrickej liečebni.

15. Zápal vonkajšieho zvukozvodu

Opakovaný ťažší zápal vonkajšieho zvukovodu so zrejmou príčinnou súvislosťou so zvýšenou prašnosťou na pracovisku.

Pre bane s rizikom ionizujúceho žiarenia (uránové bane a ostatné bane s týmto rizikom):

16. Rakovina hrtana

Pre diagnózu je potrebné histologické preukázanie.

17. Rakovina kože

Pri opakovanom výskyte v posledných dvoch rokoch. Je potrebné histologické preukázanie.

18. Trvalé poruchy krvotvorby

Anémie trvajúce dlhšie ako jeden rok, s poklesom červených krviniek pod 3,5 milióna v nm3, ťažko liečiteľné; pokles bielych krviniek pod 3500 a ich trvalý vzostup nad 10 000 v mm3.

Poznámky:

a) Lekárska poradná komisia (LPK)1) pri vydávaní posudku sa spravuje rámcovými návodmi uvedenými pri jednotlivých položkách.

b) Posudzovanie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania sa spravuje osobitnými predpismi.2)

Poznámky pod čiarou

1) § 12 ods. 1 písm. a) č. 1 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 73/1982 Zb.Čl. II a časť I prílohy nariadenia vlády ČSSR č. 74/1982 Zb. o niektorých úpravách v nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení pracujúcich v baníctve.

2) § 12 ods. 1 písm. a) č. 2 zákona č. 121/1975 Zb. v znení zákona č. 73/1982 Zb.

3) § 190 Zákonníka práce.

4) § 4 ods. 1 zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom.

5) Časť II prílohy nariadenia vlády ČSSR č. 74/1982 Zb.

6) § 60 ods. 1 Zákonníka práce.

7) Napríklad vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 159/1970 Zb. o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach.

8) § 12 zákona ČNR č. 77/1978 Zb. o štátnej správe v školstve (úplné znenie č. 48/1984 Zb.). § 12 zákona SNR č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve (úplné znenie č. 50/1984 Zb.). § 26 vyhlášky Ministerstva školstva ČSR č. 124/1984 Zb. o stredných školách. § 26 vyhlášky Ministerstva školstva SSR č. 152/1984 Zb. o stredných školách.

9) Vyhláška Ministerstva školstva ČSR č. 131/1983 Zb. o výchove a vzdelávaní pracovníkov v socialistických organizáciách. Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 6/1984 Zb. o výchove a vzdelávaní pracovníkov v socialistických organizáciách.

10) § 32 vyhlášky č. 124/1984 Zb.§ 32 vyhlášky č. 152/1984 Zb.

11) Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 1. 6. 1971 č. II/3-190/71-7208/Šm o odmeňovaní pracovníkov po dobu zaškoľovania (registrovaná v čiastke 13/1971 Zb.). Vyhláška Ministerstva školstva č. 140/1968 Zb. o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní.

12) § 275 Zákonníka práce. § 30 až 34 nariadenie vlády ČSSR č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 112/1975 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o zisťovaní priemerného zárobku.

13) Napríklad oprávnenie na obsluhu a údržbu parných a horúcovodných kotlov (ČSN 07 0710).

14) § 4 až 7 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 74/1970 Zb., ktorou sa upravuje uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s vykonávaním racionalizačných a organizačných opatrení.

15) Napríklad vyhláška č. 74/1970 Zb. v znení vyhlášky č. 4/1979 Zb. a vyhlášky č. 128/1975 Zb.

16) § 5 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách.

17) Zákon č. 98/1987 Zb.

18) Napríklad § 52 nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Zb.

1) § 26 ods. 3 smerníc č. 49/1967 Vestníka Ministerstva zdravotníctva v znení smerníc č. 17/1970 Vestníka Ministerstva zdravotníctva ČSR o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu.
§ 27 smerníc Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 20. 5. 1970 č. Z-7709/1970/B/1 o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu uverejnených pod č. 17/1970 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR (registrované v čiastke 24/1970 Zb.) v znení smerníc z 15. 12. 1971 č. Z-3401-B/2 uverejnených pod č. 8/1972 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR (registrované v čiastke 13/1972 Zb.).

2) Inštrukcie č. 25/1973 Vestníka Ministerstva zdravotníctva ČSR, Hlásenie a evidencia chorôb z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení na zdraví z práce.
Smernice Ministerstva zdravotníctva SSR zo 17. 5. 1974 č. Z-10949/1973-B/1 o hlásení a evidencii chorôb z povolania a profesionálnych otráv a iných poškodení na zdraví pri rpáci, uverejnené pod č. 4/1974 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR (registrované v čiastke 18/1974 Zb.).