Úplné znenie č. 298/1994 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

Čiastka 84/1994
Platnosť od 09.11.1994 do31.12.1996
Zrušený 387/1996 Z. z.

298

PREDSEDA

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady z 13. februára 1991 č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 26. marca 1992 č. 194/1992 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady z 29. septembra 1992 č. 488/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. decembra 1992 č. 10/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky z 30. septembra 1993 č. 247/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky zo 16. decembra 1993 č. 319/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky z 22. decembra 1993 č. 325/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky z 31. mája 1994 č. 151/1994 Z. z. a zákonom Národnej rady Slovenskej republiky z 8. júla 1994 č. 189/1994 Z. z.

ZÁKON

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Politika zamestnanosti

(1) Cieľom politiky zamestnanosti Slovenskej republiky je dosiahnutie rovnováhy medzi ponukou a dopytom na trhu práce a produktívne využitie zdrojov pracovných síl pri slobodnom výbere zamestnania.

(2) Na vykonávanie štátnej politiky zamestnanosti Slovenskej republiky sa vytvárajú a uplatňujú vhodné nástroje hospodárskej a sociálnej politiky, najmä

a) prognózy, koncepcie a programy zamestnanosti,

b) programy podpory účelného podnikania, rozvoja služieb, ďalšieho pracovného uplatnenia zamestnancov uvoľňovaných pri realizácii rozsiahlych štrukturálnych zmien, organizačných a racionalizačných opatrení,

c) spoločensky účelné pracovné miesta a verejnoprospešné práce,

d) bezplatný systém sprostredkovania zamestnania,

e) rekvalifikácia občanov a poradenstvo pre voľbu povolania a pracovné uplatnenie,

f) hmotné zabezpečenie občanov uchádzajúcich sa o zamestnanie a počas rekvalifikácie,

g) hmotná podpora zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,

h) usmerňovanie zamestnanosti cudzincov na území Slovenskej republiky a štátnych občanov Slovenskej republiky v zahraničí,

i) systém evidencie uchádzačov o zamestnanie a voľných pracovných miest.1)

§ 2

Sprostredkovanie zamestnania

(1) Sprostredkovanie vhodného zamestnania2) pre uchádzača o zamestnanie3) a záujemcu o zamestnanie vykonávajú príslušné štátne orgány práce. Pri sprostredkovaní zamestnania občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou úzko spolupracujú s organizáciami, ktoré sa špecializujú na pracovnú rehabilitáciu a zamestnávanie zdravotne postihnutých občanov.

(2) Záujemcom o zamestnanie je občan, ktorý je v pracovnom alebo obdobnom právnom vzťahu alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť a má záujem o iné zamestnanie, aké doposiaľ vykonáva (ďalej len „záujemca“).

(3) Uchádzač o zamestnanie a záujemca je povinný poskytovať príslušnému štátnemu orgánu práce na jeho vyzvanie potrebnú súčinnosť pri sprostredkovaní zamestnania a riadiť sa pritom jeho pokynmi.

(4) Uchádzača o zamestnanie je príslušný štátny orgán práce povinný poučiť o jeho právach a povinnostiach.

(5) Sprostredkovanie zamestnania, za ktoré sa vyberá od zamestnávateľov alebo od občanov, pre ktorých sa sprostredkúva zamestnanie, primeraná úhrada vyjadrujúca skutočné výdavky súvisiace so sprostredkovaním zamestnania (ďalej len „sprostredkovanie zamestnania za úhradu“), môže vykonávať právnická alebo fyzická osoba,4) ak sprostredkovanie zamestnania za úhradu vykonáva za podmienok ustanovených v právnych predpisoch o zamestnanosti a na základe povolenia vydaného štátnym orgánom práce; v žiadosti o povolenie vykonávať sprostredkovanie zamestnania je potrebné uviesť miesto a rozsah sprostredkovateľskej činnosti, ako aj okruh osôb, na ktorý sa spro-stredkovateľská činnosť vzťahuje. V povolení môže byť určená aj primeraná úhrada vyberaná za sprostredkovanie zamestnania vyjadrujúca skutočné výdavky súvisiace s týmto sprostredkovaním.

§ 3

Spoločensky účelné pracovné miesta a verejnoprospešné práce

(1) Spoločensky účelné pracovné miesto na účely tohto zákona je každé

a) nové pracovné miesto, ktoré vytvára zamestnávateľ na základe písomnej dohody s príslušným štátnym orgánom práce a ktoré obsadzuje uchádzačmi o zamestnanie vedenými v evidencii uchádzačov o zamestnanie,

b) pracovné miesto, ktoré zamestnávateľ na základe písomnej dohody s príslušným štátnym orgánom práce obsadzuje absolventom školy a mladistvým,

c) nové pracovné miesto vytvorené na základe písomnej dohody medzi príslušným štátnym orgánom práce a občanom, ktorý začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť.

(2) Verejnoprospešnou prácou na účely tohto zákona je zamestnanie po dobu najviac 9 mesiacov, ktoré vykonáva zamestnanec prijatý z evidencie uchádzačov o zamestnanie na pracovné miesto vytvorené zamestnávateľom na základe písomnej dohody s príslušným štátnym orgánom práce.

(3) Podnety na vytváranie spoločensky účelných pracovných miest a organizovanie verejnoprospešných prác dávajú obce, štátne orgány práce, ďalšie právnické osoby a fyzické osoby.

(4) Na spoločensky účelné pracovné miesta príslušný štátny orgán práce v spolupráci s príslušným orgánom Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky (ďalej len „fond“) môže poskytnúť

a) návratný príspevok,

b) nenávratný príspevok.

(5) Na vytvorenie pracovného miesta na vykonávanie verejnoprospešnej práce môže príslušný štátny orgán práce v spolupráci s príslušným orgánom fondu poskytnúť príspevok na úhradu nákladov až do výšky mzdy alebo platu vyplatených občanovi za vykonanú verejnoprospešnú prácu, poistného na jeho zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenie a príspevku do fondu.

(6) Postup a podrobnejšie podmienky pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác, ako aj maximálnu výšku príspevku na úhradu nákladov určí Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhláškou.

§ 4

Zrušený.

§ 5

Poradenská činnosť

(1) Poradenská činnosť na účely tohto zákona zahŕňa poradenstvo pre voľbu povolania a poradenstvo pre pracovné uplatnenie (ďalej len „poradenská činnosť“).

(2) Poradenskú činnosť poskytujú bezplatne štátne orgány práce, ktoré môžu na jej poskytovanie zriadiť centrá, kluby, strediská a ďalšie zariadenia.

(3) Obsah a podrobnejšie podmienky poskytovania poradenskej činnosti ustanoví Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhláškou.

§ 6

Pracovná rehabilitácia

Na vykonávanie pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou zriaďujú najmä štátne orgány práce uvedené v § 10 ods. 1 písm. b) a c) výcvikové strediská a ďalšie zariadenia.

§ 7

Zrušený.

Kontrolná činnosť

§ 8

(1) Kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie právnych predpisov o zamestnanosti a pracovnoprávnych predpisov5) vykonávajú príslušné štátne orgány práce. Tým nie je dotknutý výkon kontroly podľa osobitných predpisov.6)

(2) Zamestnanci štátnych orgánov práce poverení vykonávaním kontroly sú oprávnení vstupovať do prevádzkových objektov a zariadení zamestnávateľov súvisiacich s ich činnosťou ako zamestnávateľov, požadovať od príslušných zamestnancov predloženie potrebných dokladov, predloženie úplných správ, informácií a vysvetlení v lehotách na to určených, ich účasť na prerokúvaní výsledkov kontroly a ďalšiu súčinnosť potrebnú na vytvorenie podmienok pre nerušené a rýchle vykonanie kontroly.

(3) Ak zamestnanci štátnych orgánov práce, ktorí vykonávajú kontrolu, zistia porušenie právnych predpisov podľa odseku 1, sú oprávnení vyžadovať od zamestnancov zamestnávateľa odstránenie zistených nedostatkov a predloženie správy o prijatých opatreniach v lehote na to určenej.

(4) Zamestnancom zamestnávateľa, ktorí v určenej lehote nesplnia povinnosť, ktorá je im uložená podľa odsekov 2 a 3, môže zamestnanec štátneho orgánu práce, ktorý vykonáva kontrolu, uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 5 000 Sk, a to aj opakovane, ak nebola uložená povinnosť splnená ani v novourčenej lehote. Poriadkovú pokutu možno uložiť v lehote jedného roka odo dňa, keď k nesplneniu povinnosti došlo.

§ 9

(1) Štátny orgán práce je oprávnený uložiť zamestnávateľovi za zavinené porušenie povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych predpisov a právnych predpisov o zamestnanosti5) pokutu až do výšky 100 000 Sk a pri opätovnom porušení povinností, za nedodržanie ktorých už pokuta bola uložená, pokutu až do výšky 500 000 Sk. Pokutu možno uložiť v lehote jedného roka odo dňa, keď sa štátny orgán práce dozvedel o porušení týchto povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď ich zamestnávateľ porušil. Za rovnakých podmienok je štátny orgán práce oprávnený uložiť pokutu subjektom uvedeným v § 2 ods. 5, ak sprostredkúvajú zamestnanie v rozpore so zákonom.

(2) Pokutu podľa odseku 1 nie je možné uložiť, ak bola zamestnávateľovi za to isté porušenie pracovno-právnych predpisov alebo právnych predpisov o zamestnanosti5) uložená už pokuta iným štátnym orgánom práce podľa tohto zákona alebo uložená už pokuta alebo iná majetková sankcia iným orgánom podľa osobitných predpisov; to platí aj pre uloženie pokuty za nedovolené sprostredkovanie zamestnania.

(3) Pokuty sú príjmom fondu. To isté platí aj o ukladaní pokút podľa § 8 ods. 4.

DRUHÁ ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ŠTÁTNYCH ORGÁNOV PRÁCE

§ 10

Štátne orgány práce

(1) Štátnymi orgánmi práce sú

a) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

b) Správa služieb zamestnanosti a

c) územné orgány práce.

(2) Správa služieb zamestnanosti sa zriaďuje ako rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave na čele s generálnym riaditeľom, ktorého vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; je podriadená ministerstvu.

(3) Územnými orgánmi práce sú okresné a obvodné úrady práce, ktoré poskytujú bezplatné verejné služby pre trh práce. Ich hlavnou úlohou je zabezpečiť v súčinnosti s inými zúčastnenými orgánmi čo najlepšiu organizáciu trhu práce za účelom dosiahnutia a udržania plnej zamestnanosti a rozvoja využívania výrobných zdrojov.

(4) Sídla a územné obvody okresných úradov práce sú zhodné so sídlami a územnými obvodmi okresných úradov;7) sídlo a územný obvod Úradu práce hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sú zhodné so sídlom a územným obvodom hlavného mesta Slovenskej republiky.8) Sídlo a územný obvod Úradu práce mesta Košice sú zhodné so sídlom a územným obvodom mesta Košice.9)

(5) Obvodné úrady práce sa zriaďujú pre územné obvody a v sídlach, ktoré sú zhodné so sídlami a územnými obvodmi obvodných úradov.7)

(6) Okresné úrady práce, Úrad práce hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Úrad práce mesta Košice sú riadené Správou služieb zamestnanosti; obvodné úrady práce sú riadené okresnými úradmi práce.

(7) Na čele okresného úradu práce, Úradu práce hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Úradu práce mesta Košice je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ Správy služieb zamestnanosti;10) na čele obvodného úradu práce je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva riaditeľ okresného úradu práce.10)

(8) Na priblíženie poskytovania verejných služieb pri sprostredkovaní zamestnania občanom alebo z iného dôvodu môže ministerstvo zriadiť pobočku okresného úradu práce aj v obci, ktorá nie je sídlom okresného úradu práce; okresný úrad práce môže zriadiť stále alebo dočasné pracovisko obvodného úradu práce v obci, ktorá nie je sídlom obvodného úradu práce.

(9) K zriadeniu pobočky okresného úradu práce a pracoviska obvodného úradu práce sa vyjadruje obecné zastupiteľstvo tej obce, v ktorej budú mať príslušné pobočky a pracoviská sídlo.

§ 11

Pôsobnosť ministerstva

Ministerstvo sa podieľa na tvorbe štátnej politiky zamestnanosti, je zodpovedné za tvorbu a realizáciu politiky trhu práce a kontroluje jej zabezpečovanie.

Pritom

a) navrhuje nástroje a opatrenia politiky trhu práce,

b) zabezpečuje ich realizáciu,

c) kontroluje situáciu na trhu práce,

d) sústavne sleduje a vyhodnocuje vývoj bilancie zdrojov a rozdelenia pracovných síl, vyhodnocuje situáciu na trhu práce a spracúva prognózy pravdepodobného využitia disponibilných pracovných zdrojov,

e) usmerňuje zamestnávanie cudzincov a občanov Slovenskej republiky v zahraničí,

f) riadi a kontroluje činnosť Správy služieb zamestnanosti,

g) prijíma opatrenia na

1. usmerňovanie pohybu pracovných síl medzi zahraničím a Slovenskou republikou,

2. zabezpečenie možností pracovného uplatnenia občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou11) a uchádzačov o zamestnanie, ktorí pre svoj zdravotný stav, vek, materské poslanie alebo z iných vážnych dôvodov potrebujú zvýšenú starostlivosť,12)

h) vykonáva kontrolnú činnosť na území Slovenskej republiky13) vrátane dodržiavania predpisov o civilnej službe,14)

ch) rozhoduje o uložení pokuty podľa § 9,

i) zabezpečuje informačný systém na úseku zamestnanosti, jeho normatívnu základňu, projekčné riešenie a technicko-programové vybavenie,

j) navrhuje opatrenia na realizáciu záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z uzavretých medzinárodných dohovorov v oblasti zamestnanosti.

§ 11a

Pôsobnosť Správy služieb zamestnanosti

Správa služieb zamestnanosti zabezpečuje realizáciu cieľov a úloh politiky trhu práce na celom území Slovenskej republiky a pritom

a) ministerstvu

1. predkladá návrhy opatrení v oblasti politiky trhu práce,

2. navrhuje primerané opatrenia na podporu profesnej a územnej mobility pracovných síl a zabezpečuje ich realizáciu,

b) riadi a kontroluje územné orgány práce, ktoré poskytujú bezplatné verejné služby pre trh práce,

c) spravuje prostriedky štátneho rozpočtu pre územné orgány práce,

d) riadi systém monitorovania situácie na trhu práce, vykonáva jeho prieskum, zhromažďuje a analyzuje informácie o stave a vývoji na regionálnych trhoch práce a o vykonaných opatreniach na ovplyvňovanie ponuky a dopytu na týchto trhoch,

e) vytvára jednotnú informačnú sústavu Správy služieb zamestnanosti a územných orgánov práce,

f) zabezpečuje odborné vzdelávanie pracovníkov územných orgánov práce,

g) spolupracuje s fondom,

h) rozhoduje

1. o uložení pokuty podľa § 8 a 9,

2. o udelení povolenia právnickej alebo fyzickej osobe na sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa § 2 ods. 5,

3. o zákaze sprostredkovania zamestnania za úhradu v prípade, ak subjekty uvedené v § 2 ods. 5 opätovne alebo hrubým spôsobom porušili právne predpisy o zamestnanosti,

4. o opravných prostriedkoch, kde v prvom stupni rozhodol okresný úrad práce,

ch) môže zriaďovať špecializované strediská a zariadenia pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou pre potreby viacerých okresov alebo s celoštátnou pôsobnosťou,

i) určuje všeobecne prospešné činnosti vhodné na výkon civilnej služby,

j) koordinuje činnosť územných orgánov práce pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s civilnou službou.14)

§ 12

Pôsobnosť okresného úradu práce

(1) Okresný úrad práce

a) poskytuje informácie o možnostiach zamestnania, odbornej prípravy, výkonu civilnej služby, o voľných pracovných miestach a o pracovných zdrojoch,

b) vyhodnocuje informácie o stave na trhu práce vo svojom územnom obvode a o jeho vývoji, realizuje opatrenia zamerané na zabezpečenie jeho rovnováhy,

c) vypracúva v spolupráci s príslušnými štátnymi orgánmi vo svojom územnom obvode programy ďalšieho pracovného uplatnenia zamestnancov uvoľňovaných v dôsledku štrukturálnych zmien, organizačných a racionalizačných opatrení,

d) zabezpečuje a vykonáva vo svojom územnom obvode

1. poradenskú činnosť,

2. odbornú prípravu a rekvalifikáciu15) najmä pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú trvalý pobyt v jeho územnom obvode, v súlade s perspektívnym rozvojom odvetví, odborov a činností; podľa potreby na tento účel spracúva v spolupráci so zamestnávateľmi a orgánmi samosprávy obcí programy opatrení,

e) organizuje a hmotne stimuluje vo svojom územnom obvode vytváranie spoločensky účelných pracovných miest a verejnoprospešných prác; spolupracuje pritom s orgánmi fondu a s orgánmi samosprávy obcí,

f) uhradzuje zamestnávateľom zabezpečujúcim rekvalifikáciu svojich zamestnancov v rámci podnikových, oblastných alebo štátnych rekvalifikačných programov náklady na túto rekvalifikáciu alebo ich časť z účelových prostriedkov na zabezpečenie zamestnanosti na základe písomnej dohody,

g) vykonáva kontrolnú činnosť vrátane dodržiavania predpisov o civilnej službe14) vo svojom územnom obvode,

h) rozhoduje

1. o uložení pokuty podľa § 8 a 9,

2. o opravných prostriedkoch, kde v prvom stupni rozhodol obvodný úrad práce,

ch) vypláca

1. hmotné zabezpečenie uchádzačom o zamestnanie, o ktorom rozhodol obvodný úrad práce,

2. dávky nemocenského poistenia uchádzačom o zamestnanie podľa osobitných predpisov,15a)

i) plní primerane úlohy uložené závodom (organizáciám) predpismi o sociálnom zabezpečení,

j) vedie evidenciu záujemcov o civilnú službu,14)

k) vydáva povolávacie rozkazy na výkon civilnej služby,14)

l) môže zriadiť kluby, strediská a ďalšie zariadenia v okrese pre poskytovanie poradenskej, vzdelávacej, informačnej a iných činností,

m) dojednáva so zamestnávateľom písomnú dohodu v súvislosti s obmedzením prevádzkovej činnosti podľa osobitných predpisov15b) a na základe tejto dohody mu poskytuje príspevok na čiastočnú úhradu náhrady mzdy poskytovanej zamestnancom podľa pracovnoprávnych predpisov.

(2) Okresné úrady práce plnia ďalšie úlohy podľa osobitného predpisu.

§ 13

Pôsobnosť obvodného úradu práce

Obvodný úrad práce

a) poskytuje informácie o možnostiach zamestnania, odbornej prípravy, o voľných pracovných miestach a o pracovných zdrojoch,

b) eviduje a aktualizuje informácie o uchádzačoch o zamestnanie, o voľných pracovných miestach, o činnostiach, profesiách a pracoviskách vhodných pre výkon civilnej služby, o pracovných povoleniach vydaných cudzincom a osobám bez štátnej príslušnosti vo svojom územnom obvode a poskytuje ich na využitie okresným úradom práce,

c) sprostredkúva občanom s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode vhodné zamestnanie, 2)

d) zaraďuje občanov s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode, ktorým v termíne a za podmienok určených osobitným predpisom nesprostredkuje vhodné zamestnanie, do evidencie uchádzačov o zamestnanie,16)

e) rozhoduje

1. o nezaradení občanov do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo o ich vyradení z tejto evidencie pri nesplnení zákonných podmienok,

2. o priznaní, nepriznaní, odňatí alebo zastavení hmotného zabezpečenia uchádzačovi o zamestnanie pri nesplnení zákonných podmienok,

3. o uložení pokuty podľa § 8 a 9,

4. o povolení na zamestnanie cudzincovi alebo osobe bez štátnej príslušnosti,

5. o udelení predchádzajúceho súhlasu zamestnávateľovi na rozviazanie pracovného pomeru podľa osobitného predpisu,18)

f) vyžaduje od zamestnávateľov informácie

1. o zámeroch v uvoľňovaní zamestnancov v dôsledku štrukturálnych zmien, organizačných a racionalizačných opatrení a o jeho politike zamestnanosti,

2. potrebné pre evidenciu voľných pracovných miest,19)

g) predkladá okresnému úradu práce informácie o stave na trhu práce a o jeho pravdepodobnom vývoji vo svojom územnom obvode,

h) poskytuje informácie občanom o možnostiach pracovať v zahraničí a cudzincom a osobám bez štátnej príslušnosti o možnosti pracovať vo svojom územnom obvode,

ch) poskytuje poradenskú činnosť,

i) navrhuje vytváranie spoločensky účelných pracovných miest a organizovanie verejnoprospešných prác vo svojom územnom obvode vrátane hmotnej stimulácie na ich vytváranie; spolupracuje pritom s orgánmi samosprávy obcí,

j) vykonáva kontrolnú činnosť vrátane dodržiavania predpisov o civilnej službe14) vo svojom územnom obvode,

k) odporúča zamestnávateľom prednostne prijať uchádzačov o zamestnanie na vytvorené spoločensky účelné pracovné miesta a verejnoprospešné práce.

§ 14

Pôsobnosť úradov práce pri zabezpečovaní pracovného uplatnenia občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou

(1) Okresný úrad práce

a) zabezpečuje pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,20)

b) môže zriaďovať strediská a ďalšie zariadenia pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,

c) zrušené,

d) sleduje v spolupráci s orgánmi štátnej zdravotníckej správy, či príprava na pracovné uplatnenie, výkon zamestnania a pracovné podmienky občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou nemajú nepriaznivý vplyv na ich zdravotný stav,

e) navrhuje zamestnávateľským organizáciám príslušné opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,

f) rozhoduje

1. o prijatí občana so zmenenou pracovnou schopnosťou do prípravy na pracovné uplatnenie,

2. o hmotnom zabezpečení občana so zmenenou pracovnou schopnosťou a jeho rodinných príslušníkov počas jeho prípravy na pracovné uplatnenie,

3. o úhrade nákladov na prípravu na pracovné uplatnenie občana so zmenenou pracovnou schopnosťou,

4. o príspevku zamestnávateľom21) na zriadenie chránených dielní a pracovísk a ich prevádzku,

g) zrušené.

(2) Obvodný úrad práce

a) vedie evidenciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a evidenciu voľných pracovných miest vhodných pre týchto občanov,

b) zabezpečuje v rozsahu určenom okresným úradom práce pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,20)

c) môže zriaďovať výcvikové strediská a zariadenia pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ak je to vzhľadom na počet občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorých treba umiestniť v týchto strediskách a zariadeniach, účelné,

d) vyžaduje od zamestnávateľov zoznamy pracovných miest vhodných pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s opisom pracovnej činnosti a pracovných podmienok,22)

e) odporúča zamestnávateľom pracovné miesta uvedené v zozname voľných pracovných miest vymedzených pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou prednostne obsadzovať týmito občanmi,

f) rozhoduje

1. o povinnosti zamestnávateľa prijať do zamestnania občana so zmenenou pracovnou schopnosťou až do výšky podielu na celkovom počte zamestnancov zamestnávaných zamestnávateľom určeného osobitným predpisom, 23)

2. o povinnosti zamestnávateľa prijať na voľné pracovné miesto vyhradené pre občana so zmenenou pracovnou schopnosťou iba takého občana,

g) sleduje v spolupráci s orgánmi štátnej zdravotníckej správy výber pracovných miest pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a dodržiavanie určeného podielu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou na celkovom počte zamestnancov podľa osobitného predpisu.23)

§ 15

Pôsobnosť obvodných úradov práce pri zabezpečovaní pracovného uplatnenia občanov vyžadujúcich zvýšenú starostlivosť

Obvodný úrad práce

a) vedie evidenciu občanov vyžadujúcich zvýšenú starostlivosť 24) uchádzajúcich sa o zamestnanie a evidenciu voľných pracovných miest vhodných pre týchto občanov,

b) vyžaduje, aby zamestnávatelia vyberali z nahlasovaných voľných pracovných miest miesta vhodné pre občanov vyžadujúcich zvýšenú starostlivosť,

c) odporúča zamestnávateľom na miesta uvedené v písmene b) a na spoločensky účelné pracovné miesta a verejnoprospešné práce prijímať prednostne uchádzačov z radov občanov vyžadujúcich zvýšenú starostlivosť.

§ 15a

Poradné komisie

Na zabezpečenie koordinovaného postupu pri realizácii politiky trhu práce Správa služieb zamestnanosti a okresné úrady práce zriaďujú poradné komisie. Zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sú v týchto komisiách zastúpení v rovnakom počte.

§ 16

Spolupráca s právnickými a fyzickými osobami

(1) Štátne orgány práce pri vykonávaní tohto zákona spolupracujú s príslušnými ústrednými orgánmi a orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy, peňažnými ústavmi, s príslušnými odborovými orgánmi a im na roveň postavenými príslušnými družstevnými orgánmi, združeniami zdravotne postihnutých občanov a ďalšími občianskymi združeniami a podľa povahy veci tiež s organizáciami zamestnávateľov a s ďalšími právnickými a fyzickými osobami.

(2) Územný orgán práce môže vyžadovať súčinnosť aj od organizačných zložiek zamestnávateľov, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode.


TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 17

Ustanovenie o konaní

(1) Na rozhodovanie ministerstva, Správy služieb zamestnanosti, okresných a obvodných úradov práce podľa tohto zákona sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní s výnimkou rozhodovania podľa § 11 písm. ch), § 11a písm. h), § 12 ods. 1 písm. h), § 13 písm. e), § 14 ods. 1 písm. f) a § 14 ods. 2 písm. f).

(2) Odchylne od všeobecných predpisov o správnom konaní sa miestna príslušnosť úradov práce vo veciach zamestnanosti určuje

a) miestom výkonu práce účastníka konania, ak rozhoduje o udelení predchádzajúceho súhlasu zamestnávateľovi na rozviazanie pracovného pomeru podľa osobitného predpisu,18)

b) miestom prípravy na pracovné uplatnenie, ak ide o rozhodovanie o hmotnom zabezpečení občana so zmenenou pracovnou schopnosťou počas prípravy na pracovné uplatnenie vrátane jeho zvýšenia na rodinných príslušníkov o úhradu nákladov na prípravu na pracovné uplatnenie,

c) sídlom úradu práce, ktorý riadi výcvikové stredisko alebo zariadenie pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ak rozhoduje o prijatí občana so zmenenou pracovnou schopnosťou do prípravy na pracovné uplatnenie.

(3) Odvolanie proti rozhodnutiu o vyradení občana z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 13 písm. e) č. 1 nemá odkladný účinok.

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 18

(1) Ak pracovnoprávne predpisy alebo právne predpisy sociálneho zabezpečenia dotýkajúce sa alebo súvisiace so zamestnávaním občanov hovoria o pôsobnosti národných výborov, rozumie sa tým príslušný úrad práce.

(2) Pôsobnosť určenú týmto zákonom pre obvodné úrady práce vykonávajú do ich vzniku, najdlhšie do 31.12.1991, okresné úrady práce.

(3) Okresné úrady práce zriadené podľa doterajších predpisov sa považujú za okresné úrady práce podľa tohto zákona.

§ 18a

Podmienky stravovania vrátane úhrady za stravu v zariadeniach pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou zriadených štátnymi orgánmi práce ustanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 19

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 444/1990 Zb. o zriadení úradov práce,

2. § 29 a 31 zákona Slovenskej národnej rady č. 106/1988 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení,

3. nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 152/1970 Zb. o povinnostiach organizácií a občanov pri zabezpečovaní práce občanom.

§ 20

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti nadobudol účinnosť 20. marcom 1991.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti nadobudol účinnosť 13. májom 1992.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 488/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb. nadobudol účinnosť 27. októb-rom 1992.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov nadobudol účinnosť 1. januárom 1993.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1993 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 30. októbrom 1993.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z. o zmenách niektorých predpisov o zamestnanosti nadobudol účinnosť 1. januárom 1994.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov nadobudol účinnosť 1. januárom 1994.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1994 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 22. júnom 1994.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zamestnanosti nadobudol účinnosť 1. augustom 1994.


Ivan Gašparovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 8 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti.

2) § 1 ods. 2 zákona č. 1/1991 Zb.

3) § 7 ods. 1 zákona č. 1/1991 Zb.

4) § 4 ods. 2 zákona č. 1/1991 Zb.

5) § 26 zákona č. 1/1991 Zb.§ 270a Zákonníka práce.

6) Zákon č. 103/1971 Zb. o ľudovej kontrole.Zákon Slovenskej národnej rady č. 121/1971 Zb. o ľudovej kontrole v Slovenskej socialistickej republike.

7) Zákon Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.

8) Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.

9) Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice.

10) § 27 ods. 4 Zákonníka práce.

11) § 21 a § 22 ods. 1 zákona č. 1/1991 Zb.

12) § 9 ods. 1 zákona č. 1/1991 Zb.

13) § 26 ods. 1 zákona č. 1/1991 Zb.

14) Zákon č. 73/1990 Zb. o civilnej službe.

15) § 10 zákona č. 1/1991 Zb.

15a) § 32 ods. 1 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 306/1991 Zb.

15b) § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 1/1991 Zb. v znení zákona č. 231/1992 Zb.

16) § 8 ods. 1 zákona č. 1/1991 Zb.

18) § 50 Zákonníka práce.

19) § 8 ods. 2 zákona č. 1/1991 Zb.

20) § 9 ods. 1 zákona č. 1/1991 Zb.

21) § 22 ods. 2 zákona č. 1/1991 Zb.

22) § 24 ods. 1 písm. c) zákona č. 1/1991 Zb.

23) § 24 ods. 4 zákona č. 1/1991 Zb.

24) § 9 ods. 1 zákona č. 1/1991 Zb.