Vyhláška č. 11/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach

(v znení č. 72/1969 Zb., 72/1969 Zb.)

Čiastka 4/1968
Platnosť od 20.01.1968 do31.12.1984
Účinnosť od 01.01.1971 do31.12.1984
Zrušený 152/1984 Zb.

OBSAH

11

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva

z 2. januára 1968,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach

Ministerstvo školstva ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Ústrednou radou odborov podľa § 228 ods. 4 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa v odseku 1 pod písm. b) za prvou vetou dopĺňa touto vetou:

„Skúšku z odborných predmetov príslušného učebného odboru na škole nevykonávajú pracovníci, ktorí majú stredné odborné alebo úplné stredné odborné vzdelanie toho istého alebo príbuzného odboru.“

2. § 2 sa v odseku 1 pod písm. b) za druhou vetou dopĺňa touto vetou:

„Pracovníkom, ktorí prerušili štúdium toho istého alebo príbuzného odboru na strednej odbornej škole, sa do doby požadovanej praxe započítava 1 rok, ak štúdium prerušili po úspešnom ukončení 2. ročníka, 2 roky po úspešnom ukončení 3. ročníka a 3 roky po úspešnom ukončení 4. ročníka.“

3. § 2 ods. 4 znie:

(4) Skúšky z odborných predmetov vykonávajú pracovníci v čase od 1. februára do 30. apríla. Záverečné učňovské skúšky vykonávajú učni alebo pracovníci v čase od 16. júna do 31. augusta. Pre absolventov stredných všeobecnovzdelávacích škôl v učebnom pomere s jedenapolročnou učebnou dobou určia dátum vykonania záverečných učňovských skúšok krajské národné výbory. Opravné skúšky z odborných predmetov vykonávajú pracovníci v čase od 1. októbra do 31. októbra. Opravné záverečné učňovské skúšky vykonávajú učni alebo pracovníci v čase od 1. novembra do 31. decembra.“

4. § 3 sa v odseku 2 za prvou vetou dopĺňa touto vetou:

„Pri poľnohospodárskych odborných učilištiach spravovaných národnými výbormi je členom skúšobnej komisie aj zástupca poľnohospodárskej organizácie; komisia je v tomto prípade päťčlenná.“

5. § 5 ods. 2 znie:

(2) Pri záverečnom hodnotení má skúšobná komisia k dispozícii učebnú zmluvu, učňovskú knižku, vysvedčenia za všetky ročníky učebného odboru, komplexné hodnotenie učňa za celú dobu učebného pomeru (sústredené hlavne na obdobie odborného rozvoja), doklady o písomnej, praktickej a ústnej skúške, kontrolný list o záverečnej učňovskej skúške a zápisnicu o záverečných učňovských skúškach. U pracovníkov má skúšobná komisia k dispozícii aj pracovný posudok z doterajšieho pracoviska, vysvedčenie o vykonaní skúšok z odborných predmetov, vysvedčenia za všetky absolvované ročníky príslušného učebného odboru alebo vysvedčenie z posledného ročníka strednej odbornej či strednej všeobecnovzdelávacej školy (maturitné vysvedčenie).“

6. § 5 ods. 4 písm. a) a b) znie:

a) prospel s vyznamenaním,

ak má z praktickej skúšky známku výbornú a z písomnej alebo ústnej skúšky jednu známku výbornú a druhú aspoň chválitebnú

a

- učeň nemá podľa posledného hodnotenia odborného výcviku a všetkých povinných všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov*) zo žiadneho predmetu známku horšiu ako chválitebnú a priemerný prospech najviac 1,5;

- pracovník nemá na vysvedčení zo skúšky z odborných predmetov zo žiadneho predmetu známku horšiu ako chválitebnú a priemerný prospech najviac 1,5; pracovníkom uvedeným v § 2 ods. 1 písm. c) a d) sa započítava aj posledné hodnotenie ostatných odborných predmetov daného učebného odboru;*)

b) prospel veľmi dobre,

ak má z písomnej, praktickej a ústnej skúšky aspoň známku chválitebnú a

- učeň nemá podľa posledného hodnotenia odborného výcviku a všetkých povinných všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov**) zo žiadneho predmetu známku horšiu ako dobrú a priemerný prospech aspoň 2,5;

- pracovník nemá na vysvedčení zo skúšky z odborných predmetov zo žiadneho predmetu známku horšiu ako dobrú a priemerný prospech aspoň 2,5; pracovníkom uvedeným v § 2 ods. 1 písm. c) a d) sa započítava aj posledné hodnotenie ostatných odborných predmetov daného učebného odboru.*)

7. § 6 sa dopĺňa odsekom 4 tohto znenia:

(4) Skúšobná komisia odporučí vedúcim organizácií, aby tí, ktorí zložili záverečnú učňovskú skúšku s vyznamenaním, boli zaradení do vyšších kvalifikačných tried než ostatní.“

8. § 8 ods. 5 znie:

(5) Učňom, pracovníkom a členom skúšobnej komisie patria náhrady cestovných a iných výdavkov podľa príslušných predpisov.***)


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Dr. Hájek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) U absolventov stredných všeobecnovzdelávacích škôl v učebnom pomere sa prihliada len na hodnotenie odborných predmetov a odborného výcviku.

*) Pracovníkom, ktorí skúšku z odborných predmetov nevykonávajú, sa prospech určí iba podľa výsledku záverečnej učňovskej skúšky.

**) U absolventov stredných všeobecnovzdelávacích škôl v učebnom pomere sa prihliada len na hodnotenie odborných predmetov a odborného výcviku.

***) Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy č. 96/1967 Zb. o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.