Nájdených 61
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
311/2001 Z. z. Zákonník práce 01.04.2002
462/2007 Z. z. Zákon o organizácii pracovného času v doprave 01.11.2007
96/1962 Zb. Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
59/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie zo dňa 3. júna 1953 o opatreniach proti fluktuácii a absencii. 01.07.1953
313/2011 Z. z. Zákon o cestnej premávke 01.11.2011
115/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
16/2001 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia zamestnaní 01.02.2001
210/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa určuje postup a podrobnejšie podmienky pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác 16.08.1994
19/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve dlhodobo nespôsobilých na doterajšiu prácu 01.02.1991
32/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu o poskytovaní príspevkov a náhrad pravníkom získaným náborom vykonávaných niektorými organizáciami
o1/c11/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
41/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdových prostriedkov podnikov s obchodnou činnosťou, bytového hospodárstva a miestnej výroby a služieb 03.04.1989
236/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o iných úkonoch vo všeobecnom záujme 01.01.1989
82/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa upravuje uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s prestavbou národného hospodárstva a ústredných orgánov 01.06.1988
73/1987 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 8/1983 Zb. o osobitnej spôsobilosti na niektoré činnosti vo výstavbe 01.10.1987
8/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o osobitnej spôsobilosti na niektoré činnosti vo výstavbe 01.04.1983
139/1976 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o výnimočnom skrátení nepretržitého odpočinku v týždni 01.01.1977
157/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdového vývoja a odmieňaní práce 01.01.1976
126/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1976 19.11.1975
78/1975 Zb. Uznesenie vlády Slovenskej socialistickej republiky z 9. júla 1975 č. 224 o výnimočnom skrátení nepretržitého odpočinku v týždni