Oznámenie č. 45/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2003 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

Čiastka 22/2003
Platnosť od 15.02.2003 do29.02.2004
Zrušený 86/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2003.

45

OZNÁMENIE

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z. vydalo

výnos z 5. februára 2003 č. 24 814/2002-62, ktorým sa v roku 2003 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Nadobudnutím účinnosti tohto výnosu sa zrušuje výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 18. februára 2002 č. 397/2002-62, ktorým sa v roku 2002 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (oznámenie č. 77/2002 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2003.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže, v ústavoch na výkon väzby, v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a v nemocnici pre obvinených a odsúdených.